Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz v Tieto Czech > Instalace > Základní rozdíly mezi Python 2 a Python 3

Základní rozdíly mezi Python 2 a Python 3

Funkce print()

Jedná se o pravděpodobně nejviditelnější změnu mezi Python 2 a Python 3. Příkaz print z Python 2 byl v Python 3 nahrazen funkcí python().

Python 2

print 'Hello, World!'
print('Hello, World!')
print "text", ; print 'print more text on the same line'
Hello, World!
Hello, World!
text print more text on the same line

Python 3

print('Hello, World!')

print("some text,", end="")
print(' print more text on the same line')
Hello, World!
some text, print more text on the same line
print 'Hello, World!'
File "<ipython-input-3-139a7c5835bd>", line 1
  print 'Hello, World!'
            ^
SyntaxError: invalid syntax

Dělení celými čísly

Dělení celými čísly se chová rúzným způsobem v Python 2 a v Python 3.

Python 2

print '3 / 2 =', 3 / 2
print '3 // 2 =', 3 // 2
print '3 / 2.0 =', 3 / 2.0
print '3 // 2.0 =', 3 // 2.0
3 / 2 = 1
3 // 2 = 1
3 / 2.0 = 1.5
3 // 2.0 = 1.0

Python 3

print('3 / 2 =', 3 / 2)
print('3 // 2 =', 3 // 2)
print('3 / 2.0 =', 3 / 2.0)
print('3 // 2.0 =', 3 // 2.0)
3 / 2 = 1.5
3 // 2 = 1
3 / 2.0 = 1.5
3 // 2.0 = 1.0

Podpora Unicode

Python 2 má separátní typy pro str(), jedná se o ASCII znaky a dále pak unicode(). V Python 3 jsou všechny řetězce str() standardně Unicode znaky. Dále pak Python 3 zavádí podporu byte.

Vyvolání výjimky

V Python 2 jsou možné dvě možnosti jak vyvolat výjimku. Python 3 umožňuje jen jednu.

Python 2

raise IOError, "file error"
raise IOError, "file error"
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
IOError: file error
raise IOError("file error")
raise IOError("file error")
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
IOError: file error

Python 3

Následující způsob zápisu v Python 3 nefunguje:

raise IOError, "file error"
raise IOError, "file error"
 File "<stdin>", line 1
  raise IOError, "file error"
         ^
SyntaxError: invalid syntax

Jediný správný zápis je tento:

raise IOError("file error")
raise IOError("file error")
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
OSError: file error

Ošetřování výjimek

Oštřování výjimek se také změnilo. Podívej se, jak se ošetřují výjimky v Python 2 a v Python 3.

Python 2

try:
  let_us_cause_a_NameError
except NameError, err:
  print err, '--> our error message'
name 'let_us_cause_a_NameError' is not defined --> our error message

Python 3

try:
  let_us_cause_a_NameError
except NameError as err:
  print(err, '--> our error message')
name 'let_us_cause_a_NameError' is not defined --> our error message

Uživatelské vstupy

V Pythonu 2 existují dva způsoby, jak získat vstup od uživatele. Funkce input() a funkce raw_input(). Problém ve funkci input() je, že může být potenciálně nebezpečná, protože nevrací vždy typ string.

Python 2

Python 2.7.6
[GCC 4.0.1 (Apple Inc. build 5493)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> my_input = input('enter a number: ')

enter a number: 123

>>> type(my_input)
<type 'int'>

>>> my_input = raw_input('enter a number: ')

enter a number: 123

>>> type(my_input)
<type 'str'>

Python 3

Python 3.7.0 (default, Aug 24 2018, 20:34:01)
[Clang 9.0.0 (clang-900.0.39.2)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> my_input = input('enter a number: ')
enter a number: 123
>>> type(my_input)
<class 'str'>

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.