Nauč se Python > Kurzy > Datový kurz PyLadies > Explorativní datová analýza a více zdrojů / proměnných > Pandas - spojování tabulek

Pandas - spojování tabulek #

Tato lekce se nese ve znamení mnohosti a propojování - naučíš se pracovat s více tabulkami najednou. Při tom společně projdeme (ne poprvé a ne naposledy) čištění reálných datových sad.

In [1]:
# Importy jako obvykle
import pandas as pd

Spojování tabulek #

V lekci, kde jsme zpracovávali data o počasí, jsme ti ukázali, že je pomocí funkce concat možné slepit dohromady několik objektů DataFrame či Series, pokud mají "kompatibilní" index. Nyní se na problematiku podíváme trochu blíže a ukážeme si, jak spojovat tabulky na základě různých sloupců, a co dělat, když řádky z jedné tabulky nepasují přesně na tabulku druhou.

Obecně pro spojování pandas nabízí tři funkce / metody, z nichž každá má svoje typické využití (možnostmi se ovšem překrývají):

 • concat je univerzální funkce pro slepování dvou či více tabulek / sloupců - pod sebe, vedle sebe, s přihlédnutím k indexům i bez něj.
 • merge je univerzální funkce pro spojování tabulek na základě vazby mezi indexy nebo sloupci.
 • join (metoda) zjednodušuje práci, když chceš spojit dvě tabulky na základě indexu.

Detailní rozbor toho, co která umí, najdeš v dokumentaci. My si je také postupně ukážeme.

Jednoduché skládání #

Pod sebou #

To je asi ten nejjednodušší případ - máme dva objekty Series nebo dva kusy tabulky se stejnými sloupci a chceme je spojit pod sebou. Na to se používá funkce concat:

In [2]:
a = pd.Series(["jedna", "dvě", "tři"])
b = pd.Series(["čtyři", "pět", "šest"])
In [3]:
pd.concat([a, b])
Out[3]:
0  jedna
1   dvě
2   tři
0  čtyři
1   pět
2   šest
dtype: object

💡 Vidíš, že se index opakuje? Vytvořili jsme dvě Series, u kterých jsme index neřešili. Jenže pandas na rozdíl od nás ano, a tak poslušně oba indexy spojil, i za cenu duplicitních hodnot. Za cenu použití dodatečného argumentu ignore_index=True se tomu lze vyhnout, což si ukážeme na příklady spojování dvou tabulek o stejných sloupcích:

In [4]:
pd.concat([a, a, a, a, a], ignore_index=True)
Out[4]:
0   jedna
1    dvě
2    tři
3   jedna
4    dvě
5    tři
6   jedna
7    dvě
8    tři
9   jedna
10   dvě
11   tři
12  jedna
13   dvě
14   tři
dtype: object

Vedle sebe #

Toto asi použijete zřídka, ale když chceme "lepit" doprava (třeba deset Series), stačí přidat nám dobře známý argument axis:

In [5]:
pd.concat([a, a, a, a, a], axis="columns")
Out[5]:
0 1 2 3 4
0 jedna jedna jedna jedna jedna
1 dvě dvě dvě dvě dvě
2 tři tři tři tři tři

Příklad: Jak co nejrychleji "nakreslit prázdnou šachovnici" (obě slova jsou v uvozovkách)?

In [6]:
sachy = pd.concat(
  [
    pd.concat(  
      [pd.DataFrame([["⬜", "⬛"], ["⬛", "⬜"]])] * 4,
      axis=1)
  ] * 4
)
sachy.index = list(range(8, 0, -1))
sachy.columns = list("ABCDEFGH")
sachy
Out[6]:
A B C D E F G H
8
7
6
5
4
3
2
1

Spojování různorodých tabulek #

🎦 Pro spojování heterogenních dat (v datové hantýrce "joinování") sáhneme po trochu komplexnějších filmových datech...

Máme staženo několik souborů, načteme si je (zatím hrubě, "raw") - s přihlédnutím k tomu, že první dva nejsou v pravém slova smyslu "comma-separated", ale používají k oddělení hodnot tabulátor (tady pomůže argument sep). Také zohledníme, že v nich řetězec "\N" představuje chybějící hodnoty (pomůže argument na_values):

In [7]:
imdb_titles_raw = pd.read_csv("title.basics.tsv.gz", sep="\t", na_values="\\N")
imdb_ratings_raw = pd.read_csv("title.ratings.tsv.gz", sep="\t", na_values="\\N")
boxoffice_raw = pd.read_csv("boxoffice_march_2019.csv.gz")
rotten_tomatoes_raw = pd.read_csv("rotten_tomatoes_top_movies_2019-01-15.csv")

Co který soubor obsahuje?

 • První dva soubory obsahují volně dostupná (byť "jen" pro nekomerční použití) data o filmech z IMDb (Internet Movie Database). My jsme si zvolili obecné informace a uživatelská (číselná) hodnocení. Detailní popis souborů, stejně jako odkazy na další soubory, najdeš na https://www.imdb.com/interfaces/. Z důvodů paměťové náročnosti jsme datovou sadu ořezali o epizody seriálů, protože nás nebudou zajímat a s trochu štěstí přežijeme i na počítačích s menší operační pamětí.

 • Soubor boxoffice_march_2019.csv.gz obsahuje informace o výdělcích jednotlivých filmů. Pochází z ukázkového datasetu pro soutěž "TMDB Box Office Prediction" na serveru Kaggle: https://www.kaggle.com/c/tmdb-box-office-prediction/data

 • Soubor rotten_tomatoes_top_movies_2019-01-15.csv obsahuje procentuální hodnocení filmů ze serveru Rotten Tomatoes, které se počítá jako podíl pozitivních hodnoceních od filmových kritiku (je to tedy jiný princip než na IMDb). Staženo z: https://data.world/prasert/rotten-tomatoes-top-movies-by-genre

Pojďme se podívat na nedostatky těchto souborů a postupně je skládat dohromady. Zajímalo by nás (a snad i tebe!), jak souvisí hodnocení s komerční úspěšností filmu, jak se liší hodnocení rotten tomatoes od těch na IMDb.

