Nauč se Python > Kurzy > Datový kurz PyLadies > Interaktivní vizualizace a aplikace > Interaktivní vizualizace a aplikace II.

Pokročilejší možnosti pro dashboardy

Dashboard jako třída

Použití interact bylo opravdu přímočaré. Pro složitější aplikace už by ale byl samotný interact příliš omezující. Proto jsou v knihovně panel další možnosti, jak naprogramovat interaktivní aplikaci.

My teď použijeme modul param. Další, ještě flexibilnější možnosti, jsou pak popsány v https://panel.holoviz.org/user_guide/Links.html.

Vytvoříme třídu CovidDashboard, která bude funkcionalitou stejná jako dashboard s předchozí části. Čeho si hlavně všimněte:

 • Naše třída dědí od param.Parameterized.
 • Atributy, které se mění interaktivně pomocí widgetů (countries, plotted_variable, use_log_scale, plot_type), jsou na úrovní třídy (class attributes), tj. nevytvářejí se v metodě __init__.
 • V těchto atributech jsou objekty z modulu param, které nepopisují přímo widgety, ale typ dat (Selector, Boolean, ListSelector).
 • Pro získání hodnoty našich atributů neoptřebujeme .value jako u widgetů.
 • Nepotřebujeme vlastní __init__.

Závislost na stavu jednotlivých atributů vyjadřujeme pomocí dekorátoru param.depends, který funguje podobně jako interact.

Aplikaci vytváříme až v metodě view (jméno metody je libovolné). To je také jediná metoda, kde se přímo použije modul panel (pn). V této metodě je pár pozoruhodných věcí:

 • Do pn.Row dáváme funkce aniž bychom je volali (nejsou tam závorky) - panel si je volá vnitřně až když potřebuje vykreslit aplikaci.
 • Objevuje se metoda self.param, kterou jsme nijak nedefinovali. To je metoda třídy Parameterized, která vytvoří widgety ze všech těch atributů typu Selector, Boolean atd., v závislosti na jejich typech a vlastnostech.
In [ ]:
import datetime as dt

import pandas as pd
import numpy as np

import param
import panel as pn
import plotly.express as px

pn.extension("plotly")
In [2]:
# staré známé načítání dat
covid_data_raw = pd.read_csv(
  "https://raw.githubusercontent.com/datasets/covid-19/master/data/time-series-19-covid-combined.csv",
  parse_dates=["Date"],
).rename(columns={"Province/State": "State", "Country/Region": "Country"})

covid_data = (
  covid_data_raw
  .groupby(["Country", "Date"])[["Confirmed", "Recovered", "Deaths"]]
  .agg("sum")
  .reset_index()
)
In [3]:
class CovidDashboard(param.Parameterized):
  """Simple COVID-19 dashboard
  """

  # atributy na úrovni třídy - popisují data použitá pro interaci
  countries = param.ListSelector(
    default=["Czechia"], objects=sorted(covid_data["Country"].unique())
  )
  plotted_variable = param.Selector(
    default="Confirmed", objects=["Confirmed", "Recovered", "Deaths"]
  )
  use_log_scale = param.Boolean(doc="Use log scale", default=False)
  plot_type = param.Selector(
    doc="Plot type", objects={"bar": px.bar, "line": px.line}
  )

  # param.depends zařizuje interaktivní závislot
  @param.depends("countries", "plotted_variable", "use_log_scale", "plot_type")
  def plot(self):
    """Plot data using plotly
    """
    # tady už používáme self.countries atd., kde jsou k dispozici aktuální hodnoty
    return self.plot_type(
      covid_data.loc[covid_data["Country"].isin(self.countries)],
      x="Date",
      y=self.plotted_variable,
      color="Country",
      log_y=self.use_log_scale,
    )

  def view(self):
    """Create panel interactive application
    """
    return pn.Row(self.param, self.plot)

Když vytvoříme instanci této třídy, ještě žádnou aplikaci nevytvoříme.

