Nauč se Python > Kurzy > MI-PYT (Pokročilý Python) > Generátory a AsyncIO > AsyncIO

Ve cvičení použijeme ukázku z PyQt5. Máte-li ještě virtualenv s nainstalovaným PyQt, použijte ho, případně ho podle lekce o PyQt nainstalujte znovu.

K PyQt si přiinstalujte knihovnu quamash:

$ python -m pip install quamash

Nejde-li to, nevadí – nezbytné dnes PyQt nebude.

Navíc si nainstalujte knihovnu aiohttp:

$ python -m pip install aiohttp

AsyncIO

Pojďme si povídat o souběžnosti – možnostech, jak nechat počítač dělat víc úloh věcí najednou.

Jak jsme si řekli v lekci o C API, Python má globální zámek, takže pythonní kód může běžet jen v jednom vlákně najednou. Taky jsme si řekli, že to většinou příliš nevadí: typický síťový nebo GUI program stráví hodně času čekáním na události (odpověď z internetu, kliknutí myší atp.) a u tohoto čekání není potřeba držet zámek zamčený.

Servery typicky při zpracovávání požadavku stráví většinu času síťovou komunikací. Proto se často spouští několik vláken nebo přímo procesů najednou, aby se mohl vytížit procesor. Při velkém množství vláken ale nastanou dva problémy. První je, že vláken nemůže být neomezeně mnoho. Každé vlákno potřebuje vlastní stack, tj. poměrně velkou část paměti; a počet vláken bývá omezen i jinak (na Linuxu je globální limit počtu procesů, do kterého se počítají i jednotlivá vlákna – viz cat /proc/sys/kernel/threads-max). Druhý problém je, že přepnutí z jednoho vlákna do druhého se může stát kdykoli. Ověřit si, že je na to program připravený, je poměrně složité a na zajištění správné funkčnosti je potřeba zamykání či jiné techniky. Ty bývají relativně pomalé, a tak se jim programátoři snaží vyhnout. A chyby vzniklé nesprávným ošetřením přepínání vláken bývají složité na odhalení a vyřešení.

Vlákna jsou příklad preemptivního multitaskingu, kdy operační systém rozhoduje, kdy přepne z jednoho vlákna do druhého, a tuto změnu si prakticky vynutí. Jednotlivá vlákna se s tím musí vyrovnat. Alternativou je kooperativní multitasking, kdy se jednotlivé úlohy umí samy vzdát procesorového času, když např. čekají na síťovou komunikaci. Programátor tak ví, že dokud takto nepředá kontrolu ostatním úlohám, žádná jiná úloha mu pod rukama nemůže měnit stav procesu. Na druhou stranu je ale potřeba dostatečně často kontrolu předávat, aby se všechny úlohy dostaly ke slovu. Tuto techniku tak nemůže používat operační systém, pod kterým můžou běžet i špatně napsané programy. V rámci jednoho procesu se to ale dá s úspěchem využít.

Souběžnost v Pythonu

V Pythonu existovala a existuje řada knihoven, které nám umožňují „dělat více věcí zároveň“. Pro preemptivní multitasking jsou tu threading, tedy podpora pro vlákna, a multiprocessing, tedy způsob jak spustit nový pythonní proces, ve kterém se provede určitá funkce (přičemž vstup a výstup se předává serializovaný přes pipes).

Další knihovna, kterou lze z PyPI nainstalovat, je greenlet. Ta nám dává k dispozici tzv. mikro-vlákna, která se mezi sebou přepínají v rámci jednoho procesu. Na rozdíl od systémových vláken nepotřebují tolik paměti navíc, ale stále jde (alespoň z pohledu programátora) o preemptivní strategii: k přepnutí může dojít kdykoli, je tedy potřeba zamykat a složitě hledat málo časté chyby.

Byly vyvinuty i knihovny pro kooperativní přepínání, založené na tzv. futures (které vysvětlíme vzápětí). Nejznámější jsou Twisted a Tornado. Obě jsou relativně staré (2002, resp. 2009), ale stále populární.

Ačkoli byly Twisted, Tornado a podobné knihovny užitečné, jejich problém byl v tom, že má každá jiné API. Vznikaly tak kolem nich ekosystémy vázané na konkrétní knihovnu: server napsaný pro Tornado se nedal použít pod Twisted a aplikace využívající Twisted nemohla využít knihovnu pro Tornado.

Jak to vyřešit?

