Nauč se Python > Kurzy > MI-PYT (Pokročilý Python) beta pro KAM > Weboví klienti & CLI – Requests a Click > Click – Rozhraní pro příkazovou řádku

click

Nechme internety na chvíli být a pojďme se podívat na úplně jinou knihovnu, click.

Knihovna click slouží k vytváření rozhraní pro příkazovou řádku (angl. command line interface, CLI). Primárně to je zpracování argumentů, ale click umí zjednodušit i výstup.

Click je dobré používat s knihovnou colorama, která se stará o obarvování textu na příkazové řádce ve Windows (a na Unixu nedělá nic). Nainstalujte si tedy obě:

$ python -m pip install click colorama

Argumenty příkazové řádky

Nástroje na zpracování argumentů z CLI jsou i přímo ve standardní knihovně, a dokonce jich není málo: os.environ, argparse, optparse, getopt. S knihovnou click je ale práce mnohem příjemnější a výsledky většinou lépe odpovídají zavedeným konvencím.

Cena za jednoduchost a konzistenci je, že některé styly návrhu CLI click nepodporuje. Máte-li existující rozhraní, které chcete jen převést do Pythonu, click nejspíš nebude nejlepší volba.

Takto jednoduše se dá vytvořit aplikace s přepínači:

import click

@click.command()
@click.option('--count', default=1, metavar='COUNT',
       help='Number of greetings.')
@click.option('--name', prompt='Your name', metavar='NAME',
       help='The person to greet.')
def hello(count, name):
  """Simple program that greets NAME for a total of COUNT times."""
  for x in range(count):
    click.echo('Hello {}!'.format(name))

if __name__ == '__main__':
  hello()

Vyzkoušejte si ji! Máte-li ji uloženou jako hello.py, zkuste:

$ python hello.py
$ python hello.py --help
$ python hello.py --name Pythonista
$ python hello.py --count 5

Příkazy a přepínače

Funkce s dekorátorem @click.command je příkaz – když ji zavoláte, click zpracuje argumenty příkazové řádky a zavolá původní funkci s příslušnými pythonními hodnotami. Proto se dává do bloku if __name__ == '__main__':, který se spustí, jen když se pythonní soubor spoustí „přímo“. Když je soubor importován, tenhle blok se neprovede.

Dekorátory @click.option a @click.argument pak přidávají přepínače a argumenty.

Přepínače (angl. options), přidávané pomocí option, jsou nepovinné parametry, kterými se nějak obměňuje chování programu. Pokud uživatel nějaký přepínač nezadá, použije se hodnota zadaná jako default (nebo None, když default chybí).

Podle default se řídí i typ argumentu, není-li dán explicitně. Takže count v příkladu výše je celé číslo.

Jména přepínačů začínají, podle Unixové konvence, pomlčkami: jednou pomlčkou pro jednopísmenné zkratky, dvěma pomlčkami pro vícepísmenná jména. Jeden přepínač může mít i víc jmen.

Speciální případ jsou booleovské přepínače, které mají jedno jméno pro True a jiné pro False.

import click

@click.command()
@click.option('-n', '--name', default='world',
       help='Name of the person to greet')
@click.option('-c/-C', '--color/--no-color',
       help='Make the output colorful')
def hello(name, color):
  if color:
    name = click.style(name, fg='blue')
  click.echo('Hello {}!'.format(name))

if __name__ == '__main__':
  hello()
$ python hello.py
Hello world!
$ python hello.py --name Guido
Hello Guido!
$ python hello.py -n 'Mr. Git'
Hello Mr. Git!
$ python hello.py --help
Usage: hello.py [OPTIONS]

Options:
 -n, --name TEXT        Name of the person to greet
 -c, --color / -C, --no-color Make the output colorful
 --help            Show this message and exit.

Přepínač --help přidává click sám.

Argumenty

Kromě přepínačů podporuje click i argumenty. Přepínače musí uživatel na řádce pojmenovat; argumenty se zadávají pozičně. Používají se ve dvou případech: pro povinné informace a pro argumenty, kterých může být libovolný počet. Na všechno ostatní radši použijte přepínače.

@click.command()
@click.argument('directory')
def cd(directory):
  """Change the current directory"""
  click.echo('Changing to directory {}'.format(directory))

@click.command()
@click.argument('source', nargs=-1)
@click.argument('destination', nargs=1)
def mv(source, destination):
  """Move any number of files to one destination"""
  for filename in source:
    click.echo('Moving {} to {}'.format(filename, destination))

Soubory

Má-li uživatel zadat jméno souboru, nepoužívejte řetězce, ale speciální typ click.File(). Click za vás soubor automaticky otevře a zavře. Kromě toho podporuje unixovskou konvenci, že - znamená standardní vstup/výstup.

Argument pro File je mód, ve kterém se soubor otevírá, podobně jako pro funkci open: 'r' pro čtení, 'w' pro zápis.

@click.command()
@click.argument('files', nargs=-1, type=click.File('r'))
def cat(files):
  """Print out the contents of the given files"""
  for file in files:
    print(file.read(), end='')

Existuje i varianta click.Path(), která soubor neotvírá. Pomocí ní jde např. zadat jméno adresáře.

Podpříkazy

Click má dobrou podporu pro podpříkazy známé z verzovacích systémů jako git: příkaz git sám o sobě nedělá nic, jen sdružuje podpříkazy jako git add a git commit.

Umí-li váš program více akcí, souhrnný příkaz označte @click.group() a jednotlivé podpříkazy pak přidávejte pomocí command():

@click.group()
def git2():
  pass

@git2.command()
def commit():
  message = click.edit('Made some changes')
  click.echo('Making commit with message: {}'.format(message))

@git2.command()
@click.argument('files', nargs=-1)
def add(files):
  for file in files:
    click.echo('Adding {}'.format(file))

A další

Tahle lekce není popis všeho, co click umí – je to jen ochutnávka, abyste věděli, co od téhle knihovny očekávat.

Click má velice dobrou dokumentaci, ve které najdete detaily i všechny ostatní možnosti.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.