In [8]:
imdb_titles_raw
Out[8]:
tconst titleType primaryTitle originalTitle isAdult startYear endYear runtimeMinutes genres
0 tt0000001 short Carmencita Carmencita 0 1894.0 NaN 1.0 Documentary,Short
1 tt0000002 short Le clown et ses chiens Le clown et ses chiens 0 1892.0 NaN 5.0 Animation,Short
2 tt0000003 short Pauvre Pierrot Pauvre Pierrot 0 1892.0 NaN 4.0 Animation,Comedy,Romance
3 tt0000004 short Un bon bock Un bon bock 0 1892.0 NaN NaN Animation,Short
4 tt0000005 short Blacksmith Scene Blacksmith Scene 0 1893.0 NaN 1.0 Comedy,Short
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1783511 tt9916734 video Manca: Peleo Manca: Peleo 0 2018.0 NaN NaN Music,Short
1783512 tt9916754 movie Chico Albuquerque - Revelações Chico Albuquerque - Revelações 0 2013.0 NaN NaN Documentary
1783513 tt9916756 short Pretty Pretty Black Girl Pretty Pretty Black Girl 0 2019.0 NaN NaN Short
1783514 tt9916764 short 38 38 0 2018.0 NaN NaN Short
1783515 tt9916856 short The Wind The Wind 0 2015.0 NaN 27.0 Short

1783516 rows × 9 columns

In [9]:
# Kolik tabulka zabírá megabajtů paměti? (1 MB = 2**20 bajtů)
imdb_titles_raw.memory_usage(deep=True).sum() / 2**20 
Out[9]:
648.8971881866455

Jistě budeme chtít převést sloupce na správné typy. Jaké jsou v základu?

In [10]:
imdb_titles_raw.dtypes
Out[10]:
tconst       object
titleType     object
primaryTitle    object
originalTitle   object
isAdult       int64
startYear     float64
endYear      float64
runtimeMinutes  float64
genres       object
dtype: object

Na co budeme převádět?

 • tconst je řetězec, který posléze použijeme jako index, protože představuje unikátní identifikátor v databázi IMDb.
 • titleType:
In [11]:
imdb_titles_raw["titleType"].value_counts()
Out[11]:
titleType
short      676930
movie      514654
video      227582
tvSeries    162781
tvMovie     126507
tvMiniSeries   25574
videoGame    23310
tvSpecial    17007
tvShort      9171
Name: count, dtype: int64

Jen devět různých hodnot ve skoro 2 milionech řádků? To je ideální kandidát na převedení na typ "category".

 • primaryTitle a originalTitle vypadají jako obyčejné řetězce (pokud možno anglický a pokud možno původní název)
 • isAdult určuje, zda se jedná o dílo pro dospělé. Tento sloupec bychom nejspíše měli převést na bool.
In [12]:
imdb_titles_raw["isAdult"].value_counts()
Out[12]:
isAdult
0  1692292
1   91224
Name: count, dtype: int64
 • startYear a endYear obsahují roky, t.j. celá čísla, ovšem kvůli chybějícím hodnotám je pro ně zvolen typ float64. V pandas raději zvolíme tzv. "nullable integer", který se zapisuje s velkým "I". Když nevíš, jaký podtyp konkrétně, sáhni po Int64.
 • totéž platí pro runtimeMinutes.
In [13]:
imdb_titles_raw[["startYear", "endYear", "runtimeMinutes"]].max()
Out[13]:
startYear      2115.0
endYear       2027.0
runtimeMinutes  125156.0
dtype: float64

Mimochodem všimli jste si, že máme díla z budoucnosti (rok 2115)?

In [14]:
imdb_titles_raw["startYear"].plot.hist()
imdb_titles_raw.query("startYear > 2019")["startYear"].value_counts().sort_index()
Out[14]:
startYear
2020.0  340
2021.0   36
2022.0   14
2023.0   1
2024.0   2
2025.0   1
2115.0   1
Name: count, dtype: int64

Takhle nějak by přetypování mohlo vypadat:

In [15]:
(
  imdb_titles_raw
  .assign(
    titleType=imdb_titles_raw["titleType"].astype("category"),
    startYear=imdb_titles_raw["startYear"].astype("Int64"),
    endYear=imdb_titles_raw["endYear"].astype("Int64"),
    isAdult=imdb_titles_raw["isAdult"].astype(bool),
    runtimeMinutes=imdb_titles_raw["runtimeMinutes"].astype("Int64")
  )
).dtypes
Out[15]:
tconst       object
titleType     category
primaryTitle    object
originalTitle    object
isAdult        bool
startYear      Int64
endYear       Int64
runtimeMinutes    Int64
genres       object
dtype: object

Takhle už by to mohlo být. Jen si ještě:

 • pro přehlednost přejmenujeme některé sloupce (pomocí metody rename)
 • použijeme tconst jako index

A tabulka imdb_titles bude připravená k použití!

In [16]:
imdb_titles = (
  imdb_titles_raw
  .assign(
    titleType=imdb_titles_raw["titleType"].astype("category"),
    startYear=imdb_titles_raw["startYear"].astype("Int64"),
    endYear=imdb_titles_raw["endYear"].astype("Int64"),
    isAdult=imdb_titles_raw["isAdult"].astype(bool),
    runtimeMinutes=imdb_titles_raw["runtimeMinutes"].astype("Int64")
  )
  .rename({
    "primaryTitle": "title",
    "originalTitle": "original_title",
    "titleType": "title_type",
    "runtimeMinutes": "length",
    "startYear": "start_year",
    "endYear": "end_year",
    "isAdult": "is_adult",
  }, axis="columns")
  .set_index("tconst")
)
imdb_titles
Out[16]:
title_type title original_title is_adult start_year end_year length genres
tconst
tt0000001 short Carmencita Carmencita False 1894 <NA> 1 Documentary,Short
tt0000002 short Le clown et ses chiens Le clown et ses chiens False 1892 <NA> 5 Animation,Short
tt0000003 short Pauvre Pierrot Pauvre Pierrot False 1892 <NA> 4 Animation,Comedy,Romance
tt0000004 short Un bon bock Un bon bock False 1892 <NA> <NA> Animation,Short
tt0000005 short Blacksmith Scene Blacksmith Scene False 1893 <NA> 1 Comedy,Short
... ... ... ... ... ... ... ... ...
tt9916734 video Manca: Peleo Manca: Peleo False 2018 <NA> <NA> Music,Short
tt9916754 movie Chico Albuquerque - Revelações Chico Albuquerque - Revelações False 2013 <NA> <NA> Documentary
tt9916756 short Pretty Pretty Black Girl Pretty Pretty Black Girl False 2019 <NA> <NA> Short
tt9916764 short 38 38 False 2018 <NA> <NA> Short
tt9916856 short The Wind The Wind False 2015 <NA> 27 Short

1783516 rows × 8 columns

In [17]:
# Kolik tabulka zabírá megabajtů paměti?
imdb_titles.memory_usage(deep=True).sum() / 2**20  # O chlup méně, zase tolik jsme si ale nepomohli.
Out[17]:
537.2908029556274

Připravíme si ještě speciální tabulku jenom pro filmy, protože další datové sady se zabývají jenom jimi.

