Nauč se Python > Kurzy > Týmový začátečnický kurz PyLadies > Vlastní funkce > Lokální proměnné

Lokální proměnné

Už umíš definovat vlastní funkce. Zbývá ale ještě dovysvětlit, jak v nich fungují proměnné.

Funkce může používat proměnné „zvnějšku“. Následující program přiřadí do proměnné pi a všechny další funkce mají k pi přístup:

pi = 3.1415926

def obsah_kruhu(polomer):
  return pi * polomer ** 2

print(obsah_kruhu(100))

Jinak je tomu ale v případě, kdy proměnnou nastavíš uvnitř funkce.

Všechny parametry a všechny proměnné, do kterých funkce přiřazuje, jsou úplně nové proměnné, které nemají nic společného s tím, co je „venku“ kolem funkce.

Těmto proměnným se říká lokální proměnné (angl. local variables), protože existují jen místně, v rámci volání jedné jediné funkce.

Proměnné, které nejsou lokální, jsou globální – ty existují v celém programu.

Pro příklad:

def nastav_x(hodnota):
  x = hodnota # Přiřazení do lokální proměnné!

nastav_x(40)
print('x =', x)

Program skončí s chybou! Funkce nastav_x si hraje na vlastním písečku; proměnná x je jen pro ni. Když funkce nastav_x skončí, proměnná x přestane existovat.

Skrývání detailů

Podobně skončí s chybou i složitější program:

def zamen(slovo, pozice, novy_znak):
  """V daném slově zamění znak na dané pozici za daný nový znak"""
  zacatek = slovo[:pozice]
  konec = slovo[pozice + 1:]
  nove_slovo = zacatek + novy_znak + konec
  return nove_slovo

print(zamen('kočka', 1, 'a'))
print(zamen('kačka', 2, 'p'))

print(zacatek) # NameError

Funkce zamen jsi napsal/a proto, abys nemusel/a pořád opakovat detaily záměny písmenka. Jakmile je jednu nadefinovaná, stačí ji zavolat. Důležité jsou jen jméno funkce, parametry a návratová hodnota; na detaily kódu uvnitř můžeš zapomenout. A to i díky lokálním proměnným, které detaily ve vnitřku funkce trochu líp izolují od zbytku programu.

Ještě lépe je to vidět u funkcí, které jsi nenapsal/a sám/sama. Jak divné by bylo, kdyby po každém zavolání print byla najednou nastavená proměnná i, kterou print náhodou používá při procházení svých parametrů!

Přiřazení

To, co dělá lokální proměnnou, je přiřazení. Porovnej nastav_x s příkladem na obsah_kruhu výše: rozdíl mezi pi a x je v tom, že do x se v rámci funkce přiřazuje.

Co je to přiřazení? Všechno, co nastavuje nějakou proměnnou. Například:

 • Klasika je přiřazovat pomocí =, např. a = 3.
 • Parametry funkce: funkce def nastav_x(hodnota) přiřadí do hodnota,
 • Cyklus for x in ...: přiřazuje do proměnné x.
 • Pro úplnost, příkazy def x(...):, import x a from ... import x taky přiřazují do x – ale ve funkcích se moc nepoužívají.

A další

K těmto materiálům se možná budeš vracet, tak pro úplnost přidám další způsoby, které postupně poznáš. Není jich mnoho:

 • Příkazy with ... as x, del x, except ... as x přiřazují do x.
 • Přiřazují i speciální přiřazovací operátory jako +=, *=, :=.

Skrývání jména

Jak to funguje, když ve funkci přiřadíš do proměnné, která existuje i globálně?

Vytvoří se úplně nová lokální proměnná, která má stejné jméno jako ta globální. Jméno označuje lokální proměnnou, a ta globální pak „není vidět“.

Tento příklad tedy nebude fungovat tak, jak se zdá:

x = 0

def nastav_x(hodnota):
  x = hodnota # Přiřazení do lokální proměnné!
  print('Ve funkci nastav_x: x =', x)

nastav_x(40)
print('Venku: x =', x)

V tomto programu existují dvě proměnné jménem x. Jedna je globální. Druhá je lokální pro funkci nastav_x. Jmenují se stejně, ale jsou to dvě různé proměnné.

Lokální nebo globální?

Pojďme si to ukázat. Než spustíš tenhle program, zkus předpovědět co bude dělat. Pak ho pusť, a pokud dělal něco jiného, zkus vysvětlit proč. Pozor na chytáky!

from math import pi
obsah = 0
a = 30

def obsah_elipsy(a, b):
  obsah = pi * a * b # Přiřazení do `obsah`
  a = a + 3 # Přiřazení do `a`
  return obsah

print(obsah_elipsy(a, 20))
print(obsah)
print(a)

Zkus odpovědět na tyto otázky:

 • Je proměnná pi lokální, nebo globální?
 • Je proměnná obsah lokální, nebo globální?
 • Je proměnná a lokální, nebo globální?
 • Je proměnná b lokální, nebo globální?
 • Je proměnná obsah_elipsy lokální, nebo globální?

Řešení

Rada na závěr

Pravidla pro lokální proměnné jsou pro začátečníky jednou z nejzvláštnějších věcí v Pythonu. Jsou ale přínosná – umožňují některé užitečné techniky, např. rekurzi.

Jestli ti to celé připadá složité, dá se tomu zatím vyhnout dodržováním jednoho pravidla: nepřiřazuj ve funkcích do proměnných, které existují i vně funkce. (Parametr funkce se počítá jako přiřazení.)


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.