Mypy

Dnes se společně podíváme na knihovnu mypy, která nám do Pythonu přidá možnost kontroly typů, jenž je jinak dostupná jen v jiných programovacích jazycích.

Statická a dynamická typová kontrola

Statická typová kontrola v programovacím jazyce počítá s tím, že pro každou proměnnou či parametr je uveden datový typ. Proměnná definovaná s konkrétním typem pak nemůže obsahovat hodnotu jiného datového typu a pokus o to vyvolá výjimku. Jako např. tento kód v Javě:

String name = "John";
name = 5;

První řádek definuje proměnnou name jako řetězec. Na druhém řádku se pokoušíme do této proměnné přiřadit celé číslo, což není povoleno a kompilace takového kódu skončí chybou.

Naproti tomu Python je typickým představitelem jazyků s dynamickou typovou kontrolou. Program jako je ten následující bude fungovat naprosto bez problémů:

name = "John"
name = 5
name = ["John", "Peter", "Alice"]

Python obecně spoléhá na to, že si sám tvůrce dá pozor, aby proměnná obsahovala v tom správném čase ten správný obsah a v případě nesrovnalostí se s tím program za běhu nějak popasuje.

Oba přístupy mají své výhody a nevýhody. Statická typová kontrola by možná pro začátečníky ubrala na čitelnosti kódu, zbytečně prodloužila krátké jednoúčelové programy a nejspíše by ani nenadchla vědce či matematiky, kteří v Pythonu tvoří většinu času prototypy a svůj kód zpravidla automaticky netestují. Na druhou stranu může přispět k lepší čitelnosti složitějšího kódu, editory a IDE mohou díky ní lépe napovídat programátorům a typová kontrola může odhalit chyby ještě před spuštěním aplikace či jejich testů.

Pokud výhody statické typové kontroly znějí slibně, je tady pro vás mypy.

Instalace a spuštění

mypy se instaluje standardním způsobem:

$ python -m pip install mypy

A spouští se pak stejnojmenným příkazem:

$ mypy program.py 
Success: no issues found in 1 source file

První spuštění nejspíše nezahlásí žádný problém, protože program neobsahuje informace o typech proměnných a tak nemá mypy co kontrolovat.

def hello(name):
  return "Hello {}!".format(name)

print(hello("World"))

Pokud budeme chtít do budoucna zařídit, aby mypy nepřeskakovala funkce bez definovaných typů, dá se to zařídit přepínačem --disallow-untyped-defs.

$ mypy --disallow-untyped-defs program.py 
program.py:1: error: Function is missing a type annotation
Found 1 error in 1 file (checked 1 source file)

Jakmile aplikace používá definice typů, je dobré je kontrolovat v rámci testů. Např. pro pytest existuje doplněk pytest-mypy, který se o to postará.

Definice typů a jejich kontrola

Python sám o sobě sice statickou typovou kontrolu neobsahuje, ale od verze 3 je pro ni v jazyce připravena podpora. Náš moderní program s definovanými typy bude vypadat následovně:

def hello(name: str) -> str:
  return "Hello {}!".format(name)

print(hello("World"))

Úpravou jsme definovali, že funkce hello bere jako první a jediný argument řetězec a vrací taktéž řetězec.

Tato úprava nemá na běh programu vůbec žádný vliv, protože Python samotný definice typů ignoruje.

$ python program.py           
Hello World!

mypy nám ovšem potvrdí, že je vše v pořádku.

$ mypy --disallow-untyped-defs program.py
Success: no issues found in 1 source file

Co když se teď naši vylepšenou funkci pokusíme zavolat znovu s nesprávným typem argumentu?

def hello(name: str) -> str:
  return "Hello {}!".format(name)

print(hello("World"))
print(hello(5))
$ python program.py           
Hello World!
Hello 5!

Funguje to, protože řetězcová metoda .format() si poradí i s argumenty jiných typů. Ovšem, co na to mypy a typová kontrola?

$ mypy --disallow-untyped-defs program.py
program.py:5: error: Argument 1 to "hello" has incompatible type "int"; expected "str"
Found 1 error in 1 file (checked 1 source file)

Té se to právem nelíbí, protože v definici jsme si stanovili, že funkce má brát jako argument řetězec a místo toho jí na posledním řádku voláme s celočíselným argumentem.