U této tabulky navíc vyhodíme zbytečné sloupce title_type, end_year a přejmenujeme start_year prostě na year:

In [18]:
movies = (
  imdb_titles
  .query("title_type == 'movie'")
  .drop(["title_type", "end_year"], axis="columns")
  .rename({"start_year": "year"}, axis="columns")
)
movies
Out[18]:
title original_title is_adult year length genres
tconst
tt0000009 Miss Jerry Miss Jerry False 1894 45 Romance
tt0000147 The Corbett-Fitzsimmons Fight The Corbett-Fitzsimmons Fight False 1897 20 Documentary,News,Sport
tt0000335 Soldiers of the Cross Soldiers of the Cross False 1900 <NA> Biography,Drama
tt0000502 Bohemios Bohemios False 1905 100 NaN
tt0000574 The Story of the Kelly Gang The Story of the Kelly Gang False 1906 70 Biography,Crime,Drama
... ... ... ... ... ... ...
tt9916622 Rodolpho Teóphilo - O Legado de um Pioneiro Rodolpho Teóphilo - O Legado de um Pioneiro False 2015 <NA> Documentary
tt9916680 De la ilusión al desconcierto: cine colombiano... De la ilusión al desconcierto: cine colombiano... False 2007 100 Documentary
tt9916706 Dankyavar Danka Dankyavar Danka False 2013 <NA> Comedy
tt9916730 6 Gunn 6 Gunn False 2017 116 NaN
tt9916754 Chico Albuquerque - Revelações Chico Albuquerque - Revelações False 2013 <NA> Documentary

514654 rows × 6 columns

In [19]:
print(movies.shape)
print(movies.dtypes)
(514654, 6)
title       object
original_title  object
is_adult      bool
year        Int64
length       Int64
genres      object
dtype: object

Nyní se podíváme na zoubek hodnocením z IMDb, na tabulky imdb_ratings_raw:

In [20]:
imdb_ratings_raw
Out[20]:
tconst averageRating numVotes
0 tt0000001 5.8 1486
1 tt0000002 6.4 179
2 tt0000003 6.6 1117
3 tt0000004 6.4 109
4 tt0000005 6.2 1820
... ... ... ...
923691 tt9916380 9.7 58
923692 tt9916420 7.0 5
923693 tt9916460 9.2 12
923694 tt9916720 5.2 11
923695 tt9916766 7.2 5

923696 rows × 3 columns

In [21]:
imdb_ratings_raw.dtypes
Out[21]:
tconst      object
averageRating  float64
numVotes      int64
dtype: object

To by vlastně skoro mohlo být!

Tak jen nastavíme index (opět tconst) a přejmenujeme sloupce:

In [22]:
ratings = (imdb_ratings_raw
  .rename({
    "averageRating": "imdb_rating",
    "numVotes": "imdb_votes"
  }, axis="columns")
  .set_index("tconst")
)
ratings
Out[22]:
imdb_rating imdb_votes
tconst
tt0000001 5.8 1486
tt0000002 6.4 179
tt0000003 6.6 1117
tt0000004 6.4 109
tt0000005 6.2 1820
... ... ...
tt9916380 9.7 58
tt9916420 7.0 5
tt9916460 9.2 12
tt9916720 5.2 11
tt9916766 7.2 5

923696 rows × 2 columns

První join #

Máme připravené dvě krásné tabulky, které sdílejí stejný index, a můžeme vesele spojovat. Protože pomocí join, merge a concat lze volbou vhodných parametrů dosáhnout identického výsledku (což je jedním z nešvarů knihovny pandas), ukážeme si všechny tři alternativy podle subjektivního pořadí vhodnosti.

In [23]:
movies.join(ratings)
Out[23]:
title original_title is_adult year length genres imdb_rating imdb_votes
tconst
tt0000009 Miss Jerry Miss Jerry False 1894 45 Romance 5.5 77.0
tt0000147 The Corbett-Fitzsimmons Fight The Corbett-Fitzsimmons Fight False 1897 20 Documentary,News,Sport 5.2 289.0
tt0000335 Soldiers of the Cross Soldiers of the Cross False 1900 <NA> Biography,Drama 6.3 39.0
tt0000502 Bohemios Bohemios False 1905 100 NaN NaN NaN
tt0000574 The Story of the Kelly Gang The Story of the Kelly Gang False 1906 70 Biography,Crime,Drama 6.2 505.0
... ... ... ... ... ... ... ... ...
tt9916622 Rodolpho Teóphilo - O Legado de um Pioneiro Rodolpho Teóphilo - O Legado de um Pioneiro False 2015 <NA> Documentary NaN NaN
tt9916680 De la ilusión al desconcierto: cine colombiano... De la ilusión al desconcierto: cine colombiano... False 2007 100 Documentary NaN NaN
tt9916706 Dankyavar Danka Dankyavar Danka False 2013 <NA> Comedy NaN NaN
tt9916730 6 Gunn 6 Gunn False 2017 116 NaN NaN NaN
tt9916754 Chico Albuquerque - Revelações Chico Albuquerque - Revelações False 2013 <NA> Documentary NaN NaN

514654 rows × 8 columns

K tabulce se nenápadně přidaly dva sloupce z tabulky ratings, a to takovým způsobem, že se porovnaly hodnoty indexu (tedy tconst) a spárovaly se ty části řádku, kde se tento index shoduje.

💡 Uvědom si (ačkoliv z volání funkcí v pandas to není úplně zřejmé), že se tady děje něco fundamentálně odlišného od "nalepení doprava" - tabulky tu nejsou chápány jako čtverečky, které jde skládat jako lego, nýbrž jako zdroj údajů o jednotlivých objektech, které je potřeba spojit sémanticky.

Jak ale vidíš, tabulka obsahuje spoustu řádků, kde ve sloupcích s hodnocením chybí hodnoty (respektive nachází se NaN). To vychází ze způsobu, jakým metoda join ve výchozím nastavení "joinuje" - použije všechny řádky z levé tabulky bez ohledu na to, jestli jim odpovídá nějaký protějšek v tabulce pravé. Naštěstí lze pomocí argumentu how specifikovat i jiné způsoby spojování:

 • left (výchozí pro metodu join) - vezmou se všechny prvky z levé tabulky a jim odpovídající prvky z pravé tabulky (kde nejsou, doplní se NaN)
 • right - vezmou se všechny prvky z pravé tabulky a jim odpovídající prvky z levé tabulky (kde nejsou, doplní se NaN)
 • inner (výchozí pro funkci merge) - vezmou se jen ty prvky, které jsou v levé i pravé tabulce.
 • outer (výchozí pro funkci concat) - vezmou se všechny prvky, z levé i pravé tabulky, kde něco chybí, doplní se NaN.

