Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Soubory a adresáře > Adresáře, soubory a cesty

Cesty a soubory s Pathlib

Základní práci se soubory – čtení z nich a psaní do nich – rozebírá lekce o souborech. Pro zopakování:

# Otevření textového souboru "basnicka.txt" pro čtení
with open('basnicka.txt', encoding='utf-8') as soubor:
  # Přečtení obsahu
  contents = soubor.read()

# Velikost souboru
print(len(soubor))

Jméno souboru, případně cesta k němu, se tradičně zadává jako řetězec. Jednotlivé adresáře jsou odděleny lomítkem (případně na Windows zpětným lomítkem); fungují tu absolutní i relativní cesty.

Pro prosté otvírání známých souborů to stačí. Když ale potřebuješ s cestami k souborům pracovat víc, řetězce jsou docela nepohodlné. A navíc je problém pamatovat na všechny různé případy, které můžou nastat.

Zkus pro příkad napsat funkce, které dostanou cestu k souboru a:

 • vrat_casti rozdělí cestu na jednotlivé adresáře (a vrátí je jako seznam),
 • vrat_priponu vrátí příponu souboru.

Na mém Linuxovém počítači cesty vypadají jako /home/janca/Documents/archiv.tar.gz, takže bych mohl napsat něco jako:

def vrat_casti(path):
  """Vrátí seznam komponentů cesty (jednotlivých adresářů/souborů)"""
  return path.split('/')

def vrat_priponu(path):
  """Vrátí příponu souboru"""
  parts = path.split('.')
  return parts[-1]

Pro mou cestu to funguje:

>>> retezcova_cesta = '/home/janca/Documents/archiv.tar.gz'

>>> vrat_casti(retezcova_cesta)
['', 'home', 'janca', 'Documents', 'archiv.tar.gz']
>>> vrat_pripona(retezcova_cesta)
'gz'

Ale pro jinou cestu na jiném počítači už ne:

>>> retezcova_cesta = 'C:\\Users\\Jana\\Programy\\superprojekt\\README'

>>> vrat_casti(retezcova_cesta)
['C:\\Users\\Jana\\Programy\\superprojekt\\README']
>>> vrat_priponu(retezcova_cesta)
'C:\Users\Jana\Programy\superprojekt\README'

To, že programátoři používali na cesty řetězce a nepromýšleli všechny možné podivnosti souborových systémů, je hlavní důvod proč si ještě dnes spousta programů neporadí s diakritikou nebo mezerami v názvech souborů.

Jde to líp? Samozřejmě!

Knihovna pathlib

Od verze 3.4 obsahuje Python knihovnu pathlib, jejíž třída Path reprezentuje cestu k souboru a umožňuje s takovými cestami jednoduše a bezpečně manipulovat.

>>> from pathlib import Path

>>> # Cesta, která na Windows i Unixu funguje podobně:
>>> cesta = Path('/home/janca/Documents/archiv.tar.gz')
>>> cesta.parts
('/', 'home', 'janca', 'Documents', 'archiv.tar.gz')
>>> cesta.suffix
'.gz'

Ukázka s cestou pro Windows (která by na Unixu nefungovala):

Pouštíš-li ukázku na Windows, můžeš místo PureWindowsPath použít rovnou Path.

>>> from pathlib import PureWindowsPath

>>> win_cesta = PureWindowsPath('C:\\Users\\Jana\\Programy\\superprojekt\\README')
>>> win_cesta.parts
('C:\\', 'Users', 'Jana', 'Programy', 'superprojekt', 'README')
>>> win_cesta.suffix
''

Ukažme si teď něco z toho, co pathlib umožňuje. Nebude to všechno – další možnosti najdeš na taháku nebo v angličtině v dokumentaci.

Tvoření cest

Cesty v pathlib se tvoří zavoláním třídy Path. Na Windows se tím vytvoří WindowsPath, na Unixu PosixPath.

