Nauč se Python > Kurzy > Python for beginners in Tieto Czech > Installation > Python Interactive Command Line

Python Interactive Command Line

Check, that you have enabled(venv)).

If so, run command python:

(venv)$ python
Python 3.4.0 (default, Jan 26 2014, 18:15:05)
[GCC 4.8.2 20131212 (Red Hat 4.8.2-7)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Try to enter following command:

>>> print("Hello, world!")

In case you hit Enter, you should see following:

Hello, world!
>>>

In Python, this means new line:

>>>

In case you wrote text in quotation marks:

>>> "Hello world!"

You will get following output:

'Hello world!'
>>>

But if you will write command:

>>> Have fun!
 File "<stdin>", line 1
  Have fun!
      ^
SyntaxError: invalid syntax
>>>

You will receive error message. Python doesn;t understand such command.

Numbers and expressions

Try commands:

>>> 2 + 2
4

The result is an integer. If we want to divide, we will receive floating-point number.

>>> 1 / 2
0.5
>>> 1 / 1
1.0

Try also this:

>>> 1 // 2
0
>>> 1 // 1
1
>>> 5.0 // 2.4
2.0

Modulo operator:

>>> 1 % 2
1

The rest after whole number division:

>>> 10 // 3
3
>>> 10 % 3
1
>>> 9 // 3
3
>>> 9 % 3
0

Exponent operator

>>> 2 ** 3
8
>>> -3 ** 2
-9
>>> (-3) ** 2
9

Hexadecimální, osmičkový a binární zápis čísel

>>> 0xAF
175
>>> 010
8
>>> 0b1011010010
722

V závislosti na verzi Pythonu se může stát, že osmičkový zápis čísel selže s chybou jako je náseldující:

>>> 0l0
 File "<stdin>", line 1
  0l0
   ^
SyntaxError: invalid syntax

Pokud se to stane, budeš muset zadávat osmičkový zápis ve tvaru:

>>> 0o10
8

Jedná se o změnu v Python3, popsanou v PEP-3127

Proměnné

Pokud máš alespoň malé zkušenosti s programováním, je ti asi známý koncept proměnných (variables). Proměnná reprezentuje nějakou hodnotu. Touto hodnotou může být řetězec, číslo atd. Přiřadit hodnotu do proměnné můžeme v Pythonu snadno takto:

>>> x = 2

Poté, co přiřadíme proměnné nějakou hodnotu, můžeme proměnnou použít v dalším kódu:

>>> x * 2
4

Jméno proměnné může obsahovat písmena, čísla a znak podržítka (_). Nemůžou začínat číslem, takže proměnná s názvem variable1 je validní, ale 1variable už ne.

Příkazy

Rozdíl mezi výrazy a příkazy je následující, zatímco výraz je něco, příkaz dělá něco. Například výraz 3 * 3 je 9:

>>> 3 * 3
9

ale příkaz print(3 * 3) vytiske hodnotu 9.

print(3 * 3)
9

How to get input from the user

In case you want to get some input from the user, you can use input function.

>>> input('Zadejte velikost vasich bot: ')
Zadejte velikost vasich bot: 45
'45'

You can assign output from input function to the variable:

>>> x = input("x: ")
x: 45
>>> y = input("y: ")
y: 23

Všimni si, že jsme uvnitř funkce print museli u proměnných x a y použít funkci int(). Jedná se o tzn. přetypování, které jsme museli udělat, protože uživatel zadal hodnoty do proměnných x a y jako řetězce a ne jako čísla. Zkus si, co by se stalo, kdyby jsi přetypování neprovedl.

Funkce

Funkce jsou jako malé programy, které slouží k vykonání určité specifické akce. Python má mnoho funkcí, které můžeš využívat. Tyto se nazývají built-in funkce. Dále si pak každý uživatel může vytvářet své flastní funkce dle potřeby.

>>> 2 ** 3
8
>>> pow(2, 3)
8

Zde vidíme, že funkce pow() vykonává stejnou funci, jako výraz 2 ** 3.

Moduly

Moduly jsou rozšířením výchozích schopností Pythonu a mohou být importovány do tvého kódu.

>>> import math
>>> math.floor(11.9)
11
>>> from math import sqrt
>>> sqrt(9)
3.0

Mnoho modulů je standarní součástí Pythonu (jako například modul math), další pak mohou být naprogramovány tebou nebo někým dalším.

Uložení a spuštění vašich programů

Doposud jsme si ukazovali, jak zadávat příkazy v Python interaktivní příkazové řádce. Co ale, když chceme náš program ulozžit pro pozdější použití? Pokud totiž zavřeme okno s Python interaktivní příkazovou řádkou, všw co jsem napsali je ztraceno.

Pokud chcete psát programy pro další použití, musíte jej uložit so souboru a později jej spustit. Pro psaní programu v Pythonu budeš potřebovat textový editor. Jak jej získat a nainstalovat je popsáno v kapitole Instalace editoru.

Otevři nový soubor, pojmenuj ho hello.py a vlož do něj následující řádky:

name = input("What is your name? ")
print("Hello, " + name + "!")

Ulož soubor a spusť pomocí příkazu ve Windows:

C:\>python hello.py

a nebo v UNIXu:

$ python hello.py

Nastavení skriptu jako spustitelný soubor

Nyní jsi tedy schopný spustit Python program pomocí programu python. Co ale, když chceš svůj skript spouštět jako běžný program na počítači a nemuset se odvolávat na Python interpretr? Na operačních systémech typu UNIX se to dělá tak, že jako první řádku tvého skriptu přidáš následující:

#!/usr/bin/env python

a dále pak nastavíš práva na soubor tak, aby byl soubor se skriptem spustitelný.

$ chmod a+x hello.py

Nyní můžeš skript spustit pomocí:

./hello.py

Ve Windows použijte dvojklik ke spuštění svého skriptu. Problém je, že DOS okno s programem se uzavře ihned po proběhnutí skriptu. Jako možné řešení můžeš přidat následující řádek na konec programu:

input("Press <enter>")

Komentáře

Znak hash (mřížka) je speciální znak v Pythonu. Kdekoliv jej použiješ, vše napravo od tohoto znaku je bráno jako jako komentář a je ignorováno pro běh programu.

# Collect the user's name
name = input("What is your name?") # This is also comment

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.