Vlastní datové typy

V Pythonu často používáme vlastní třídy a jejich instance si všemi možnými způsoby předáváme do/z funkcí. I s tím si umí mypy poradit.

class Animal:
  def __init__(self, name: str):
    self.name = name


class Person:
  def __init__(self, name: str):
    self.name = name


def hello(pet: Animal) -> None:
  print('Hi, I am {}, your pet.'.format(pet.name))


rooster = Animal("Kokrhac")
guest = Person("Tichoslapek")

hello(rooster)
hello(guest)

Když se program pokusíme spustit, bude bez problémů fungovat:

$ python program.py
Hi, I am Kokrhac, your pet.
Hi, I am Tichoslapek, your pet.

mypy nás ovšem upozorní, že funkci hello v druhém případě nepoužíváme správně:

$ mypy program.py
program.py:19: error: Argument 1 to "hello" has incompatible type "Person"; expected "Animal"
Found 1 error in 1 file (checked 1 source file)

Alternativní způsoby definice

Jak už bylo zmíněno, Python samotný definice typů ignoruje. I přes to ale bylo potřeba na ně jazyk připravit, aby dvojtečka za parametrem a šipka za definicí funkce nezpůsobily syntaktické chyby. Tyto možnosti však nejsou v Pythonu 2, kde je nutné dávat definice typů do komentářů:

def hello(name): # type: (str) -> str
  return "Hello {}!".format(name)

print hello("World")
print hello(5)

A říci mypy, že kontroluje kód pro starší verzi Pythonu:

$ mypy --py2 program.py         
program.py:5: error: Argument 1 to "hello" has incompatible type "int"; expected "str"
Found 1 error in 1 file (checked 1 source file)

Poslední možností definice typů je využití tzv. „stub“ souborů. Takový soubor má příponu .pyi, stejné jméno jako modul, ke kterému patří, a obsahuje jen definice funkcí s definovanými typy. Například takto:

def hello(name: str) -> str: pass

To se hodí především pro knihovny, kde je možné definice typů na jednu stranu úplně ignorovat a na stranu druhou tyto definice snadno přidat, aniž bychom museli měnit zdrojový kód samotný. Je tímto způsobem samozřejmě i možné přidat definice typů ke kódu, který jinak nemáte právo upravovat.

Definice sama o sobě je validní Python kód a funguje ve stejné formě pro Python 2 i 3.

Složitější definice a modul typing

Změníme naši jednoduchou funkci tak, aby uměla přímo pozdravit a to hned několikrát.

def say_hello(names):
  for name in names:
    print("Hello {}!".format(name))

say_hello(["PyLadies", "Ostrava"])
$ python say_hello.py 
Hello PyLadies!
Hello Ostrava!

Program funguje dobře. Přidejme tedy definice typů — seznam pro jména na vstupu a protože funkce nic nevrací, tak None jako automatická návratová hodnota.

Označit argument funkce za seznam můžeme pomocí List z modulu typing. Modul typing obsahuje takových pomocných objektů celou řadu a my se některé z nich postupně podíváme.

from typing import List

def say_hello(names: List) -> None:
  for name in names:
    print("Hello {}!".format(name))

say_hello(["PyLadies", "Ostrava"])
$ python say_hello.py
Hello PyLadies!
Hello Ostrava!

$ mypy say_hello.py 
Success: no issues found in 1 source file

Na fungování programu nemá změna žádný vliv a mypy je zdá se také spokojená. Máme hotovo? Svým způsobem ano, ale naše funkce je přeci jen univerzálnější než dokládá definice typu vstupního argumentu a bude fungovat bez problémů i s n-ticí nebo slovníkem:

say_hello(["PyLadies", "Ostrava"])
say_hello(("Tom", "Peter"))
say_hello({"Susan": 32, "Carol": 25})

Co s tím? U složitějších definic si musíme vzít na pomoc modul typing. Ten je u Pythonu 3.5 a novějších dostupný ve standardní knihovně a pro starší verze se dá standardním způsobem nainstalovat. Z něj si pak můžeme importovat jednotlivé části, které nám pomohou s přesnější definicí typů.