In [4]:
covid_dashboard = CovidDashboard()
covid_dashboard
Out[4]:
CovidDashboard(countries=['Czechia'], name='CovidDashboard00006', plot_type=<function bar at 0x111fef440>, plotted_variable='Confirmed', use_log_scale=False)

Až teprve metoda view vytváří aplikaci, v našem případě (skoro) stejnou jako jsme vytvořili pomocí interact.

In [ ]:
covid_dashboard.view()

Úkol: Změňte typ atributu countries, aby šla vybrat pouze jedna země.

Vylepšený dashboard

Pojďme náš dashboard trochu vylepšit.

In [6]:
# Odkomentujte pro instalaci iso3166 - potřebujeme pro ISO kódy států
# %pip install iso3166
In [7]:
import iso3166


def country_alpha3(country):
  try:
    return iso3166.countries.get(country).alpha3
  except KeyError:
    return None

Načítání dat si zabalíme do funkce - použijeme poté v třídě pro dashboard.

In [8]:
def get_covid_data():
  covid_data_raw = pd.read_csv(
    "https://raw.githubusercontent.com/datasets/covid-19/master/data/time-series-19-covid-combined.csv",
    parse_dates=["Date"],
  ).rename(columns={"Province/State": "State", "Country/Region": "Country"})

  covid_data = (
    covid_data_raw
    .groupby(["Country", "Date"])
    .agg({"Confirmed": "sum", "Recovered": "sum", "Deaths": "sum", "Lat": "first", "Long": "first"})
    .reset_index()
    .assign(iso_alpha=lambda df: df["Country"].map(country_alpha3))
  )
  
  return covid_data

V aplikacích, které jsou spuštěné někde v oblacích, je velmi užitečné logovat co se děje. Pomůže nám to při odhalováních chyb, ladění rychlosti nebo obecně sledování kdo / jak aplikaci používá.

In [9]:
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

Do našeho vylepšeného dashboardu přidáme následující:

 • Přehledovou tabulku.
 • Zobrazení dat na mapě.
 • Výběr datumu (pro přehledovou tabulku a mapu).
 • Chytřejší načítání dat.
In [16]:
class GreatCovidDashboard(param.Parameterized):
  """Almost the best COVID dashboard, (C) PyDataLadies 2020
  """

  # výběr zemí - možnosti doplníme podle dat
  countries = param.ListSelector(default=["Czechia"], objects=["Czechia"])
  # výběr zobrazené veličiny
  plotted_variable = param.Selector(
    default="Confirmed", objects=["Confirmed", "Recovered", "Deaths"]
  )
  # přepínání logaritmického měřítka
  use_log_scale = param.Boolean(doc="Use log scale", default=False)
  # výběr typu grafu
  plot_type = param.Selector(
    doc="Plot type", objects={"bar": px.bar, "line": px.line}
  )
  # výběr datumu pro zobrazení dat na mapě
  map_plot_date = param.Date(
    # vybrané datum i meze změníme v update_covid_data na základě dat
    dt.date(2020, 4, 1),
    bounds=(dt.date(2020, 1, 1), dt.date(2020, 5, 1)),
  )

  def __init__(self, **params):
    # vytvoříme si logger pro tuto třídu
    self._logger = logging.getLogger("GreatCovidDashboard")
    self._logger.info("Initializing")
    # musíme zavolat i __init__ mateřské třídy
    super().__init__(**params)
    # "skrytý" atributu _covid_data aktualizujeme v metodě update_covid_data
    self._covid_data = None
    self.update_covid_data()
    # na začátek vybereme poslední datum k zobrazení
    self.map_plot_date = self._covid_data["Date"].max().date()
    self._logger.info("Initialized")

  def update_covid_data(self):
    # načteme aktuální data do "skrytého" atributu _covid_data
    self._logger.info("Loading COVID data")
    self._covid_data = get_covid_data()
    # a změníme parametry vybírátka data
    self.param.map_plot_date.bounds = (
      self._covid_data["Date"].min().date(),
      self._covid_data["Date"].max().date(),
    )
    self.param.countries.objects = sorted(self._covid_data["Country"].unique())

