Nauč se Python > Kurzy > Datový kurz PyLadies > Knihovna Scikit-learn, ML workflow > Knihovna Scikit-learn

Knihovna Scikit-learn, přehled užitečných funkcí #

V předešlé hodině jsme se vyhýbali programování, jak jen se to dalo. Teď už si ale chceš také sama vše vyzkoušet. Abys mohla úlohu rozmyšlenou v domácím úkolu naprogramovat, projdeme si nejdůležitější funkce, které budeš potřebovat. Použijeme jednoduchá data salaries.csv

Především budeme používat knihovnu Scikit-learn a samozrejmě také pandas. Potřebné věci projdeme na příkladu.

In [1]:
import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(42)

Načtení a příprava dat #

☑ výběr vstupních proměnných ☑ rozdělení na trénovací a testovací data ☑ chybějící hodnoty ☑ kategorické hodnoty ☑ přeškálování / normování hodnot

Na začátku vždy bude potřeba připravit data. Čištění dat a použití knihovny pandas už bys měla ovládat, zaměříme se jen na věci, které jsou specifické pro strojové učení.

Načíst data tedy umíš.

In [2]:
df_salary = pd.read_csv("static/salaries.csv", index_col=0)
df_salary.sample(10)
Out[2]:
rank discipline yrs.since.phd yrs.service sex salary
66 AssocProf B 9 8 Male 100522
115 Prof A 12 0 Female 105000
17 Prof B 19 20 Male 101000
142 AssocProf A 15 10 Male 81500
157 AssocProf B 12 18 Male 113341
127 Prof A 28 26 Male 155500
141 AssocProf A 14 8 Male 100102
31 Prof B 20 4 Male 132261
19 Prof A 37 23 Male 124750
168 Prof B 18 19 Male 130664

Vytvoření trénovací a testovací množiny #

Pro predikci použijeme jako příznaky rank, discipline, yrs.since.phd, yrs.service a sex, predikovat budeme hodnotu salary.

V teorii strojového učení se vstupy modelu (příznaky, vstupní proměnné) typicky označují písmenem X a výstupy písmenem y. Řada programátorů toto používá i k označování proměnných v kódu. X představuje matici (neboli tabulku), kde každý řádek odpovídá jednomu datovému vzorku a každý sloupec jednomu příznaku (vstupní proměnné). y je vektor, neboli jeden sloupec s odezvou.

(Na vyzobnutí odezvy se může hodit metoda pop. Její nevýhodou je ale nemožnost opakovaně spouštět buňku.)

In [3]:
y = df_salary["salary"]
X = df_salary.drop(columns=["salary"])

print(X.columns)
print(y.name)
Index(['rank', 'discipline', 'yrs.since.phd', 'yrs.service', 'sex'], dtype='object')
salary
In [4]:
X.head()
Out[4]:
rank discipline yrs.since.phd yrs.service sex
1 Prof B 19 18 Male
2 Prof B 20 16 Male
3 AsstProf B 4 3 Male
4 Prof B 45 39 Male
5 Prof B 40 41 Male
In [5]:
y.head()
Out[5]:
1  139750
2  173200
3   79750
4  115000
5  141500
Name: salary, dtype: int64

Zbývá data rozdělit na trénovací a testovací, to je třeba udělat co nejdříve, abychom při různých konverzích dat používali jen informace z trénovací množiny a testovací množina byla opravdu jen k evaluaci. K tomu slouží metoda train_test_split. Data nám rozdělí náhodně na trénovací a testovací sadu. Velikost testovací množiny můžeme specifikovat parametrem test_size, jeho defaultní hodnota je 0.25, t. j. 25%.

In [6]:
from sklearn.model_selection import train_test_split 

X_train_raw, X_test_raw, y_train, y_test = train_test_split(X, y)
X_train_raw, X_test_raw, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3)

Kódování vstupů #

Pro učení potřebujeme všechny hondoty převést na čísla (float). Pokud by data obsahovala chybějící hodnoty, nejjednodušší řešení je takové řádky zahodit. (Bonus: pokud bys měla data s větším množstvím chybějících hodnot, podívej se na možnosti sklearn.impute)

Dále je důležité vypořádat se s kategorickými hodnotami. Sloupce obsahující hodnoty typu Boolean nebo dvě hodnoty (např. muž/žena), lze snadno převést na hodnoty $[0,1]$.

