Nauč se Python > Kurzy > MI-PYT (Pokročilý Python) beta pro KAM > Weboví klienti & CLI – Requests a Click > Requests – Weboví klienti

requests

Knihovna requests je určená pro HTTP požadavky (klienty). Přestože vytvářet HTTP požadavky jde i bez requests, pomocí standardní knihovny Pythonu, requests mají mnohem lidštější rozhraní a používají se mnohem jednodušeji.

Instaluje se standardním způsobem:

$ python -m pip install requests

Budeme předpokládat, že znáte alespoň základy HTTP protokolu, a vrhneme se rovnou na příklad.

Pokud základy neznáte, můžete se podívat na začátečnickou lekci, která vysvětluje o trošičku víc.

>>> import getpass
>>> import requests
>>> username = input('Username: ')
Username: hroncok
>>> password = getpass.getpass()
Password: 
>>> r = requests.get('https://api.github.com/user', auth=(username, password))
>>> r.status_code
200
>>> r.headers['content-type']
'application/json; charset=utf8'
>>> r.encoding
'utf-8'
>>> r.text
'{"login":"hroncok"...'
>>> r.json()
{'avatar_url': 'https://avatars.githubusercontent.com/u/2401856?v=3', ...}

Příklady použití pro další HTTP metody najdete v dokumentaci.

Použití session

Hlavně v budoucnu se nám bude hodit použití tzv. session.

Session má několik výhod. První je, že využívá na pozadí jedno otevřené HTTP spojení a poskytuje tak při více sousledných požadavcích výrazné zrychlení.

Dále pak session automaticky ukládá cookies a je možné u ní nastavit výchozí hlavičky.

Zkuste si cookies vyzkoušet s httpbin.org – službou k testování HTTP dotazů:

>>> session = requests.Session()
>>> session.get('http://httpbin.org/cookies/set/mipyt/best')
<Response [200]>
>>> r = session.get('http://httpbin.org/cookies')
>>> r.json()
{'cookies': {'mipyt': 'best'}}
>>> session.headers.update({'x-test': 'true'})
>>> r = session.get('http://httpbin.org/headers', headers={'x-test2': 'true'})
>>> r.json()
{'headers': {'Accept': '*/*', 'User-Agent': 'python-requests/2.10.0', 'X-Test2': 'true', 'Host': 'httpbin.org', 'Accept-Encoding': 'gzip, deflate', 'X-Test': 'true', 'Cookie': 'mipyt=best'}}

Twitter API

Pro reálné použití si ukážeme, jak se dá pomocí requests získat seznam tweetů. Nebudeme samozřejmě nic parsovat z HTML stránek, ale použijeme API Twitteru.

>>> r = session.get('https://api.twitter.com/1.1/search/tweets.json')
>>> r.json()
{'errors': [{'code': 215, 'message': 'Bad Authentication data.'}]}

Jak můžete vidět v odpovědi, Twitter API neumožňuje data číst bez autentizace. Jak se autentizovat byste při troše hledání našli v dokumentaci, ale protože tu nevyučujeme úvod do OAuthu, ale Python, rozhodli jsme se vám to zjednodušit.

Nemáte-li na Twitter účet, vytvořte si ho. Můžete vytvořit nějaký dummy účet, který dál nebudete používat. Budete ale potřebovat ověřitelné telefonní číslo.

Po přihlášení na Twitter jděte na apps.twitter.com a vytvořte aplikaci (URL si můžete vymyslet, třeba http://invalid). Po vytvoření najdete na kartě Keys and Access Tokens API Key a API Secret. Pozor, jedná se prakticky o hesla k vašemu Twitter účtu, a proto by je nikdo kromě vás neměl vidět.

Ochrana přihlašovacích tokenů

Ještě jednou – API Key a API Secret se chovají jako hesla. Nikomu je nesmíte ukazovat! Stane-li se přesto, že se k nim dostane někdo nepovolaný, na kartě Keys and Access Tokens je můžete zrušit.

Prozatím klíče nastavte do proměnných, později je schováme například do konfiguračního souboru.

>>> api_key = 'D4HJp6PKmpon9eya1b2c3d4e5'
>>> api_secret = 'rhvasRMhvbuHJpu4MIuAb4WO50gnoQa1b2c3d4e5f6g7h8i9j0'

Pomocí těchto kódů je potřeba si od Twitter API vyžádat přístupový token. Používá se k tomu běžné HTTP přihlášení (HTTP Basic authentication), kde je api_key použit jako uživatelské jméno a api_secret jako heslo.

Pro běžné HTTP přihlášení se v knihovně requests používá requests.auth.HTTPBasicAuth:

>>> r = session.post('https://api.twitter.com/oauth2/token',
           auth=requests.auth.HTTPBasicAuth(api_key, api_secret),
           data={'grant_type': 'client_credentials'})
>>> 
>>> r.json()
{'token_type': 'bearer', 'access_token': 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHhKXAAAAAAAaA1abB2bcC3cdD4deE5efF6fgG7ghH8hiI9ijJ0ja1b2c3d4e5f6g7h8i9j0a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0'}
>>> bearer_token = r.json()['access_token']

Parametr auth v příkladu výše je autentizační funkce, která nějakým způsobem modifikuje HTTP požadavek za účelem autentizace, většinou přidává specifické hlavičky. requests.auth.HTTPBasicAuth zde dle specifikace zakóduje jméno a heslo pomocí algoritmu base64 a přidá hlavičku Authorization.