V podobě Vennově diagramu, kde kruhy představují množiny řádků v obou zdrojových tabulkách a modrou barvou jsou zvýrazněny řádky v tabulce cílové:

Typy joinů

Obrázek adaptován z https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/SQL_Joins.svg (autor: Arbeck)

💡 Až budeme probírat databáze, tyto čtyři typu joinů se nám znovu vynoří.

Následující výpis ukáže, kolik řádků bychom dostali při použití různých hodnot how:

In [24]:
for how in ["left", "right", "inner", "outer"]:
  print(f"movies.join(ratings, how=\"{how}\"):", movies.join(ratings, how=how).shape[0], "řádků.")
movies.join(ratings, how="left"): 514654 řádků.
movies.join(ratings, how="right"): 923696 řádků.
movies.join(ratings, how="inner"): 232496 řádků.
movies.join(ratings, how="outer"): 1205854 řádků.

A teď tedy ty tři alternativy:

In [25]:
# Alternativa 1 (preferovaná)
movies_with_rating = movies.join(ratings, how="inner")
movies_with_rating
Out[25]:
title original_title is_adult year length genres imdb_rating imdb_votes
tconst
tt0000009 Miss Jerry Miss Jerry False 1894 45 Romance 5.5 77
tt0000147 The Corbett-Fitzsimmons Fight The Corbett-Fitzsimmons Fight False 1897 20 Documentary,News,Sport 5.2 289
tt0000335 Soldiers of the Cross Soldiers of the Cross False 1900 <NA> Biography,Drama 6.3 39
tt0000574 The Story of the Kelly Gang The Story of the Kelly Gang False 1906 70 Biography,Crime,Drama 6.2 505
tt0000615 Robbery Under Arms Robbery Under Arms False 1907 <NA> Drama 4.8 14
... ... ... ... ... ... ... ... ...
tt9910930 Jeg ser deg Jeg ser deg False 2019 75 Crime,Documentary 4.6 5
tt9911774 Padmavyuhathile Abhimanyu Padmavyuhathile Abhimanyu False 2019 130 Drama 8.5 363
tt9913056 Swarm Season Swarm Season False 2019 86 Documentary 6.2 5
tt9913084 Diabolik sono io Diabolik sono io False 2019 75 Documentary 6.2 6
tt9914286 Sokagin Çocuklari Sokagin Çocuklari False 2019 98 Drama,Family 9.8 72

232496 rows × 8 columns

In [26]:
# Alternativa 2 (taky dobrá)
pd.merge(movies, ratings, left_index=True, right_index=True)
Out[26]:
title original_title is_adult year length genres imdb_rating imdb_votes
tconst
tt0000009 Miss Jerry Miss Jerry False 1894 45 Romance 5.5 77
tt0000147 The Corbett-Fitzsimmons Fight The Corbett-Fitzsimmons Fight False 1897 20 Documentary,News,Sport 5.2 289
tt0000335 Soldiers of the Cross Soldiers of the Cross False 1900 <NA> Biography,Drama 6.3 39
tt0000574 The Story of the Kelly Gang The Story of the Kelly Gang False 1906 70 Biography,Crime,Drama 6.2 505
tt0000615 Robbery Under Arms Robbery Under Arms False 1907 <NA> Drama 4.8 14
... ... ... ... ... ... ... ... ...
tt9910930 Jeg ser deg Jeg ser deg False 2019 75 Crime,Documentary 4.6 5
tt9911774 Padmavyuhathile Abhimanyu Padmavyuhathile Abhimanyu False 2019 130 Drama 8.5 363
tt9913056 Swarm Season Swarm Season False 2019 86 Documentary 6.2 5
tt9913084 Diabolik sono io Diabolik sono io False 2019 75 Documentary 6.2 6
tt9914286 Sokagin Çocuklari Sokagin Çocuklari False 2019 98 Drama,Family 9.8 72

232496 rows × 8 columns

In [27]:
# Alternativa 3 (méně "sémantická")
pd.concat([movies, ratings], axis="columns", join="inner")
Out[27]:
title original_title is_adult year length genres imdb_rating imdb_votes
tconst
tt0000009 Miss Jerry Miss Jerry False 1894 45 Romance 5.5 77
tt0000147 The Corbett-Fitzsimmons Fight The Corbett-Fitzsimmons Fight False 1897 20 Documentary,News,Sport 5.2 289
tt0000335 Soldiers of the Cross Soldiers of the Cross False 1900 <NA> Biography,Drama 6.3 39
tt0000574 The Story of the Kelly Gang The Story of the Kelly Gang False 1906 70 Biography,Crime,Drama 6.2 505
tt0000615 Robbery Under Arms Robbery Under Arms False 1907 <NA> Drama 4.8 14
... ... ... ... ... ... ... ... ...
tt9910930 Jeg ser deg Jeg ser deg False 2019 75 Crime,Documentary 4.6 5
tt9911774 Padmavyuhathile Abhimanyu Padmavyuhathile Abhimanyu False 2019 130 Drama 8.5 363
tt9913056 Swarm Season Swarm Season False 2019 86 Documentary 6.2 5
tt9913084 Diabolik sono io Diabolik sono io False 2019 75 Documentary 6.2 6
tt9914286 Sokagin Çocuklari Sokagin Çocuklari False 2019 98 Drama,Family 9.8 72

232496 rows × 8 columns

Zkusme si zreprodukovat pořadí 250 nejlepších filmů z IMDb (viz https://www.imdb.com/chart/top/?ref_=nv_mv_250):