Obě považují dopředná lomítka za oddělovač adresářů, takže následující bude fungovat na všech systémech:

>>> docs_cesta = Path('/home/janca/Documents')
>>> docs_cesta
PosixPath('/home/janca/Documents')

Už při vytvoření cesty se tato normalizuje, zjednoduší bez změny významu. Víc lomítek za sebou se spojí do jednoho, zbytečné adresáře nebo lomítka na konci se vynechají.

>>> Path('/tmp//foo/./bar/')
PosixPath('/tmp/foo/bar')

Když chci k takové cestě něco připojit, použiju operátor / (který by se měl používat na dělení, ale psst!):

>>> docs_cesta / 'archiv.tar.gz'
PosixPath('/home/janca/Documents/archiv.tar.gz')

Přidávat se takhle dají řetězcové cesty, nebo i další Path:

>>> Path('/') / 'home/janca' / Path('archiv.tar.gz')
PosixPath('/home/janca/archiv.tar.gz')

Pozor ale na to, že absolutní cesta (s lomítkem nebo jménem disku na začátku) znamená, že procházení začíná znovu od kořenového adresáře. Když k něčemu připojím absolutní cestu, předchozí cesta se zahodí.

>>> Path('/home/janca') / '/tmp/foo'
PosixPath('/tmp/foo')

Občas lomítko není pohodlné. V takových případech jde použít metoda joinpath, která má stejný efekt:

>>> Path('/').joinpath('home', 'janca/archiv.tar.gz')
PosixPath('/home/janca/archiv.tar.gz')

Atributy

Cesty v pathlib mají spoustu užitečných atributů – vlastností, ke kterým se dostaneš pomocí tečky:

>>> # Příklady ukážeme opět na téhle cestě:
>>> cesta = Path('/home/janca/Documents/archiv.tar.gz')
>>> cesta
PosixPath('/home/janca/Documents/archiv.tar.gz')

>>> # jméno
>>> cesta.name
'archiv.tar.gz'

>>> # Přípona (poslední)
>>> cesta.suffix
'.gz'

>>> # Věchny přípony
>>> cesta.suffixes
['.tar', '.gz']

>>> # "kořen" jména (bez poslední přípony)
>>> cesta.stem
'archiv.tar'

>>> # "rodič" – adresář, který tuto cestu obsahuje
>>> cesta.parent
PosixPath('/home/janca/Documents')

>>> cesta.parent.parent
PosixPath('/home/janca')
>>> cesta.parent.parent.parent.parent
PosixPath('/')

Všechny "předky" -- rodiče, prarodiče, atd. -- nabízí atribut "parents". Výsledek je ale iterátor; aby se ukázaly jednotlivé hodnoty, je potřeba ho projít cyklem for, převést na seznam, atp.

>>> cesta.parents
<PosixPath.parents>

>>> list(cesta.parents)
[PosixPath('/home/janca/Documents'),
 PosixPath('/home/janca'),
 PosixPath('/home'),
 PosixPath('/')]

>>> # Je cesta absolutní?
>>> cesta.is_absolute()
True
>>> Path('foo/archiv.zip').is_absolute()
False

>>> # Jaká by byla relativní vzhledem k jiné, nadřazené cestě?
>>> relativni_cesta = cesta.relative_to('/home/janca')
>>> relativni_cesta
PosixPath('Documents/archiv.tar.gz')

>>> # Spojením té nadřazené cesty a této relativní dostanu zpátky původní cestu
>>> Path('/home/janca') / relativni_cesta
PosixPath('/home/janca/Documents/archiv.tar.gz')

>>> # Přepsání jména souboru (poslední části cesty)
>>> cesta.with_name('hrad.jpeg')
PosixPath('/home/janca/Documents/hrad.jpeg')

>>> # Přepsání koncovky
>>> cesta.with_suffix('.bz2')
PosixPath('/home/janca/Documents/archiv.tar.bz2')

>>> # Pokud existující koncovka není, `with_suffix` ji přidá
>>> Path('myproject/README').with_suffix('.xz')
PosixPath('myproject/README.xz')

Zkoumání disku

Všechno uvedené výše jsou čistě „textové“ operace – pracují jen se jmény. Soubor archiv.zip (ani jiné) počítači mít, aby ses dostala k příponě nebo ke jménům nadřazených adresářů.