from typing import List, Tuple, Dict, Union, Any

def say_hello(names: Union[List[str], Tuple[str, ...], Dict[str, Any]]) -> None:
  for name in names:
    print("Hello {}!".format(name))

say_hello(["PyLadies", "Ostrava"])
say_hello(("Tom", "Peter"))
say_hello({"Susan": 32, "Carol": 25})

Definice se nám celkem nepříjemně rozrostla, ale i na to najdeme řešení. V aktuální podobě specifikuje následující pravidla:

 • Union — vyber si libovolnou definici z těch následujících v hranatých závorkách
 • List[str] — seznam řetězců
 • Tuple[str, ...] — n-tice s jedním či více řetězci
 • Dict[str, Any] — slovník s řetězcovými klíči a libovolnými hodnotami

U n-tic se počítá s tím, že hodnota na každé z pozic má nějaký specifický účel (např. n-tice se třemi souřadnicemi by měla Tuple[float, float, float]) a proto vypadá definice pro n-tici s libovolnou délkou jinak než pro seznam.

Takové konkrétní definice jsou zdlouhavé a proto modul typing obsahuje mnoho užitečných zkratek. V našem případě by se dala definice zobecnit na libovolný iterovatelný objekt obsahující řetězce.

from typing import Iterable

def say_hello(names: Iterable[str]) -> None:
  for name in names:
    print("Hello {}!".format(name))

say_hello(["PyLadies", "Ostrava"])
say_hello(("Tom", "Peter"))
say_hello({"Susan": 32, "Carol": 25})

Importovat zvláštní List, Dict nebo Tuple jen pro potřeby typových anotací se nezdá být úplně praktické. Proto vznikl PEP 585, který pro složitější struktury v typových anotacích umožní použít názvy tříd dostupné přímo v Pythonu. Toto je již implementováno v Pythonu od verze 3.9.0, ale mypy tento zápis ještě nepodporuje. Brzy si tedy i u složitějších anotací (např.: argument: dict[str, list[int]]) vystačíme bez importů z modulu typing

U funkcí s argumenty s výchozí hodnotou se definice typů píše mezi jméno argumentu a rovnítko.

def pow(base: int, exp: int = None) -> int:
  if exp:
    return base ** exp
  else:
    return base ** 2

print(pow(5, 3))
print(pow(5))

Funkce pow ukazuje ještě jeden speciální případ. Často se stává, že funkce jako argument může brát nějakou hodnotu daného typu nebo None. V takovém případě by psaní Union[str, None] bylo příliš zdlouhavé a modul typing proto obsahuje Optional. Optional[str] a Union[str, None] jsou naprosto identické definice.

V příkladu výše je navíc zápis exp: int = None díky výchozí hodnotě argumentu exp nastavené na None konvertován na Optional[int] automaticky.

mypy umí samozřejmě kontrolovat nejen konstanty, ale i návratové hodnoty funkcí předané jako argument jiné funkci.

def pow(base: int, exp: int = None) -> int:
  if exp:
    return base ** exp
  else:
    return base ** 2

def hello(name: str) -> str:
  return "Hello {}!".format(name)

result = pow(5, 3)
print(hello(result))
$ mypy program.py
program.py:11: error: Argument 1 to "hello" has incompatible type "int"; expected "str"
Found 1 error in 1 file (checked 1 source file)

Globální proměnné

Ne vždy si mypy dokáže odvodit datové typy např. pro globální proměnné.

global_dict = {}
$ mypy global.py
global.py:1: error: Need type annotation for 'global_dict' (hint: "global_dict: Dict[<type>, <type>] = ...")
Found 1 error in 1 file (checked 1 source file)

V takovém případě se dá datový typ definovat velmi podobně jako u funkcí:

from typing import Dict

global_dict: Dict[str, float] = {}

A mnohem více

Tohle by na úvod mohlo stačit. O mypy se toho dá samozřejmě nejvíce dočíst v dokumentaci a totéž platí pro modul typing a dokumentaci standardní knihovny.