In [28]:
# Ty nejlepší (do června 2019)
(movies_with_rating
  .query("imdb_votes > 25000")         # Berou se jen filmy s více než 25000 hlasy
  .sort_values("imdb_rating", ascending=False) # IMDb tu použivá i váhu jednotlivých hlasů (kterou neznáme)
  .reset_index(drop=True)
).iloc[:250]
Out[28]:
title original_title is_adult year length genres imdb_rating imdb_votes
0 The Chaos Class Hababam Sinifi False 1975 87 Comedy,Drama 9.4 33394
1 The Shawshank Redemption The Shawshank Redemption False 1994 142 Drama 9.3 2071759
2 The Mountain II Dag II False 2016 135 Action,Drama,War 9.3 100095
3 CM101MMXI Fundamentals CM101MMXI Fundamentals False 2013 139 Comedy,Documentary 9.2 41327
4 The Godfather The Godfather False 1972 175 Crime,Drama 9.2 1421495
... ... ... ... ... ... ... ... ...
245 12 Years a Slave 12 Years a Slave False 2013 134 Biography,Drama,History 8.1 571204
246 The Sixth Sense The Sixth Sense False 1999 107 Drama,Mystery,Thriller 8.1 836928
247 The Passion of Joan of Arc La passion de Jeanne d'Arc False 1928 110 Biography,Drama,History 8.1 40107
248 Barfi! Barfi! False 2012 151 Comedy,Drama,Romance 8.1 68274
249 Platoon Platoon False 1986 120 Drama,War 8.1 348628

250 rows × 8 columns

Do výčtu se nám dostaly filmy, které hranici hlasů nepřekračují o moc. Máme důvodné podezření, že toto kritérium dávno změnili. S požadovanými 250 000 hlasy se už blížíme:

In [29]:
(movies_with_rating
  .query("imdb_votes > 250000")
  .sort_values("imdb_rating", ascending=False)
  .reset_index(drop=True)
).iloc[:250]
Out[29]:
title original_title is_adult year length genres imdb_rating imdb_votes
0 The Shawshank Redemption The Shawshank Redemption False 1994 142 Drama 9.3 2071759
1 The Godfather The Godfather False 1972 175 Crime,Drama 9.2 1421495
2 The Dark Knight The Dark Knight False 2008 152 Action,Crime,Drama 9.0 2037678
3 The Godfather: Part II The Godfather: Part II False 1974 202 Crime,Drama 9.0 986451
4 Pulp Fiction Pulp Fiction False 1994 154 Crime,Drama 8.9 1620135
... ... ... ... ... ... ... ... ...
245 Ocean's Eleven Ocean's Eleven False 2001 116 Crime,Thriller 7.8 470530
246 Lost in Translation Lost in Translation False 2003 102 Drama 7.8 371577
247 Donnie Brasco Donnie Brasco False 1997 127 Biography,Crime,Drama 7.8 253811
248 Captain Phillips Captain Phillips False 2013 134 Biography,Drama,Thriller 7.8 384378
249 How to Train Your Dragon 2 How to Train Your Dragon 2 False 2014 102 Action,Adventure,Animation 7.8 273406

250 rows × 8 columns

Druhý join #

Co tabulka s výdělky (boxoffice_raw)?

In [30]:
boxoffice_raw
Out[30]:
rank title studio lifetime_gross year
0 1 Star Wars: The Force Awakens BV 936662225 2015
1 2 Avatar Fox 760507625 2009
2 3 Black Panther BV 700059566 2018
3 4 Avengers: Infinity War BV 678815482 2018
4 5 Titanic Par. 659363944 1997
... ... ... ... ... ...
16262 16263 Dog Eat Dog IFC 80 2009
16263 16264 Paranoid Girls NaN 78 2015
16264 16265 Confession of a Child of the Century Cohen 74 2015
16265 16266 Storage 24 Magn. 72 2013
16266 16267 Zyzzyx Road Reg. 30 2006

16267 rows × 5 columns

In [31]:
boxoffice_raw.dtypes
Out[31]:
rank        int64
title       object
studio      object
lifetime_gross   int64
year        int64
dtype: object

S tím bychom v podstatně mohli být spokojení, jen přejmenujeme rank, abychom při joinování věděli, odkud daný sloupec pochází.

In [32]:
boxoffice = (boxoffice_raw
  .rename({
    "rank": "boxoffice_rank"
  }, axis="columns")
)

A zkusíme joinovat. V tomto případě se nemůžeme opřít o index (boxoffice pochází z jiného zdroje a o nějakém ID filmu z IMDb nemá ani tuchy), ale explicitně specifikujeme, který sloupec (či sloupce) se musí shodovat - na to slouží argument on:

In [33]:
pd.merge(
  movies_with_rating,
  boxoffice,
  suffixes=[" (imdb)", " (boxoffice)"],
  on="title"
).query("title == 'Pinocchio'") # "Jeden" ukázkový film
Out[33]:
title original_title is_adult year (imdb) length genres imdb_rating imdb_votes boxoffice_rank studio lifetime_gross year (boxoffice)
1643 Pinocchio Pinocchio False 1940 88 Animation,Comedy,Family 7.5 114689 885 Dis. 84254167 1940
1644 Pinocchio Pinocchio False 1940 88 Animation,Comedy,Family 7.5 114689 6108 Mira. 3684305 2002
1645 Pinocchio Turlis Abenteuer False 1967 75 Adventure,Family,Fantasy 7.2 19 885 Dis. 84254167 1940
1646 Pinocchio Turlis Abenteuer False 1967 75 Adventure,Family,Fantasy 7.2 19 6108 Mira. 3684305 2002
1647 Pinocchio Pinocchio False 1971 79 Comedy,Fantasy 3.5 123 885 Dis. 84254167 1940
1648 Pinocchio Pinocchio False 1971 79 Comedy,Fantasy 3.5 123 6108 Mira. 3684305 2002
1649 Pinocchio Pinocchio False 1911 50 Fantasy 5.9 69 885 Dis. 84254167 1940
1650 Pinocchio Pinocchio False 1911 50 Fantasy 5.9 69 6108 Mira. 3684305 2002
1651 Pinocchio Pinocchio False 2002 108 Comedy,Family,Fantasy 4.3 7192 885 Dis. 84254167 1940
1652 Pinocchio Pinocchio False 2002 108 Comedy,Family,Fantasy 4.3 7192 6108 Mira. 3684305 2002
1653 Pinocchio Un burattino di nome Pinocchio False 1971 96 Animation,Family,Fantasy 7.0 117 885 Dis. 84254167 1940
1654 Pinocchio Un burattino di nome Pinocchio False 1971 96 Animation,Family,Fantasy 7.0 117 6108 Mira. 3684305 2002
1655 Pinocchio Pinocchio False 2012 75 Animation,Family,Fantasy 6.3 218 885 Dis. 84254167 1940
1656 Pinocchio Pinocchio False 2012 75 Animation,Family,Fantasy 6.3 218 6108 Mira. 3684305 2002
1657 Pinocchio Pinocchio False 2015 <NA> Family,Fantasy 4.9 43 885 Dis. 84254167 1940
1658 Pinocchio Pinocchio False 2015 <NA> Family,Fantasy 4.9 43 6108 Mira. 3684305 2002
1659 Pinocchio Pinocchio False 2015 75 Documentary 6.8 8 885 Dis. 84254167 1940
1660 Pinocchio Pinocchio False 2015 75 Documentary 6.8 8 6108 Mira. 3684305 2002

Jejda, to jsme asi nechtěli. Existuje spousta různých Pinocchiů a ke každému z nich se připojili vždy oba snímky tohoto jména z boxoffice. Z toho vyplývá poučení, že při joinování je dobré se zamyslet nad jedinečností hodnot ve sloupci, který používáme jako klíč. Jméno filmu takové očividně není.

