Nauč se Python > Kurzy > Datový kurz PyLadies > Explorativní datová analýza a více zdrojů / proměnných > Pandas - vztahy mezi více proměnnými

Pandas - vztahy mezi více proměnnými #

In [1]:
# Importy jako obvykle
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

Načteme si spojené tabulky z předchozí lekce:

In [2]:
movies_complete = pd.read_csv("./movies_complete.csv.gz")
movies_with_rating = pd.read_csv("./movies_with_rating.csv.gz")

Vztahy mezi dvěma proměnnými #

Když jsme studovali vlastnosti zemí světa, věnovali jsme se především jednotlivým charakteristikám zvlášť, nanejvýš jsme si udělali intuitivní obrázek z bodového grafu ("scatter plot"), kde osy x a y patřily dvěma různým vlastnostem. Nyní se vztahy mezi více proměnnými budeme zabývat podrobněji a ukážeme si i některé odvážnější vizualizace.

Poznámka: Budeme pokračovat s výše uvedenými filmovými daty (a jejich sloučenými tabulkami), a tak je třeba, abys spustil/a všechny buňky předcházející této kapitole.

Co se týče vztahů mezi proměnnými, dost záleží na tom, jakého jsou typu. Tomu se podřizují zvolené typy grafů i vhodné statistické veličiny.

Dvě číselné proměnné #

Minule jsme si ukázali, jak rychle získat přehled o vlastnostech jednotlivých numerických proměnných, tak si to zopákněme:

In [3]:
movies_complete.describe()             # Tabulka základních statistických parametrů
Out[3]:
Unnamed: 0 year length imdb_rating imdb_votes boxoffice_rank lifetime_gross tomatoes_rating tomatoes_votes
count 474.000000 474.000000 474.000000 474.000000 4.740000e+02 474.000000 4.740000e+02 474.000000 474.000000
mean 236.500000 2000.272152 112.529536 7.502110 2.049621e+05 3645.890295 7.643727e+07 88.369198 150.299578
std 136.976275 18.099671 24.468735 0.690525 2.618299e+05 3452.106932 1.101133e+08 15.831859 97.208147
min 0.000000 1927.000000 63.000000 2.700000 3.890000e+02 3.000000 1.047400e+04 5.000000 39.000000
25% 118.250000 1993.000000 95.000000 7.200000 3.088050e+04 687.250000 3.564070e+06 88.000000 65.000000
50% 236.500000 2007.000000 108.000000 7.600000 1.031485e+05 2343.000000 3.542173e+07 93.000000 120.500000
75% 354.750000 2013.000000 123.000000 7.975000 2.878735e+05 6152.500000 1.022663e+08 96.000000 221.500000
max 473.000000 2018.000000 219.000000 9.200000 2.037678e+06 14657.000000 7.000596e+08 100.000000 444.000000
In [4]:
movies_complete.hist(figsize=(12, 8), bins=30);  # Histogram coby přibližná distribuční funkce

Nejjednodušším pohledem na dvě číselné proměnné je klasický bodový graf (.plot.scatter), který jsme si už ukazovali - hodnoty dvou proměnných tvoří hodnoty souřadnic. Pomocí něj se podíváme, jaký je vztah mezi počtem hodnotitelů a průměrným hodnocením na IMDb. Očekáváme, že na špatné filmy se "nikdo nedívá" (a málokdo je hodnotí), v čemž nám následující graf dává za pravdu:

In [5]:
movies_complete.plot.scatter(
  x="imdb_rating",
  y="imdb_votes",
  c="black",
  figsize=(7, 7),
  logy=True
);

💡 Podobnou službu udělá i funkce seabornu scatterplot, jen neumí logaritmické měřítko sama o sobě.

Už při několika stovkách filmů nám ale začínají jednotlivé body splývat. Stejný graf pro všechny ohodnocené filmy (~200 000) bude vypadat už naprosto nepřehledně:

In [6]:
movies_with_rating.plot.scatter(
  x="imdb_rating",
  y="imdb_votes",
  c="black",
  figsize=(7, 7),
  logy=True,
  ylim=(10, 1e7)
);

Pro takové množství zřejmě bude vhodnější nějakým způsobem reflektovat spíš souhrnnou hustotu bodů než jednotlivé body jako takové. První možností je udělat body dostatečně "průhledné" (pomocí argumentu alpha) a velké (argument s), aby splývaly a výraznější barva odpovídala více bodům v témže okolí:

In [7]:
ax = movies_with_rating.plot.scatter(
  x="imdb_rating",
  y="imdb_votes",
  c="black",
  figsize=(7, 7),
  s=50,        # Velikost na "rozprostření"
  logy=True,
  alpha=0.002,     # > 99% průhlednost
  lw=0 ,        # bez okrajů
  ylim=(10, 1e7)
)

Otázka (bez známé správné odpovědi): Proč je nespojitost v hodnocení cca u sta hodnotících?