Jeden standard

xkcd 927

Komiks xkcd, © Randall Munroe, CC-BY-NC

Podobně jako přístup k různým SQL databázím je v Pythonu standardizovaný (knihovny pro SQLite, Postgres, MySQL atd. všechny podporují API definované v PEP 249) nebo je standardizované API webových serverů (WSGI, PEP 3333), tak vzniklo standardizované API pro kooperativní multitasking. Toto API je definováno v PEP 3156 a jeho referenční implementace, asyncio, je od Pythonu 3.4 ve standardní knihovně. (Pro Python 3.3 se dá asyncio nainstalovat pomocí pip.) Interně je asyncio postavené na konceptu futures inspirovaných Tornado/Twisted, ale jeho „hlavní“ API je postavené na coroutines podobných generátorům.

Od Pythonu verze 3.5 používá asyncio místo „normálních“ generátorů speciální syntaxi, která umožňuje kombinovat asynchronní funkce s příkazy for a with nebo i yield. Tuto syntaxi použijeme i tady; máte-li starší Python, podívejte se na potřebné změny uvedené níže.

Jak vypadá taková asynchronní funkce? Definuje se pomocí async def místo def, a může používat příkaz await.

Ukažme si to na příkladu:

import asyncio

async def count(name, interval):
  """Prints numbers from 0 in regular intervals"""
  i = 0
  while True:
    print(name, 'counts', i)
    await asyncio.sleep(interval)
    i += 1


loop = asyncio.get_event_loop()
asyncio.ensure_future(count('Quick', 0.3))
asyncio.ensure_future(count('Slow', 1))
loop.run_forever()
loop.close()

Co se tu děje? Příkazem await asyncio.sleep(interval) se asynchronní funkce zastaví (podobně jako generátor při yield) a předá kontrolu knihovně asyncio s informací že za daný čas by kontrolu chtěla zase zpátky. Než daný interval uplyne, asyncio může spouštět jiné úlohy; po jeho uplynutí naši čekající funkci „probudí“.

Spouštění a ukončení se dělá poněkud krkolomě. Pojďme se podívat co všechno se skrývá v posledních pěti příkazech.

V Pythonu verze 3.4 a nižší ještě neexistovala klíčová slova async a await; asynchronní funkce byly opravdu implementovány jako generátory. Máte-li starší verzi Pythonu, je potřeba místo:

async def ...:
  await ...

psát:

@asyncio.coroutine
def ...:
  yield from ...

Starý způsob zatím funguje i v novějším Pythonu, a dokonce se někdy objevuje i v dokumentaci.

Event Loop

Knihovna asyncio nám dává k dispozici smyčku událostí, která se, podobně jako app.exec v Qt, stará o plánování jednotlivých úloh. Každé vlákno může mít vlastní smyčku událostí, kterou získáme pomocí asyncio.get_event_loop a pak ji můžeme spustit dvěma způsoby:

 • loop.run_forever() spustí smyčku na tak dlouho, dokud jsou nějaké úlohy naplánovány (to trochu odporuje názvu, ale většinou se nestává, že by se úlohy „vyčerpaly“), nebo
 • loop.run_until_complete(task) – tahle funkce skončí hned, jakmile je hotová daná úloha, a vrátí její výsledek.
 • Od Pythonu 3.7 můžete použít jednoduché asyncio.run(task), aniž byste museli explicitně pracovat s určitou smyčkou událostí. Jedná se ale o API, které se v budoucnu může změnit.

Futures

Jak už bylo řečeno, knihovna asyncio je uvnitř založená na futures. Copak to je?

Future je objekt, který reprezentuje budoucí výsledek nějaké operace. Poté, co tato operace skončí, se výsledek dá zjistit pomocí metody result(); jestli je operace hotová se dá zjistit pomocí done(). Future je taková „krabička“ na vrácenou hodnotu – než tam něco tu hodnotu dá, musíme počkat; poté je hodnota stále k dispozici. Tohle čekání se dělá pomocí await (nebo loop.run_until_complete).

import asyncio


async def set_future(fut):
  """Sets the value of a Future, after a delay"""
  print('set_future: sleeping...')
  await asyncio.sleep(1)
  print('set_future: setting future')
  fut.set_result(123)
  print('set_future done.')


async def get_future(fut):
  """Receives the value of a Future, once it's ready"""
  print('get_future: waiting for future...')
  await fut
  print('get_future: getting result')
  result = fut.result()
  print('get_future: done')
  return result


future = asyncio.Future()


# Schedule the "set_future" task (explained later)
asyncio.ensure_future(set_future(future))


# Run the "get_future" coroutine until complete
loop = asyncio.get_event_loop()
result = loop.run_until_complete(get_future(future))
loop.close()

print('Result is', result)

Do Future se dá vložit i výjimka. To se využíá v případě že úloha, která má Future naplnit, selže. Metoda result() potom tuto výjimku způsobí v kódu, který by výsledek zpracovával.