  # propery nám pomůže udělat "chytrý" atribut covid_data
  # který používá "skrytý" _covid_data a aktualizuje ho pokud je třeba
  @property
  def covid_data(self):
    # načítat data chci jen pokud jsou zastaralá
    if self._covid_data["Date"].max() < (dt.date.today() - dt.timedelta(days=1)):
      self.update_covid_data()
    return self._covid_data

  @param.depends("countries", "plotted_variable", "use_log_scale", "plot_type")
  def plot(self):
    """Plot time evolution for one or more countries
    """
    return self.plot_type(
      self.covid_data.loc[self.covid_data["Country"].isin(self.countries)],
      x="Date",
      y=self.plotted_variable,
      color="Country",
      log_y=self.use_log_scale,
    )

  @param.depends("plotted_variable", "use_log_scale", "map_plot_date")
  def map_plot(self):
    """Map-plot of COVID data on a specific date
    """
    # vytvoříme si pomocný dataframe jen pro vybrané datum
    data = self.covid_data.loc[self.covid_data["Date"].dt.date == self.map_plot_date]
    if self.use_log_scale:
      # přidáme sloupec log(plotted_variable)
      color_column = f"log({self.plotted_variable})"
      data = data.assign(**{color_column: np.log10(data[self.plotted_variable])})
    else:
      color_column = self.plotted_variable
      
    return px.choropleth(
      data,
      locations="iso_alpha",
      color=color_column,
      hover_name="Country",
      hover_data=["Confirmed", "Recovered", "Deaths"],
      color_continuous_scale=px.colors.sequential.Plasma,
    )

  @param.depends("map_plot_date", "countries")
  def selected_day_numbers(self):
    """Overview table for the selected date
    """
    data = self.covid_data.loc[
      (self.covid_data["Date"].dt.date == self.map_plot_date)
      & (self.covid_data["Country"].isin(self.countries))
    ]
    return pn.Column(
      pn.pane.HTML(f"Situation on {self.map_plot_date}"),
      pn.pane.DataFrame(
        data.set_index("Country")[["Confirmed", "Recovered", "Deaths"]]
      ),
    )

  def view(self):
    self._logger.info("Creating dashboard view")
    return pn.Column(
      pn.pane.HTML("<h1>Great COVID-19 Dashboard</h1>"),
      self.selected_day_numbers,
      pn.Row(
        pn.Param(self.param, widgets={"map_plot_date": pn.widgets.DatePicker,}),
        self.plot,
      ),
      self.map_plot,
    )

A teď už můžeme dashboard vytvořit.

In [17]:
great_covid_dashboard = GreatCovidDashboard()
INFO:GreatCovidDashboard:Initializing
INFO:GreatCovidDashboard:Loading COVID data
INFO:GreatCovidDashboard:Initialized

A nakonec zobrazit.

In [ ]:
great_covid_dashboard.view().servable(title="Great COVID-19 Dashboard")

Úkoly

Zkuste teď náš nový krásný dashboard vylepšit a zprovoznit na internetu.

 1. Přidejte widget pro výběr projekce mapy. Projekce se mení pomocí parametru location funkce choropleth.
 2. Spusťte aplikaci na Heroku. Nejjednodušší bude nahradit předchozí dashboard.

A pokud bude zbyde čas, zkuste třeba

 1. Změnit widget na výběr zemí na MultiChoice.
 2. Přidat vybírátko začátku časové osy.
 3. Přidat graf vývoje smrtnosti, tj. podílu zemřelých k nakaženým.

Anebo vymyslete a naprogramujte vlastní vylepšení :)

In [ ]:


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.