Úkol: zkus vytvořit graf zobrazující vztah mezi hodnocením filmu a počtem hlasů na Rotten Tomatoes (tabulka rotten_tomatoes).

 • Velikost grafu nastav dle uvážení.
 • Barva bodů oranžová, body nastav bez okraje.
 • Průsvitnost bodů 0.5.

Jak je možné tento graf interpretovat? Existuje vztah mezi hodnocením filmu (kolik % kritiků hodnotí film pozitivně) a počtem hlasů?

Jinou (a lepší) možností je "spočítat" dvourozměrný histogram, který místo binů "od-do" nabízí obdélníkové chlívečky ve dvou dimenzích. Poté ho lze vizualizovat pomocí teplotní mapy (heatmap) - každý obdélník se vybarví tím intenzivnější barvou, čím více hodnot do něj "spadlo". pandas ani seaborn tuto možnost jednoduše nenabízejí, ale matplotlib nabízí užitečnou funkci hist2d. Všimni si, že předáváme řady jako takové, nikoliv jejich názvy!

Při kreslení rovnou nastavíme dva klíčové argumenty:

 • range: obsahuje dvojice mezí v jednotlivých dimenzích (nadbytek závorek je tuple tuplů).
 • cmap: barevná paleta použitá pro vyjádření hodnot, seznam možností jde nalézt v dokumentaci.

Poznámka: Není úplně jednoduché pracovat s histogramy v logaritmické škále, a proto si vybereme jinou dvojici proměnných (hodnocení na IMDb a rotten tomatoes):

In [8]:
plt.hist2d(
  movies_complete["imdb_rating"],
  movies_complete["tomatoes_rating"],
  range=((6.85, 9.05), (79.5, 101.5)),
  bins=(11, 11),
  cmap="Greens"
) # -> (data, hranice v první ose, hranice v druhé ose, objekt grafu)
Out[8]:
(array([[ 0., 0., 0., 2., 5., 3., 4., 4., 2., 1., 0.],
    [ 1., 2., 2., 2., 7., 4., 8., 7., 4., 3., 1.],
    [ 1., 1., 3., 1., 4., 6., 10., 8., 9., 3., 1.],
    [ 1., 3., 3., 6., 5., 4., 13., 15., 12., 9., 1.],
    [ 1., 0., 1., 0., 7., 8., 7., 10., 19., 7., 2.],
    [ 0., 1., 1., 2., 4., 8., 12., 14., 16., 8., 4.],
    [ 0., 0., 0., 1., 0., 7., 2., 7., 10., 8., 3.],
    [ 0., 0., 0., 2., 0., 0., 1., 2., 3., 11., 4.],
    [ 0., 0., 1., 0., 0., 0., 2., 0., 6., 1., 2.],
    [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 2., 0., 0., 0.],
    [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 0., 0.]]),
 array([6.85, 7.05, 7.25, 7.45, 7.65, 7.85, 8.05, 8.25, 8.45, 8.65, 8.85,
    9.05]),
 array([ 79.5, 81.5, 83.5, 85.5, 87.5, 89.5, 91.5, 93.5, 95.5,
     97.5, 99.5, 101.5]),
 <matplotlib.collections.QuadMesh at 0x2514d0c8e90>)

Čím tmavší zelená, tím více filmů je v daném rozsahu.

Následující obrázek intuitivně vyjadřuje, jak body do chlívečků padají (vlevo trochu zamíchané body, vpravo spočítané obsahy chlívečků):

Plnění 2D histogramu

Kód (velmi volitelný) k vytvoření obrázku je v bonusovém materiálu

Úkol: Vytvoř graf z předcházejícího úkolu (vztah mezi hodnocením filmu a počtem hlasů na Rotten Tomatoes – tabulka rotten_tomatoes) ve formě dvourozměrného histogramu.

 • Rozpětí hodnot pro hodnocení nastav od 70 do 100, rozpětí pro počet hlasů od 0 do 450.
 • Vytvoř 6 binů pro hodnocení a 9 binů pro počet hlasů.
 • Barvu grafu zvol oranžovou.