Na Future se navíc dají navázat funkce, které se zavolají, jakmile je výsledek k dispozici. Dá se tak implementovat callback styl programování (který možná znáte např. z Node.js). Pomocí futures & callbacks se před nástupem generátorů programovalo pro knihovny jako Twisted.

Podobně jako yield se await dá použít jako výraz, jehož hodnota je výsledek dané Future. Funkci get_future z příkladu výše tak lze napsat stručněji:

async def get_future(fut):
  """Receives the value of a Future, once it's ready"""
  return (await fut)

Další vlastnost Future je ta, že se dá „zrušit“: pomocí Future.cancel() signalizujeme úloze, která má připravit výsledek, že už ten výsledek nepotřebujeme. Po zrušení bude result() způsobovat CancelledError.

Async funkce a Task

Používání Future (nebo callback funkcí) je poněkud těžkopádné. V asyncio se Future používají hlavně proto, že je na ně jednoduché navázat existující knihovny. Aplikační kód je ale lepší psát pomocí asynchronních funkcí, tak jako v příkladu výše.

Asynchronní funkce se dají kombinovat pomocí await podobně jako generátory pomocí yield from. Nevýhoda asynchronních funkcí spočívá v tom, že na každé zavolání takové funkce lze použít jen jeden await. Na rozdíl od Future se výsledek nikam neukládá; jen se po skončení jednou předá.

import asyncio

async def add(a, b):
  await asyncio.sleep(1)
  return a + b

async def demo():
  coroutine = add(2, 3)
  print('The result is:', (await coroutine))
  print('The result is:', (await coroutine)) # chyba!


loop = asyncio.get_event_loop()
result = loop.run_until_complete(demo())
loop.close()

Tenhle problém můžeme vyřešit tak, že asynchronní funkci „zabalíme“ do Future. Na to ma dokonce asyncio speciální funkci ensure_future, která:

 • dostane-li asynchronní funkci, „zabalí“ ji do Future, a
 • výsledek přímo naplánuje na smyčce událostí, takže se asynchronní funkce časem začne provádět.
async def demo():
  coroutine = asyncio.ensure_future(add(2, 3))
  print('The result is:', (await coroutine))
  print('The result is:', (await coroutine)) # OK!

Výsledek ensure_future je speciální druh Future zvaný Task. Ten má několik vlastností navíc, ale v podstatě ho zmiňujieme jen proto, abyste věděli co Task znamená, až se vám objeví v chybové hlášce.

Fan-Out a Fan-In

S pomocí asynchronních funkcí můžeme nad našimi programy přemýšlet tak, jako by to byly „normální“ procedurálně zapsané algoritmy: máme jedno „vlákno“, které se provádí od začátku do konce, jen na některých místech (označených await) se provádění přeruší a zatímco náš kód čeká na výsledek nějaké operace, může se spustit jiný kus kódu. Funkce, na které je takto potřeba čekat, bývají v dokumentaci patřičně označeny (v síťovém programování je to většinou čtení ze socketů nebo inicializace či ukončení serveru).

Pomocí ensure_future a await můžeme k tomu dělat něco navíc: rozdělit běh našeho programu na víc úloh, které se budou vykonávat „souběžně“ – například autor scraperu chce stáhnout několik stránek najednou nebo server souběžně odpovídá na několik požadavků. Tomuto rozdělení se říká fan-out.

Opačná operace je fan-in, kdy několik úloh opět spojíme do jedné. Výše uvedený scraper může počkat, než jsou všechny stránky stažené – třeba pomocí jednoho await pro každý Task, po kterém může pokračovat zpracováním získaných dat.

Co se týče webového serveru, může se zdát, že tady není potřeba explicitně počkat na výsledek každého úkolu. Ale není to tak. I tady je poměrně důležité na každou úlohu nastartovanou pomocí ensure_future „počkat“ pomocí např. await – už jen proto, abychom zachytili případnou výjimku. Neuděláme-li to, asyncio bude vypisovat varovné hlášky.

Asynchronní cykly a kontexty

Až budete používat některé „asynchronní“ knihovny, setkáte se pravděpodobně se dvěma novými konstrukcemi: async for a async with.

Fungují jako jejich „ne-async“ varianty, jen na začátku a konci každé iterace (resp. na začátku a konci bloku) můžou přerušit vykonávání funkce – podobně jako await.