V našem konkrétním případě jsme si problému všimli sami, ale pokud bude duplikátní klíč utopen někde v milionech hodnot, rádi bychom, aby to počítač poznal za nás. K tomu slouží argument validate - podle toho, jaký vztah mezi tabulkami očekáš, jsou přípustné hodnoty "one_to_one", "one_to_many", "many_to_one" nebo "many_to_many":

In [34]:
pd.merge(
  movies_with_rating,
  boxoffice,
  on="title",
  suffixes=[" (imdb)", " (boxoffice)"],
#  validate="one_to_one"  # Odkomentuj a vyskočí chyba!
)
Out[34]:
title original_title is_adult year (imdb) length genres imdb_rating imdb_votes boxoffice_rank studio lifetime_gross year (boxoffice)
0 Oliver Twist Oliver Twist False 1912 <NA> Drama 4.7 19 6826 Sony 2080321 2005
1 Oliver Twist Oliver Twist False 1912 <NA> Drama 4.4 12 6826 Sony 2080321 2005
2 Oliver Twist Oliver Twist False 1916 50 Drama 6.6 16 6826 Sony 2080321 2005
3 Oliver Twist Oliver Twist False 1922 98 Drama 6.8 657 6826 Sony 2080321 2005
4 Oliver Twist Oliver Twist False 1933 80 Drama 5.0 292 6826 Sony 2080321 2005
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20562 BTS World Tour: Love Yourself in Seoul BTS World Tour: Love Yourself in Seoul False 2019 112 Documentary,Music 8.5 439 6173 Fathom 3509917 2019
20563 Mojin: The Worm Valley Yun nan chong gu False 2018 110 Action,Fantasy 4.7 120 11240 WGUSA 101516 2019
20564 Extreme Job Geukhanjikeob False 2019 111 Action,Comedy 7.3 905 7212 CJ 1548816 2019
20565 Peppa Celebrates Chinese New Year xiao zhu pei qi guo da nian False 2019 81 Animation,Family 3.4 41 10811 STX 131225 2019
20566 Avant qu'on explose Avant qu'on explose False 2019 108 Comedy 6.9 41 10995 EOne 116576 2019

20567 rows × 12 columns

Řešení je jednoduché - budeme joinovat přes dva různé sloupce (argument on to unese ;-)). Při té příležitosti navíc zjišťujeme, že nedává smysl spojovat filmy, které rok vůbec uvedený nemají, a proto je vyhodíme:

In [35]:
(
  pd.merge(
    movies_with_rating.dropna(subset=["year"]), # Vyhoď všechny řádky bez roku
    boxoffice,
    on=["title", "year"],
    validate="many_to_one",   # movies_with_rating pořád nejsou unikátní!
  )
).query("title == 'Playback'")
Out[35]:
title original_title is_adult year length genres imdb_rating imdb_votes boxoffice_rank studio lifetime_gross
6926 Playback Playback False 2012 98 Horror,Thriller 4.3 4478 16256 Magn. 264
6927 Playback Playback False 2012 113 Drama 4.9 27 16256 Magn. 264
6928 Playback Dur d'être Dieu False 2012 66 Documentary 5.2 8 16256 Magn. 264

Pořád nejsou unikátní! Co s tím?

Hypotéza: Vstupujeme na nebezpečnou půdu a zkusíme spekulovat, že informace o ziscích budeme mít nejspíš jen o nejpopulárnějších filmech. Možná máme pravdu, možná ne a nejspíš nějakou drobnou nepřesnost zaneseme, ale dobrat se tady skutečné pravdy je "drahé" (a možná i skutečně drahé), z nabízených datových sad to věrohodně možné není.

Abychom se co nejvíc přiblížili realitě, z každé opakující se dvojice (název, rok) vybereme film s nejvyšším imdb_votes. Nejdříve si pomocí sort_values srovnáme všechny filmy a pak zavoláme drop_duplicates(..., keep="first"), což nám ponechá vždy jen jeden z řady duplikátů:

In [36]:
movies_with_rating_and_boxoffice = (
  pd.merge(
    movies_with_rating
      .dropna(subset=["year"])
      .sort_values("imdb_votes", ascending=False)
      .drop_duplicates(
        subset=["title", "year"],
        keep="first"
      ),
    boxoffice,
    on=["title", "year"],
    validate="one_to_one",
  )
)
movies_with_rating_and_boxoffice
Out[36]:
title original_title is_adult year length genres imdb_rating imdb_votes boxoffice_rank studio lifetime_gross
0 The Shawshank Redemption The Shawshank Redemption False 1994 142 Drama 9.3 2071759 2792 Col. 28341469
1 The Dark Knight The Dark Knight False 2008 152 Action,Crime,Drama 9.0 2037678 10 WB 535234033
2 Inception Inception False 2010 148 Action,Adventure,Sci-Fi 8.8 1816360 85 WB 292576195
3 Fight Club Fight Club False 1999 139 Drama 8.8 1657857 2248 Fox 37030102
4 Pulp Fiction Pulp Fiction False 1994 154 Crime,Drama 8.9 1620135 629 Mira. 107928762
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8996 Girlfriends Girlfriends False 1996 <NA> NaN 8.6 7 13930 FRun 18000
8997 Sacred Sacred False 2017 <NA> Action,Drama,Romance 8.2 6 13950 Argo. 17740
8998 The Professor: Tai Chi's Journey West The Professor: Tai Chi's Journey West False 2016 72 Documentary 7.2 6 15820 FRun 2852
8999 After Love After Love False 2017 <NA> Drama,Romance,Thriller 7.6 5 14299 Distrib. 13693
9000 Still, the Children Are Here Still, the Children Are Here False 2004 85 Documentary 6.6 5 15653 Icar. 3685

9001 rows × 11 columns

In [37]:
# To už by šlo!
movies_with_rating_and_boxoffice.query("title == 'Playback'")
Out[37]:
title original_title is_adult year length genres imdb_rating imdb_votes boxoffice_rank studio lifetime_gross
5831 Playback Playback False 2012 98 Horror,Thriller 4.3 4478 16256 Magn. 264

Úkol: Seřaď filmy podle toho, kolik vydělaly (nabízí se hned dvě možnosti).