Biny nemusí být jenom pravoúhlé, ale pokud chceme poněkud méně diskriminovat různé směry, můžou se hodit biny šestiúhelníkové, které vykreslíš metodou .plot.hexbin:

In [9]:
movies_complete.plot.hexbin(
  x="imdb_rating",
  y="tomatoes_rating",
  xlim=(7, 9),
  ylim=(70, 100),
  gridsize=40
)
Out[9]:
<Axes: xlabel='imdb_rating', ylabel='tomatoes_rating'>

Úkol: Také si zkus vytvořit graf pro hodnocení filmu a počet hlasů na Rotten Tomatoes se šestiúhelníkovými biny.

 • Rozpětí hodnot na ose s hodnocením od 70 do 100.
 • Počet šestiúhelníků (25, 5), jestli je hodnocení na ose x, (5, 25) jestli je na ose y.
 • Barva grafu oranžová.

Který tvar binů se ti líbí víc?

Jinou možností, výpočetně náročnější, je odhadnout hustotu pravděpodobnosti výskytu filmů s danými souřadnicemi obou hodnocení. K tomu slouží tzv. jádrový odhad hustoty (kernel density estimate). Je to vlastně trochu sofistikovanější podoba splývání bodů, které jsme předvedli výše - kolem každého bodu se uvažuje pravěpodobnostní jádro, neboli kernel (typicky gaussovský), a výsledná pravděpodobnost je rovná součtu kernelů v daném místě souřadnicové soustavy.

V seabornu k tomu slouží funkce kdeplot - v jednorozměrném případě kreslí křivku, v dvourozměrném umí vykreslit buď "vrstevnice", nebo plochy různě intenzivní barvou podle spočítané hustoty pravděpodobnosti.

In [10]:
ax = sns.kdeplot(
  x=movies_complete["imdb_rating"],
  y=movies_complete["tomatoes_rating"],
  n_levels=15,            # Počet úrovní intenzity
  fill=True,             # Nechceme jen "vrstevnice", ale barevnou výplň
  bw_method=.06            # Magický faktor pro míru "rozpití"
)

# Ještě si pomocí matplotlibu upravíme rozsahy os
ax.set_xlim(7, 9)
ax.set_ylim(70, 100);
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):

Úkol: Na datech pro hodnocení filmu a počet hlasů na Rotten Tomatoes vytvořme také graf s jádrovým odhadem hustoty (kde).

 • Rozpětí hodnot pro hodnocení filmu opět od 70 do 100.
 • Počet úrovní intenzity 10.
 • Graf bude mít barevnou výplň, ne jenom vrstevnice.
 • Barva grafu oranžová.

Funkce seabornu zvaná jointplot umí velice elegantně vytvořit kombinovaný graf obsahující:

 • sdružené rozdělení v podobě čtvercového grafu některého z výše uvedených typů (jeho jméno přijde do argumentu kind) pro vztah obou proměnných.

 • marginální rozdělení v obou proměnných nezávisle (malé histográmky nebo jádrové odhady hustoty po stranách)

In [11]:
g = sns.jointplot(
  data = movies_complete,
  x = "imdb_rating",
  y = "tomatoes_rating",
  kind="scatter",
  color="#4CB391",
  xlim=(6, 9),
  ylim=(70, 100),
  alpha=.5
);
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
In [12]:
sns.jointplot(
  data = movies_complete,
  x = "imdb_rating",
  y = "tomatoes_rating",
  kind="kde",
  color="#4CB391",
  n_levels=15,
  fill=True,
  xlim=(7, 9),
  ylim=(70, 100),
  joint_kws = {"bw_method": .1}
);
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):

Úkol: Na závěr ještě zkus vytvořit kombinovaný graf jointplot. Jako podkladová data opět využij hodnocení filmu a počet hlasů na Rotten Tomatoes.

 • Druh grafu nastav kde nebo scatter.
 • Barva grafu oranžová.
 • Rozpětí hodnot pro hodnocení opět od 70 do 100.
 • 10 úrovní intenzity pro kde nebo průsvitnost 0.5 pro scatter.

Který z prezentovaných grafů se ti líbí nejvíc? Proč?