Dokonce si můžeš vyzkoušet, jak by to fungovalo na jiném systému – místo Path naimportuj a použij PureWindowsPath nebo PurePosixPath, které reprezentují Windowsové, resp. Unixové cesty.

Zamysli se: k čemu se hodí umět pojmenovat soubor, který neexistuje?

Řešení

Teď se dostaneme k operacím pro které je potřeba mít přístup k souborovému systému.

Nejdříve dvě funkce, které vrací cesty k užitečným adresářům:

>>> # Aktuální adresář
>>> Path.cwd()
PosixPath('/home/janca/pyladies/barvy')

>>> # Můj domovský adresář
>>> Path.home()
PosixPath('/home/janca')

A základní otázky – existuje daný soubor? Je to normální soubor nebo adresář?

>>> # Existuje na té ukázkové cestě nějaký soubor?
>>> cesta.exists()
False

>>> # Existuje můj domovský adresář?
>>> Path.home().exists()
True

>>> # A je to vůbec adresář?
>>> Path.home().is_dir()
True

>>> # Je to normální datový soubor?
>>> Path.home().is_file()
False

Ukázka

Abychom měli všichni stejné podmínky, stáhni si na další experimenty archiv s testovacími soubory. Dej si ho do aktuálního adresáře (Path.cwd()), a pak ho rozbal pomocí tarfile:

>>> import tarfile

>>> cesta_k_archivu = Path("archiv.tar.gz")

>>> # Co je v archivu?
>>> tarfile.open(cesta_k_archivu, 'r|gz').getnames()
['soubory',
 'soubory/hrad.jpeg',
 'soubory/hrad.attribution',
 'soubory/.gitignore',
 'soubory/kolecko.png',
 'soubory/texty',
 'soubory/texty/vodnik.txt',
 'soubory/texty/lidove',
 'soubory/texty/lidove/pes.txt',
 'soubory/texty/lidove/holka.txt',
 'soubory/texty/vladimir.txt',
 'soubory/texty/cizojazycne',
 'soubory/texty/cizojazycne/iroha.txt',
 'soubory/texty/cizojazycne/witch.txt',
 'soubory/hlad.txt',
 'soubory/hraz.attribution',
 'soubory/ententyky.txt',
 'soubory/hraz.jpeg',
 'soubory/README']

>>> # Extrakce archivu. (Kdybys to zkoušel/a pro jiné archivy, vždy před
>>> # rozbalením zkontroluj cesty všech souborů v archivu -- ať se rozbalením
>>> # nepřepíše nějaký důležitý soubor!)
>>> tarfile.open(cesta_k_archivu, 'r|gz').extractall()

Rozbalením archivu vznikl ./soubory/ (tedy: adresář soubory v aktuálním adresáři). Pojď se mu kouknout na zoubek:

>>> zaklad = Path('./soubory')
>>> zaklad
PosixPath('soubory')

>>> print('Je to adresář?', zaklad.is_dir())
Je to adresář? True
>>> print('Je to normální soubor?', zaklad.is_file())
Je to normální soubor? False

Podle informací o archivu je v soubory nějaký ententyky.txt – podle přípony soubor s textem.