Pro kategorické proměnné s více možnostmi použijeme tzv. onehot encoding.

Např. sloupec rank obsahuje hodnoty Prof, AsstProf a AssocProf. K zakódování pomocí onehot encoding potřebujeme tři sloupce:

Původní hodnota Kód
Prof 1 0 0
AsstProf 0 1 0
AssocProf 0 0 1

Knihovna Scikitlearn nabízí sklearn.preprocessing.OneHotEncoder.

Při práci s pandas se může hodit i metoda get_dummies. (Pozn. dummies proto, že nám přibudou pomocné proměnné (sloupce), které se označují jako dummy variables.) Ale pozor, pokud budeme později potřebovat stejným způsobem zakódovat další data, musí obsahovat stejné kategorie.

In [7]:
pd.get_dummies(X_train_raw).head()
Out[7]:
yrs.since.phd yrs.service rank_AssocProf rank_AsstProf rank_Prof discipline_A discipline_B sex_Female sex_Male
165 1 0 0 1 0 0 1 0 1
197 4 4 0 1 0 0 1 0 1
78 26 19 0 0 1 0 1 0 1
64 11 11 1 0 0 0 1 1 0
166 21 8 0 0 1 0 1 0 1

Naše data zakódujeme pomocí OneHotEncoder z knihovny Scikit-learn.

In [8]:
X_train_raw.columns
Out[8]:
Index(['rank', 'discipline', 'yrs.since.phd', 'yrs.service', 'sex'], dtype='object')
In [9]:
categorical_columns = ["rank", "discipline"] 
numerical_columns = ["yrs.since.phd", "yrs.service"]
# zbývá sloupec sex 
In [10]:
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
encoder = OneHotEncoder()

encoder.fit(X_train_raw[categorical_columns])
column_names = encoder.get_feature_names_out()
In [11]:
column_names
Out[11]:
array(['rank_AssocProf', 'rank_AsstProf', 'rank_Prof', 'discipline_A',
    'discipline_B'], dtype=object)
In [12]:
def transform_data(X_raw):
  # vytvoříme nový dataframe obsahující z původního všechny číselné sloupce
  transformed = X_raw[numerical_columns].copy()
  # přidáme sloupec "sex" jednoduchým překódováním původního sloupce 
  transformed["sex"] = X_raw["sex"].replace({"Male": 0, "Female": 1})
  # z OneHotEncoderu dostaneme pouze matici hodnot, připravíme si pro ni v dataframe volné sloupce,
  # t.j. přidáme sloupce ze seznamu column_names
  transformed = transformed.reindex(columns=list(transformed.columns)+list(column_names))
  # do těchto sloupců nasypeme výstup OneHotEncoderu aplikovaného na kategorické sloupce
  transformed[column_names] = encoder.transform(X_raw[categorical_columns]).toarray() 
  return transformed

X_train_transformed = transform_data(X_train_raw)
X_test_transformed = transform_data(X_test_raw)

X_train_transformed.head()
Out[12]:
yrs.since.phd yrs.service sex rank_AssocProf rank_AsstProf rank_Prof discipline_A discipline_B
165 1 0 0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
197 4 4 0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
78 26 19 0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
64 11 11 1 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
166 21 8 0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0

Škálování #

Přeškálování není vždy nutné, ale některým modelům to může pomoci. Řiďte se tedy pravidlem, že rozhodně neuškodí. Využijeme StandardScaler.

StandardScaler nám hodnoty přeškáluje, aby zhruba odpovídaly normálnímu rozdělení. Některé algoritmy to předpokládají. Může se pak např. stát, že příznak (sloupeček), která má výrazně větší rozptyl než ostatní, je brán jako významnější.

Nejprve si ukažme jednoduchý příklad.