Základní HTTP přihlášení je tak běžné, že pro něj Requests mají zkratku – místo HTTPBasicAuth se dá použít jen dvojice (jméno, heslo):

>>> r = session.post('https://api.twitter.com/oauth2/token',
           auth=(api_key, api_secret),
           data={'grant_type': 'client_credentials'})

Pro další komunikaci s Twitter API je nutné přidat hlavičku se získaným tokenem. Jelikož používáte session, není nutné to dělat u každého požadavku zvlášť, ale je možné nastavit autentizační funkci pro celou session.

>>> def bearer_auth(req):
...   req.headers['Authorization'] = 'Bearer ' + bearer_token
...   return req
... 
>>> session.auth = bearer_auth

Pak už by mělo API fungovat. Použijeme API pro vyhledávání tweetů:

>>> r = session.get(
...   'https://api.twitter.com/1.1/search/tweets.json',
...   params={'q': '#python'},
... )
>>> for tweet in r.json()['statuses']:
...   print(tweet['text'])
... 
Once a framework decides to abstract the HTML layer from you. Customizing your UI becomes sorcery. #django #Python
...

Zde je pro zjednodušení k dispozici celá funkce pro vytvoření autentizované session:

import requests

def twitter_session(api_key, api_secret):
  session = requests.Session()

  r = session.post('https://api.twitter.com/oauth2/token',
           auth=(api_key, api_secret),
           data={'grant_type': 'client_credentials'})

  bearer_token = r.json()['access_token']

  def bearer_auth(req):
    req.headers['Authorization'] = 'Bearer ' + bearer_token
    return req

  session.auth = bearer_auth
  return session

GitHub API

Podíváme se i na GitHub API, které má jednodušší autentizaci (od GitHubu přímo získáte token). Stačí jít do nastavení a vyrobit nový token (zatím není třeba zaškrtávat žádná oprávnění). Token je opět třeba patřičně chránit.

Pomocí tokenu pak můžete z GitHubu získávat informace. Tímto kódem lze například získat popis přihlášeného uživatele, tedy sebe sama.

>>> token = 'd7313dab254b7fd0d0f3ec3cbf754b3abce462d5'
>>> session = requests.Session()
>>> session.headers = {'User-Agent': 'Python'}
>>> def token_auth(req):
...   req.headers['Authorization'] = 'token ' + token
...   return req
... 
>>> session.auth = token_auth
>>> r = session.get('https://api.github.com/user')
>>> r.json()

Všimněte si hlavičky User-Agent. Ta je potřeba při komunikaci s GitHub API explicitně nastavit. Nastavení na objektu session zajistí, že tato hlavička bude ve všech požadavcích.

Pokud budete chtít něco provést, například dát hvězdičku repozitáři s těmito materiály, musíte tokenu nastavit patřičné oprávnění (u hvězdičky je to public_repo). To se dělá přes nastavení na GitHubu.

Hvězdičku pak přidáte takto:

>>> r = session.put('https://api.github.com/user/starred/pyvec/naucse.python.cz')
>>> r.text
''

Jak vidíte, API nevrací žádný text (žádné tělo odpovědi). Můžete ale zkontrolovat návratový stav:

>>> r.status_code
204

Případně vyhodit výjimku, pokud je stavový kód divný (např 404 Nenalezeno, 401 Chybí oprávnění apod.):

>>> r.raise_for_status()

Pokud hvězdičku chcete odebrat, použijte metodu DELETE. My ale věříme, že ji odebrat nechcete :)

Dokumentace ke GitHub API.

Chraňte své tokeny

Když ukládáte skript do gitu, mějte na paměti, že tokeny a klíče do něj nikdy nepatří. Můžete je uložit do konfiguračního souboru, který bude gitem ignorován, například takhle:

[twitter]
key = D4HJp6PKmpon9eya1b2c3d4e5
secret = rhvasRMhvbuHJpu4MIuAb4WO50gnoQa1b2c3d4e5f6g7h8i9j0

[github]
token = d7313dab254b7fd0d0f3ec3cbf754b3abce462d5

A následně konfiguraci načtete pomocí modulu configparser:

>>> import configparser
>>> config = configparser.ConfigParser()
>>> with open('auth.cfg') as f:
...   config.read_file(f)
>>> config['twitter']['key']
D4HJp6PKmpon9eya1b2c3d4e5

Do souboru .gitignore pak musíte přidat název ignorovaného souboru, např.:

auth.cfg

Ověřte si, že git soubor auth.cfg opravdu ignoruje, t.j. soubor se neukáže ve výstupu git status.

Jelikož ostatní tento konfigurační soubor neuvidí, je vhodné jim vysvětlit, jak takový soubor (s jejich údaji) vytvořit. Můžete například vložit do gitu soubor auth.cfg.sample s vymyšlenými údaji, či příklad uvést v README.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.