Korelace (a nikoliv kauzalita) #

Máme-li dvě proměnné, obvykle nás zajímá, jak spolu souvisejí. Jestli ze změny jedné můžeme usuzovat na změnu druhé a naopak. V tomto smyslu rozlišuje dva základní úrovně vztahu:

Korelace mezi dvěma proměnnými znamená, že pokud se jedna z nich mění, mění se nějakým způsobem i druhá, a to v míře, kterou dokážeme alespoň částečně odhadnout. Není řečeno (obvykle to ani nejde), jestli jde o vztah příčinný (jedním, nebo druhým směrem), nebo jestli jsou třeba obě proměnné jen závislé na nějakém třetím faktoru.

Kauzalita naproti tomu znamená, že jedna proměnná je opravdu závislá na druhé, a tedy že cílenou změnou první můžeme přivodit změnu druhé.

Statistickými metodami je velice snadné prokázat korelaci, naopak je velice obtížné až nemožné ze samotných čísel vykoukat kauzalitu - to většinou vyžaduje hlubší znalost kontextu a cílené experimentování, nikoliv jen pozorování.

My si můžeme říct, jak spolu souvisí (jaká je korelace mezi nimi) hodnocení na IMDb a Rotten Tomatoes, ale těžko z čísel vyčteme, jestli se navzájem ovlivňují (aniž bychom se ptali hlasujících, na základě čeho se rozhodovali). Nejspíš selským rozumem dojdeme k tomu, že z hlediska kauzality jsou obě hodnocení nezávislá a že za případnou korelaci může spíše třetí faktor, tj. "jak se film povedl".

Korelační koeficient #

Ve světě statistiky míru korelace obvykle vyjadřujeme pomocí korelačního koeficientu. To je bezrozměrné číslo od -1 do 1, přičemž 0 znamená naprostou nezávislost, 1 značí, že jakákoliv změna v jedné veličině je provázena stejně významnou změnou ve veličině druhé, -1 pak značí změnu stejně významnou, ale v opačném směru.

Existuje několik metod výpočtu korelačního koeficientu. Pandas umí v základu tři, z nich si ukážeme jen ten výchozí, Pearsonův, který je ideální pro odhalení lineárních vztahů.

Následující obrázek ukazuje typické hodnoty korelačního koeficientu pro různá rozdělení dvou proměnných:

Ukázky korelačních koeficientů

Obrázek převzat z wikipedie.

Výpočet korelačního koeficientu mezi dvěma Series se v pandas provede zavoláním metody .corr:

In [13]:
movies_complete["imdb_rating"].corr(movies_complete["tomatoes_rating"])
Out[13]:
0.6673272196886042

Číslo 0,667 ukazuje na poměrně silný vztah - čím lepší hodnocení na jednom serveru, tím lepší hodnocení na serveru druhém.

Kompletní tabulku korelačních koeficientů mezi všemi sloupci v tabulce získáš metodou .corr na tabulce samotné:

In [14]:
movies_complete.corr(method="pearson", numeric_only=True) # Jsme explicitní ohledně typu koeficientu
Out[14]:
Unnamed: 0 is_adult year length imdb_rating imdb_votes boxoffice_rank lifetime_gross tomatoes_rating tomatoes_votes
Unnamed: 0 1.000000 NaN 0.111334 -0.271571 -0.411800 -0.818634 0.733054 -0.626876 -0.182300 -0.528328
is_adult NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
year 0.111334 NaN 1.000000 -0.164026 -0.258788 -0.020599 0.024687 0.105194 -0.143181 0.583895
length -0.271571 NaN -0.164026 1.000000 0.264138 0.325280 -0.227022 0.211506 0.001890 0.141379
imdb_rating -0.411800 NaN -0.258788 0.264138 1.000000 0.465902 -0.107621 0.202497 0.667327 0.075651
imdb_votes -0.818634 NaN -0.020599 0.325280 0.465902 1.000000 -0.529907 0.649080 0.167706 0.434226
boxoffice_rank 0.733054 NaN 0.024687 -0.227022 -0.107621 -0.529907 1.000000 -0.612221 0.028940 -0.432609
lifetime_gross -0.626876 NaN 0.105194 0.211506 0.202497 0.649080 -0.612221 1.000000 0.077516 0.499844
tomatoes_rating -0.182300 NaN -0.143181 0.001890 0.667327 0.167706 0.028940 0.077516 1.000000 0.059786
tomatoes_votes -0.528328 NaN 0.583895 0.141379 0.075651 0.434226 -0.432609 0.499844 0.059786 1.000000

Co je z tabulky vidět?