>>> ententyky = zaklad / 'ententyky.txt'
>>> print('Je to adresář?', ententyky.is_dir())
Je to adresář? False
>>> print('Je to normální soubor?', ententyky.is_file())
Je to normální soubor? True

Objekty Path lze používat v naprosté většině situací, kdy jde použít cesta jako řetězec. Například pro funkci open:

with open(ententyky, encoding='utf-8') as file:
  print(file.read())

Path ale má open i jako metodu:

with ententyky.open(encoding='utf-8') as file:
  print(file.read())

A protože je čtení celého textového obsahu souboru docela užitečné, existuje i zkratka která soubor otevře, přečte a zavře najednou:

print(ententyky.read_text())

(Větší soubory je ale lepší otevřít ve with a zpracovávat třeba po řádcích, aby se obsah nemusel do paměti počítače načíst celý najednou.)

Existuje i write_text:

cesta = Path.cwd() / 'pisnicka.txt'
cesta.write_text('Holka modrooká\nNesedávej u potoka!')

A co adresáře?

I s adresáři umí pathlib pracovat. Nejzákladnější operace je získání cest k obsaženým souborům:

>>> zaklad.iterdir()
<generator object Path.iterdir at 0x7fbd4443b9e8>

Metoda iterdir opět vrací iterátor – objekt, přes který musíš „projít“ (cyklem for, převedením na seznam ap.), abys z něj dostala obsah.

>>> list(zaklad.iterdir())
[PosixPath('soubory/hrad.jpeg'),
 PosixPath('soubory/hrad.attribution'),
 PosixPath('soubory/.gitignore'),
 PosixPath('soubory/kolecko.png'),
 PosixPath('soubory/texty'),
 PosixPath('soubory/hlad.txt'),
 PosixPath('soubory/hraz.attribution'),
 PosixPath('soubory/ententyky.txt'),
 PosixPath('soubory/hraz.jpeg'),
 PosixPath('soubory/README')]

>>> for cesta in zaklad.iterdir():
>>>  print(cesta)
soubory/hrad.jpeg
soubory/hrad.attribution
soubory/.gitignore
soubory/kolecko.png
soubory/texty
soubory/hlad.txt
soubory/hraz.attribution
soubory/ententyky.txt
soubory/hraz.jpeg
soubory/README

Strom adresářů – rekurze

Adresáře, podadresáře a soubory v nich tvoří strukturu, na kterou se často používají rekurzivní funkce.

Tady je funkce vypis_soubory, která ypíše všechny soubory v daném adresáři. Před každé jméno dá odrážku -, aby to líp vypadalo:

from pathlib import Path

def vypis_soubory(odrazka, adresar):
  """Vypíše odrážkový seznam jmen souborů v daném adresáři"""
  for soubor in adresar.iterdir():
    print(odrazka, soubor.name)

vypis_soubory('-', Path.cwd())

Odrážka se dá zadat:

vypis_soubory('*', Path.cwd())
vypis_soubory(' *', Path.cwd())

Tahle funkce se dá změnit, aby vypsala i obsahy podadresářů. Jak? Poté, co vypíše jméno nějakého podadresáře, zavolá funkci která vypíše obsah toho podadresáře. Takovou funkci ale už máš napsanou – stačí trochu změnit odrážku, aby bylo poznat co je podadresář.

from pathlib import Path

def vypis_soubory(odrazka, adresar):
  """Vypíše odrážkový seznam jmen souborů v daném adresáři i podadresářích"""
  for soubor in adresar.iterdir():
    print(odrazka, soubor.name)
    if soubor.is_dir():
      vypis_soubory(' ' + odrazka, soubor)

vypis_soubory('-', Path.cwd())

Podobně lze například spočítat soubory v nějakém adresáři (i všech podadresářích).

from pathlib import Path

def spocitej_normalni_soubory(adresar):
  """Vrátí počet normálních souborů v daném adresáři i všech podadresářích"""
  pocet = 0
  for soubor in adresar.iterdir():
    if soubor.is_dir():
      pocet = pocet + spocitej_normalni_soubory(soubor)
    elif soubor.is_file():
      pocet = pocet + 1
  return pocet

print(spocitej_normalni_soubory(Path.cwd()))

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.