Otázka: Které filmy nám vypadly a proč?

Třetí join #

In [38]:
rotten_tomatoes_raw
Out[38]:
Rank Title RatingTomatometer No. of Reviews Genres
0 1 Black Panther (2018) 97 444 action|adventure
1 2 Mad Max: Fury Road (2015) 97 394 action|adventure
2 3 Wonder Woman (2017) 93 410 action|adventure
3 4 Metropolis (1927) 99 118 action|adventure
4 5 Coco (2017) 97 308 action|adventure
... ... ... ... ... ...
1585 70 Priest (2011) 15 97 western
1586 71 American Outlaws (2001) 14 103 western
1587 72 September Dawn (2007) 15 54 western
1588 73 Jonah Hex (2010) 12 147 western
1589 74 Texas Rangers (2001) 2 51 western

1590 rows × 5 columns

In [39]:
rotten_tomatoes_raw["Title"].value_counts()
Out[39]:
Title
Yellow Submarine (1968)                 6
101 Dalmatians (1961)                  5
Fantasia (1940)                     5
Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 (2011)  5
Miracle on 34th Street (1947)              5
                            ..
Misery (1990)                      1
The Dead Zone (1983)                  1
The Conjuring (2013)                  1
The Exorcist (1973)                   1
Texas Rangers (2001)                  1
Name: count, Length: 947, dtype: int64

A zase duplicity, některé názvy se nám opakují :-(

Otázka: Dokážeš zjistit proč? Nápověda: podívej se na nějaký konkrétní film.

Naštěstí už víme, jak na to - použijeme metodu drop_duplicates, tentokrát přes sloupec "Title". (Poznámka: druhou možností by bylo sloučit všechny různé žánry daného filmu do jedné buňky).

In [40]:
rotten_tomatoes_nodup = (
  rotten_tomatoes_raw
  .drop_duplicates(
    subset="Title",
    keep="first"          # Vybereme první výskyt, lze i "last" (anebo False => vyhodit všechny)
  )
  .drop("Genres", axis="columns")  # Informační hodnotu jsme už ztratili
  .drop("Rank", axis="columns")   # Mělo smysl jen v rámci žánru
)
rotten_tomatoes_nodup
Out[40]:
Title RatingTomatometer No. of Reviews
0 Black Panther (2018) 97 444
1 Mad Max: Fury Road (2015) 97 394
2 Wonder Woman (2017) 93 410
3 Metropolis (1927) 99 118
4 Coco (2017) 97 308
... ... ... ...
1585 Priest (2011) 15 97
1586 American Outlaws (2001) 14 103
1587 September Dawn (2007) 15 54
1588 Jonah Hex (2010) 12 147
1589 Texas Rangers (2001) 2 51

947 rows × 3 columns

In [41]:
# Ready to merge?
pd.merge(imdb_titles, rotten_tomatoes_nodup, left_on="title", right_on="Title")
Out[41]:
title_type title original_title is_adult start_year end_year length genres Title RatingTomatometer No. of Reviews

0 řádků!

Dosud jsme manipulovali s řádky a sloupci jako celky, nicméně teď musíme zasahovat přímo do hodnot v buňkách. I to se při slučování dat z různých zdrojů nezřídka stává. Stojíme před úkolem převést řetězce typu "Black Panther (2018)" na dvě hodnoty: název "Black Panther" a rok 2018 (jeden sloupec na dva).

Naštěstí si ty sloupce umíme jednoduše vyrobit pomocí řetězcové metody .str.slice, která z každého řetězce vyřízne nějakou jeho část (a zase pracuje na celém sloupci - výsledkem bude nový sloupec s funkcí aplikovanou na každou z hodnot). Budeme věřit, že předposlední čtyři znaky představují rok a zbytek, až na nějaké ty závorky, tvoří skutečný název:

In [42]:
rotten_tomatoes_beta = (rotten_tomatoes_nodup
  .assign(
    title=rotten_tomatoes_nodup["Title"].str.slice(0, -7),       
    year=rotten_tomatoes_nodup["Title"].str.slice(-5, -1).astype(int)
  )
  .rename({
    "RatingTomatometer": "tomatoes_rating",
    "No. of Reviews": "tomatoes_votes",
  }, axis="columns")
  .drop(["Title"], axis="columns")
)
rotten_tomatoes_beta
Out[42]:
tomatoes_rating tomatoes_votes title year
0 97 444 Black Panther 2018
1 97 394 Mad Max: Fury Road 2015
2 93 410 Wonder Woman 2017
3 99 118 Metropolis 1927
4 97 308 Coco 2017
... ... ... ... ...
1585 15 97 Priest 2011
1586 14 103 American Outlaws 2001
1587 15 54 September Dawn 2007
1588 12 147 Jonah Hex 2010
1589 2 51 Texas Rangers 2001

947 rows × 4 columns

Závorková odysea nekončí, někdo nám proaktivně do závorek nacpal i originální název naanglickojazyčných filmů. Pojďme se o tom přesvědčit pomocí metody .str.contains (protože tato metoda ve výchozím stavu používá pro vyhledávání regulární výrazy, které jsme se zatím nenaučili používat, musíme jí to explicitně zakázat argumentem regex=False):

In [43]:
rotten_tomatoes_beta[rotten_tomatoes_beta["title"].str.contains(")", regex=False)]
Out[43]:
tomatoes_rating tomatoes_votes title year
15 100 58 Seven Samurai (Shichinin no Samurai) 1956
51 98 46 Aguirre, the Wrath of God (Aguirre, der Zorn G... 1972
61 97 71 Ghostbusters (1984 Original) 1984
69 98 47 A Fistful of Dollars (Per un Pugno di Dollari) 1964
99 96 139 Embrace Of The Serpent (El Abrazo De La Serpie... 2016
... ... ... ... ...
1368 97 59 To Be and to Have (Etre et Avoir) 2003
1457 43 82 Goal! The Dream Begins (Goal!: The Impossible ... 2005
1502 71 52 Only Human (Seres queridos) 2006
1547 83 64 The Good, the Bad, the Weird (Joheun-nom, Nabb... 2010
1559 74 62 Fah talai jone (Tears of the Black Tiger) 2007

66 rows × 4 columns

V rámci zjednodušení proto ještě odstraníme všechny takové závorky. K tomu pomůže funkce .str.rsplit, která rozdělí zprava řetězec na několik částí podle oddělovače a vloží je do seznamu - my za ten oddělovač zvolíme levou závorku "(", omezíme počet částí na jednu až dvě (n=1):

In [44]:
split_title = (
  rotten_tomatoes_beta["title"]
  .str.rsplit("(", n=1)
)
split_title.loc[[41, 61, 81]]  # Některé seznamy obsahují jeden prvek, jiné dva
Out[44]:
41      [Marvel's The Avengers]
61  [Ghostbusters , 1984 Original)]
81   [Mad Max 2: The Road Warrior]
Name: title, dtype: object

A jak teď vybrat první prvek z každého seznamu?