 • každá proměnná plně koreluje sama se sebou (1,0)
 • nelze spočítat korelační koeficient is_adult, protože tento sloupec obsahuje jen jednu hodnotu
 • jak jsme již zmiňovali, hodně korelují hodnocení na IMDb a na Rotten Tomatoes
 • čím více hlasů na IMDb, tím obvykle lepší hodnocení (kdo by se díval na špatné filmy?), vyšší celkový zisk v kinech (kdo by hodnotil, kdyby film nikdo neviděl?)
 • možná překvapí silná korelace počtu hodnocení na Rotten Tomatoes a roku premiéry (je to tím, že se filmově-kritické weby množí jako houby po dešti?)

A mnoho dalšího...

Varování: Velký (kladný nebo záporný) korelační koeficient téměř vždy značí nějaký (zejména lineární či aspoň monotónní) vztah mezi proměnnými. Opačně to ovšem neplatí - korelační koeficient blízký nule může zahrnovat jak případy naprosté nezávislosti, tak situace, kdy vztah mezi proměnnými je komplexnějšího charakteru, jak je vidět v dolním řádku obrázku výše.

Dovedeno do extrému, není vůbec problém nakreslit téměř libovolně vypadající obrázek alias bodový graf, který bude mít dané souhrnné statistiky (tedy naivně pohlíženo "bude stejný"). V pěkném interaktivním článku Same Stats, Different Graphs... autoři ukazují pěkné animace plynulých přechodů mezi naprosto odlišně vyhlížejícími sadami, aniž by se změnila kterákoliv ze základních statistik včetně korelací.

Pokud chceš najednou zobrazit vztahy všech dvojic různých numerických proměnných, může se hodit funkce pairplot, která vykresli čtvercovou mřížku s histogramy na diagonále a dvourozměrnými grafy (ve výchozím nastavení bodovými) mimo diagonálu:

In [15]:
sns.pairplot(movies_complete, vars = ["year", "imdb_rating", "imdb_votes", "tomatoes_rating", "lifetime_gross"])
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_as_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf values to NaN before operating instead.
 with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
 if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
c:\Users\janpi\Documents\code\collaboration\pyladies-kurz\.venv\Lib\site-packages\seaborn\axisgrid.py:118: UserWarning: The figure layout has changed to tight
 self._figure.tight_layout(*args, **kwargs)
Out[15]:
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x25146755810>

Dvě kategorické proměnné #

Protože máme kategorických proměnných v tabulkách o filmech málo, musíme si je vyrobit. A přitom se naučíme další dva triky.

První trik: Kategorická proměnná z číselné

Vezmeme rok premiéry filmu a přiřadíme mu dekádu pomocí funkce cut. Tato funkce vezme nějakou číselnou Series a hranice binů ("chlívečků", stejně jako u histogramu) a každou hodnotu označí příslušným intervalem (jeho dolní a horní hranicí):

In [16]:
pd.cut(
  movies_with_rating["year"],
  bins=range(1890, 2021, 10)   # 1890, 1900, 1910, ..., 2020
)
Out[16]:
0     (1890, 1900]
1     (1890, 1900]
2     (1890, 1900]
3     (1900, 1910]
4     (1900, 1910]
       ...   
232491  (2010, 2020]
232492  (2010, 2020]
232493  (2010, 2020]
232494  (2010, 2020]
232495  (2010, 2020]
Name: year, Length: 232496, dtype: category
Categories (13, interval[int64, right]): [(1890, 1900] < (1900, 1910] < (1910, 1920] < (1920, 1930] ... (1980, 1990] < (1990, 2000] < (2000, 2010] < (2010, 2020]]

To je přesné, ale nepříliš estetické. Takže provedeme ještě jednu úpravu - z intervalu pomocí metody apply a námi definové funkce uděláme hezké označení dekády ((1980, 1990] nahradíme řetězcem "1980s").

In [17]:
def interval_to_decade_name(interval):
  """Převede (1980, 1990] na 1980s apod."""
  return str(interval.left)+"s"

pd.cut(
  movies_with_rating["year"],
  bins=range(1890, 2021, 10)
).apply(interval_to_decade_name)
Out[17]:
0     1890s
1     1890s
2     1890s
3     1900s
4     1900s
     ... 
232491  2010s
232492  2010s
232493  2010s
232494  2010s
232495  2010s
Name: year, Length: 232496, dtype: category
Categories (13, object): ['1890s' < '1900s' < '1910s' < '1920s' ... '1980s' < '1990s' < '2000s' < '2010s']

💡 V pravém smyslu dekáda není kategorickou, ale ordinální proměnnou, protože má přirozené řazení, ale nic nám nebrání s ní jako s kategorickou zacházet.