Typický příklad je u databází: začátek a konec transakce i získávání jednotlivých řádků pravděpodobně potřebují komunikaci po síti, takže hypotetická databázová knihovna by se mohla používat nějak takto:

async with database.transaction_context():
  await database.execute('UPDATE ...')
  async for row in (await database.execute('SELECT ...')):
    handle(row)

A další

Nakonec několik tipů, o kterých je dobré vědět.

V asyncio najdeme synchronizační mechanismy známé z vláknového programování, např. Lock a Semaphore – viz dokumentace.

Musíme-li použít blokující funkci, která např. komunikuje po síti bez await a která by tedy zablokovala i všechny ostatní úlohy, můžeme použít loop.run_in_executor(), a tím danou funkci zavolat ve vlákně nebo podprocesu, ale výsledek zpřístupnit pomocí asyncio.Future. Použití je opět popsáno v dokumentaci.

Občas vás při programování s asyncio zaskočí zrádná chyba. V takových případech je dobré zapnout debug režim pomocí proměnné prostředí PYTHONASYNCIODEBUG=1. V tomto režimu asyncio upozorňuje na časté chyby, do některých chybových výpisů přidává informaci o tom, kde aktuální Task vznikl, apod. Více informací je zase v dokumentaci.

Alternativní smyčky událostí

Jak bylo zmíněno na začátku, hlavní cíl asyncio je definovat společné rozhraní pro různé asynchronní knihovny, aby bylo možné např. kombinovat knihovny pro Tornado se smyčkou událostí v Twisted. Samotné asyncio je jen jedna z mnoha implementací tohoto rozhraní. Zajímavá je například knihovna uvloop, která je asi 2-4× rychlejší než asyncio (ale má závislosti, které se pro součást standardní knihovny nehodí).

Další zajímavá implementace je Quamash, která pod standardním asyncio API používá smyčku událostí z Qt. Umožňuje tak efektivně zpracovávat Qt události zároveň s asynchronními funkcemi známými z asyncio.

Event loop z quamash je potřeba na začátku programu naimportovat a nastavit jako hlavní smyčku událostí, a poté ji, místo Qt-ovského app.exec(), spustit. Jednotlivé asynchronní funkce se pak používají jako v čistém asyncio: pomocí asyncio.ensure_future, await, atd.

Ukázka:

import asyncio

from PyQt5 import QtGui, QtWidgets
from quamash import QEventLoop

app = QtWidgets.QApplication([])
loop = QEventLoop(app)
asyncio.set_event_loop(loop)

display = QtWidgets.QLCDNumber()
display.setWindowTitle('Stopwatch')

display.show()

async def update_time():
  value = 0
  while True:
    display.display(value)
    await asyncio.sleep(1)
    value += 1

asyncio.ensure_future(update_time())

loop.run_forever()

Komunikace

Ono io v asyncio naznačuje, že je tato knihovna dělaná především na vstup a výstup – konkrétně na komunikaci přes síť (případně s jinými procesy).

Ke komunikaci používá asyncio tři úrovně abstrakce: Transport, Protocol a Stream. V krátkosti si je tu popíšeme; detaily pak najdete v dokumentaci (je pro nás totiž mnohem důležitější abyste pochopili principy, než abyste uměli konkrétní API, které lze dohledat v dokumentaci).

Transporty a protokoly jsou postaveny na konceptech knihovny Twisted.

Transport zajišťuje samotné posílání bajtů mezi počítači (transportní vrstvu), kdežto Protocol implementuje nějaký aplikační protokol. Transport většinou nepíšeme sami, použijeme existující. V asyncio jsou zabudované transporty pro TCP, UDP a SSL. Protocol je pak použit pro implementaci konkrétních protokolů jako HTTP, FTP a podobně. V dokumentaci najdete podrobnější popis včetně příkladů.

Kromě toho existuje i „Stream API“ založené na asynchronních funkcích. Většinou platí, že operace otevření, čtení, flush a zavření Streamu jsou asynchronní funkce (v dokumentaci označované jako coroutines), a je tedy nutné je použít s await; oproti tomu zápis asynchronní není – data se uloží do bufferu a pošlou se, až to bude možné.

Typicky ale místo čistého asyncio použijeme existující knihovnu. Tady je příklad z knihovny aiohttp, která implementuje server a klienta pro HTTP:

import asyncio
import aiohttp

async def main(url):
  # Use a a session
  session = aiohttp.ClientSession()
  async with session:

    # Get the response (acts somewhat like a file; needs to be closed)
    async with session.get(url) as response:

      # Fetch the whole text
      html = await response.text()
      print(html)

loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(main('http://python.cz'))
loop.close()

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.