💡 Metoda apply umožňuje použít libovolnou transformaci (definovanou jako funkci) na každý řádek v tabulce či hodnotu v Series. Obvykle se bez ní obejdeme a měli bychom (proto se jí tolik speciálně nevěnujeme), protože není příliš výpočetně efektivní. Tady nám ale usnadní pochopení, co se vlastně dělá, t.j. vybírá první prvek nějakého seznamu:

In [45]:
def take_first(a_list):  # Funkce, kterou použijeme v apply
  return a_list[0]

rotten_tomatoes = (rotten_tomatoes_beta
  .assign(
    title=split_title.apply(take_first)
  )
)
rotten_tomatoes
Out[45]:
tomatoes_rating tomatoes_votes title year
0 97 444 Black Panther 2018
1 97 394 Mad Max: Fury Road 2015
2 93 410 Wonder Woman 2017
3 99 118 Metropolis 1927
4 97 308 Coco 2017
... ... ... ... ...
1585 15 97 Priest 2011
1586 14 103 American Outlaws 2001
1587 15 54 September Dawn 2007
1588 12 147 Jonah Hex 2010
1589 2 51 Texas Rangers 2001

947 rows × 4 columns

In [46]:
# Zbavení se duplikátů hned na začátku nám zachovalo filmy se stejným jménem :-)
rotten_tomatoes.query("title == 'The Magnificent Seven'")
Out[46]:
tomatoes_rating tomatoes_votes title year
1539 88 42 The Magnificent Seven 1960
1560 63 289 The Magnificent Seven 2016
In [47]:
pd.merge(
  movies.dropna(subset=["year"]),
  rotten_tomatoes,
  on=["title", "year"],
  how="inner"
)
Out[47]:
title original_title is_adult year length genres tomatoes_rating tomatoes_votes
0 The Birth of a Nation The Birth of a Nation False 1915 195 Drama,History,War 98 40
1 Battleship Potemkin Bronenosets Potemkin False 1925 75 Drama,History 100 45
2 The Gold Rush The Gold Rush False 1925 95 Adventure,Comedy,Drama 100 43
3 Metropolis Metropolis False 1927 153 Drama,Sci-Fi 99 118
4 All Quiet on the Western Front All Quiet on the Western Front False 1930 136 Drama,War 100 42
... ... ... ... ... ... ... ... ...
654 Three Identical Strangers Three Identical Strangers False 2018 96 Biography,Documentary,Drama 96 157
655 Searching Searching False 2018 102 Drama,Mystery,Thriller 92 214
656 Won't You Be My Neighbor? Won't You Be My Neighbor? False 2018 94 Biography,Documentary 98 216
657 RBG RBG False 2018 98 Biography,Documentary 95 153
658 Hereditary Hereditary False 2018 127 Drama,Horror,Mystery 89 317

659 rows × 8 columns

Když sloučíme filmy a hodnocení na Rotten Tomatoes, z 947 filmů se nám skoro tři sta ztratí. Bohužel zde je na vině především nestejnost zápisu názvu, různé uřčité členy, interpunkce, podnázvy apod. Coby řešení se tady nabízí spousta a spousta manuální práce, případně nějaká heuristika, která by na sebe pasovala "hodně podobné" názvy.

Mimochodem, obtížnost manuální práce se mezi vývojáři někdy přeceňuje: Opravit 288 názvů filmů může být práce na hodinu až dvě, zatímco psát algoritmus na "řešení problému" může trvat stejně dlouho, ne-li déle.

Čtvrtý (a poslední) join #

Dokončíme slučování všech čtyř tabulek:

In [48]:
movies_complete = pd.merge(
  movies_with_rating_and_boxoffice,
  rotten_tomatoes,
  on=["title", "year"],
  how="inner"
)
movies_complete.sort_values("boxoffice_rank").reset_index(drop=True)
Out[48]:
title original_title is_adult year length genres imdb_rating imdb_votes boxoffice_rank studio lifetime_gross tomatoes_rating tomatoes_votes
0 Black Panther Black Panther False 2018 134 Action,Adventure,Sci-Fi 7.3 489977 3 BV 700059566 97 444
1 Avengers: Infinity War Avengers: Infinity War False 2018 149 Action,Adventure,Sci-Fi 8.5 616050 4 BV 678815482 84 408
2 Titanic Titanic False 1997 194 Drama,Romance 7.8 945889 5 Par. 659363944 89 184
3 Incredibles 2 Incredibles 2 False 2018 118 Action,Adventure,Animation 7.7 192301 9 BV 608581744 94 332
4 The Dark Knight The Dark Knight False 2008 152 Action,Crime,Drama 9.0 2037678 10 WB 535234033 94 332
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
469 Boxing Gym Boxing Gym False 2010 91 Documentary 7.1 389 12999 Zipp. 32476 95 42
470 Red Hill Red Hill False 2010 95 Thriller,Western 6.4 7844 13681 Strand 21087 78 65
471 City Lights City Lights False 1931 87 Comedy,Drama,Romance 8.5 144261 13827 UA 19181 98 45
472 Minding the Gap Minding the Gap False 2018 93 Documentary 8.1 4119 14471 Magn. 11998 100 63
473 The Autopsy of Jane Doe The Autopsy of Jane Doe False 2016 86 Horror,Mystery,Thriller 6.8 73965 14657 IFC 10474 87 98

474 rows × 13 columns

A přišli jsme o dalších 175 filmů.

Co dál? Pokud by toto byl skutečný úkol, museli bychom se s tím nějak vypořádat - zkoumat, proč které řádky nesedí, v čem se liší názvy stejného filmu v různých datových sadách, jinými slovy manuální práce, práce, práce...

Naštěstí to je úkol jen ukázkový, a my můžeme být spokojeni, že máme sice neúplnou, ale přesto použitelnou datovou sadu :-)


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.