In [13]:
from sklearn.preprocessing import StandardScaler 
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns 

# vygeneruje 20 náhodných bodů
example = pd.DataFrame({"x": 100+np.random.randn(100), "y": 100*np.random.randn(100)})

example_scaler = StandardScaler()
transformed_example = example_scaler.fit_transform(example)

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(ncols=2)
ax1.set_title("Histogram původních dat")
sns.histplot(example, ax=ax1)
ax2.set_title("Histogram přeškálovaných dat")
sns.histplot(transformed_example, ax=ax2);

Zpátky k našim datům. Transformaci musíme nastavit (fit) pouze na trénovacích datech, škálovat pak budeme stejným způsobem trénovací i testovací data.

In [14]:
scaler = StandardScaler()

X_train = scaler.fit_transform(X_train_transformed)
X_test = scaler.transform(X_test_transformed)

X_train
Out[14]:
array([[-1.52392312, -1.3377031 , -0.37482778, ..., -1.21007674,
    -0.58292866, 0.58292866],
    [-1.27246669, -0.98473364, -0.37482778, ..., -1.21007674,
    -0.58292866, 0.58292866],
    [ 0.57154709, 0.33890184, -0.37482778, ..., 0.82639387,
    -0.58292866, 0.58292866],
    ...,
    [-1.3562855 , -1.072976 , 2.66789188, ..., -1.21007674,
    -0.58292866, 0.58292866],
    [ 0.48772828, 0.86835603, 2.66789188, ..., 0.82639387,
    -0.58292866, 0.58292866],
    [-0.3504598 , -0.10230999, -0.37482778, ..., 0.82639387,
    -0.58292866, 0.58292866]])
In [15]:
pd.DataFrame(X_train, columns=X_train_transformed.columns)
Out[15]:
yrs.since.phd yrs.service sex rank_AssocProf rank_AsstProf rank_Prof discipline_A discipline_B
0 -1.523923 -1.337703 -0.374828 -0.470360 1.857852 -1.210077 -0.582929 0.582929
1 -1.272467 -0.984734 -0.374828 -0.470360 1.857852 -1.210077 -0.582929 0.582929
2 0.571547 0.338902 -0.374828 -0.470360 -0.538256 0.826394 -0.582929 0.582929
3 -0.685735 -0.367037 2.667892 2.126029 -0.538256 -1.210077 -0.582929 0.582929
4 0.152453 -0.631764 -0.374828 -0.470360 -0.538256 0.826394 -0.582929 0.582929
... ... ... ... ... ... ... ... ...
133 0.739185 1.839022 -0.374828 -0.470360 -0.538256 0.826394 -0.582929 0.582929
134 0.487728 0.250659 -0.374828 -0.470360 -0.538256 0.826394 -0.582929 0.582929
135 -1.356286 -1.072976 2.667892 -0.470360 1.857852 -1.210077 -0.582929 0.582929
136 0.487728 0.868356 2.667892 -0.470360 -0.538256 0.826394 -0.582929 0.582929
137 -0.350460 -0.102310 -0.374828 -0.470360 -0.538256 0.826394 -0.582929 0.582929

138 rows × 8 columns

Modely #

Můžeme přejít k samotnému učení. Vybereme si model. Přehled modelů najdeš v sekci Supervised learnig.

Na regresi můžeš použít:

 • LinearRegression

 • Lasso

  • hyperparametry:
   • alpha, float, default=1.0
 • SVR

  • hyperparametry:
   • kernel, default rbf, one of ‘linear’, ‘poly’, ‘rbf’, ‘sigmoid’
   • C, float, optional (default=1.0)

Na klasifikační úlohy (ke kterým se dostaneme v příští hodině) využiješ:

Vytvoříme instanci vybraného modelu (jde nám teď jen o způsob použití knihovny, vezmeme nejjednodušší lineární regresi):

In [16]:
from sklearn.linear_model import LinearRegression

model = LinearRegression()

Trénování #

Model natrénujeme na trénovací množině:

In [ ]:
model.fit(X_train, y_train)

Predikce #

Natrénovaný model typicky chceme použít k ohodnocení nějakých nových datových vzorků, k tomu máme metodu predict. Zavolejme ji jak na trénovací, tak na testovací data.