Druhý trik: Kategorická proměnná ze seznamu hodnot

Sloupec genres je velice užitečný, ale protože obsahuje různé kombinace hodnot, navíc oddělených čárkou v řetězci, s ním samotným toho moc nepořídíme. Potřebujeme proto skupiny žánrů rozhodit do nezávislých řádků (každý film se nám pak v tabulce opakovat tolikrát, do kolika různých žánrů patří). K tomu použijeme metody str.split (rozděluje řetězec na seznam podle nějakého oddělovače) a explode (zkopíruje řádek pro každou jednotlivou položku seznamu v nějakém sloupci):

In [18]:
(movies_with_rating["genres"]
  .str.split(",")  # řetězec -> seznam
  .explode()     # zkopíruje řádky => pro každý žánr jednu kopii
)
Out[18]:
0       Romance
1     Documentary
1        News
1        Sport
2      Biography
       ...   
232492     Drama
232493  Documentary
232494  Documentary
232495     Drama
232495     Family
Name: genres, Length: 397539, dtype: object

Toto je pravověrná kategorická proměnná. Pojďme si tedy sestavit tabulku, která obsahuje obě:

In [19]:
decades_and_genres = (
  movies_with_rating.assign(
    decade = pd.cut(
      movies_with_rating["year"],
      bins=range(1890, 2021, 10)
    ).apply(interval_to_decade_name),
    genres = movies_with_rating["genres"].str.split(",")
  )
  .rename({"genres": "genre"}, axis="columns")
  .explode("genre")
)[["title", "genre", "decade", "imdb_rating", "imdb_votes"]]

decades_and_genres
Out[19]:
title genre decade imdb_rating imdb_votes
0 Miss Jerry Romance 1890s 5.5 77
1 The Corbett-Fitzsimmons Fight Documentary 1890s 5.2 289
1 The Corbett-Fitzsimmons Fight News 1890s 5.2 289
1 The Corbett-Fitzsimmons Fight Sport 1890s 5.2 289
2 Soldiers of the Cross Biography 1890s 6.3 39
... ... ... ... ... ...
232492 Padmavyuhathile Abhimanyu Drama 2010s 8.5 363
232493 Swarm Season Documentary 2010s 6.2 5
232494 Diabolik sono io Documentary 2010s 6.2 6
232495 Sokagin Çocuklari Drama 2010s 9.8 72
232495 Sokagin Çocuklari Family 2010s 9.8 72

397539 rows × 5 columns

U dvou kategorických proměnných nás obvykle zajímá, jak často se vyskytuje jejich kombinace - v našem případě tedy kolik filmů daného žánru bylo natočeno v které dekádě. Toto přesně dělá funkce crosstab:

In [20]:
decades_vs_genres = pd.crosstab(
  decades_and_genres["decade"],  # Co se použije jako řádky
  decades_and_genres["genre"],  # Co se použije jako sloupce
)

Případně nemusíme zkoumat jenom počet, může nás zajímat i jiná agregace - v tom případě musíme uvést argumenty values (na čem se agregace bude provádět) a aggfunc (jaká agregační funkce se použije).

Zkusme tedy např. průměrné hodnocení jednotlivých žánrů v dané dekádě (že by se dokumentání filmy lepšily a horory horšily?):

In [21]:
decades_vs_genres_rating = pd.crosstab(
  index=decades_and_genres["decade"],
  columns=decades_and_genres["genre"],
  values=decades_and_genres["imdb_rating"],
  aggfunc="mean"
)

decades_vs_genres_rating[["Documentary", "Horror"]] # Vybereme dva zajímavé sloupce
Out[21]:
genre Documentary Horror
decade
1890s 4.480000 NaN
1900s 5.228571 NaN
1910s 6.631579 6.085455
1920s 6.815068 6.629630
1930s 6.651695 6.145238
1940s 6.656863 6.009353
1950s 6.698214 5.617152
1960s 6.844887 5.419376
1970s 6.980501 5.309965
1980s 7.205734 5.170093
1990s 7.164340 5.147021
2000s 7.307528 4.971868
2010s 7.350307 5.061069

Pokud si chceme hodnoty z .crosstab, můžeme si nakreslit teplotní mapu (podobně jako dříve u dvourozměrných histogramů) pomocí funkce heatmap:

In [22]:
sns.heatmap(decades_vs_genres);