In [18]:
train_predikce = model.predict(X_train)
test_predikce = model.predict(X_test)

Vypišme si prvních deset testovacích vzorků a jejich predikce:

In [19]:
print(f"skutečný plat  predicke platu   ")
for i in range(10):
  print(f"{y_test.iloc[i]:>10.2f}     {test_predikce[i]:>10.2f}")
skutečný plat  predicke platu   
 82100.00      85454.16
 134885.00     112335.62
 150480.00     126773.44
 86100.00      84785.42
 100000.00     102575.04
 91227.00      85896.89
 119800.00      99969.59
 76840.00     119177.70
 72500.00      68496.04
 152708.00     134266.88

Jednoduchý dotaz #

Vyzkoušejte si zadat modelu svůj vlastní jednoduchý dotaz. K tomu můžete využít následující jednořádkový DataFrame.

In [20]:
dotaz = pd.DataFrame({
  "yrs.since.phd": 5,
  "yrs.service": 4,
  "sex": 0,
  "AssocProf": 0,
  "AsstProf": 1,
  "Prof": 0,
  "A": 0,
  "B": 1
}, index=[0])
dotaz
Out[20]:
yrs.since.phd yrs.service sex AssocProf AsstProf Prof A B
0 5 4 0 0 1 0 0 1
In [21]:
print("Odhadovaný plat vašeho pracovníka je: ", model.predict(dotaz.values)[0])
Odhadovaný plat vašeho pracovníka je: 92517.39403735907

Evaluace modelu #

Můžeme využít funkci score, která nám vrátí hodnotu $R^2$ metriky:

In [22]:
print("R2 na trénovací množině: ", model.score(X_train, y_train))
print("R2 na testovací množině: ", model.score(X_test, y_test))
R2 na trénovací množině: 0.5135908532845631
R2 na testovací množině: 0.5444018189943944

Funkce pro všechny možné metriky najdeš v sklearn.metrics. (nyní nás zajímají regresní metriky)

In [23]:
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score

MAE_train = mean_absolute_error(y_train, train_predikce)
MAE_test = mean_absolute_error(y_test, test_predikce)

MSE_train = mean_squared_error(y_train, train_predikce) 
MSE_test = mean_squared_error(y_test, test_predikce)

R2_train = r2_score(y_train, train_predikce)
R2_test = r2_score(y_test, test_predikce)

print("  Trénovací data Testovací data")
print(f"MSE {MSE_train:>14.3f} {MSE_test:>14.3f}")
print(f"MAE {MAE_train:>14.3f} {MAE_test:>14.3f}")
print(f"R2 {R2_train:>14.3f} {R2_test:>14.3f}")
  Trénovací data Testovací data
MSE 421032608.678  317260319.429
MAE   14436.169    13600.608
R2      0.514      0.544

Uložení modelu #

Někdy si potřebujeme naučený model uchovat na další použití. Model lze uložit do souboru a zase načíst pomocí pickle. Kujme pikle:

In [24]:
import pickle 

with open("model.pickle", "wb") as soubor:
  pickle.dump(model, soubor)


with open("model.pickle", "rb") as soubor:
  staronovy_model = pickle.load(soubor)

staronovy_model.score(X_test, y_test)
Out[24]:
0.5444018189943944

Bonusy: #

 • volba vhodného modelu a jeho hyper-parametrů se skrývá pod klíčovým slovem model selection. Knihovna Scikit-learn obsahuje různé pomůcky k ulehčení toho výběru. Přesahuje to ale rámec tohoto kurzu, narazíš-li na to toho téma při samostudiu, pročti si sklear.model_selection.

 • v příkladu výše jsme použili různé transformace nad daty a pak teprve tvorbu modelu. Až budeš v těchto věcech zběhlejší, bude se ti hodit propojit tyto věci dohromady. K tomu slouží tzv. pipeline.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.