Nauč se Python > Kurzy > MI-PYT > Obsah > NumPy

Na dnešní lekci si do virtuálního prostředí nainstalujte následující balíčky:

notebook numpy scipy matplotlib pillow

Můžete použít prostředí z minula.

(Já tady použiju -q, abych skryl dlouhý výstup, a echo, abych ověřil, že se to povedlo; vy můžete instalovat standardně.)

In [1]:
! python -m pip -q install --upgrade pip
! python -m pip -q install notebook numpy scipy matplotlib pillow
! echo $?
0

Na Windows se může se stát, že nepůjde nainstalovat scipy. V takovém případě máte tyto možnosti:

 • Nainstalujte ostatní knihovny, SciPy ignorujte. Příslušnou ukázku si nebudete moci projít, ale SciPy nebude potřeba pro domácí úkoly.
 • Vytvořte nové prostředí a NumPy i SciPy nainstalujte z http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/. Pozor, je odtud potřeba nainstalovat obě – tamější SciPy je nekompatibilní s „oficiálním“ NumPy. Zkontrolujte si, jestli máte 32- nebo 64bitový Python. Pak doinstalujte zbytek knihoven.
 • (časově náročnější) – Nainstalujte Microsoft Visual C++ 2015 (odkaz na výše uvedené stránce) a zkuste znovu. Googlete. Chcete-li aby to další uživatelé Windows měli jednodušší, informujte vyučující, jak to zprovoznit (nejlépe Pull Requestem).

Mezitím co se to bude instalovat si stáhněte do adresáře pro dnešní cvičení tyto soubory:

A až bude nainstalováno, spusťte si v tomto adresáři nový Notebook.


NumPy

NumPy je základní knihovna pro vědce a analytiky, kteří pracují s Pythonem. Definuje typ pro n-rozměrné homogenní pole (nejčastěji čísel) a API pro práci s takovým polem.

Téměř všechny knihovny, kde se objevují větší matice či tabulky, jsou buď postavené na NumPy, nebo podporují numpy.array: od pandas a matplotlib, které jsme si ukázali minule, přes scipy, kde najdete základní algoritmy pro interpolaci, integraci aj., astrofyzikální astropy, librosa pro analýzu hudby, až po integraci v knihovnách jako Pillow nebo Tensorflow.

Knihovna NumPy a její předchůdci Numeric a Numarray ovlivňovali při svém vývoji samotný Python: syntaxe pro indexování, podpora jakýchkoli výsledků u porovnávacích operátorů, literál ... (Ellipsis) a operátor @ byly přidány hlavně pro NumPy.

Jak s polem pracovat? Nejprve si ho vytvoříme, nejlépe ze seznamu čísel:

In [2]:
import numpy
array = numpy.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
array
Out[2]:
array([[1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]])

Každé pole má dvě základní, neměnné vlastnosti: tvar (shape), neboli velikost, a datový typ (dtype).

In [3]:
array.shape
Out[3]:
(3, 3)
In [4]:
array.dtype
Out[4]:
dtype('int64')

Tvar je n-tice, kde n je počet dimenzí pole; shape=(3, 3) dtype='int64' znamená pole 3×3 celých čísel. Dimenzí může být libovolně mnoho, např. trojrozměrnou matici můžeme vytvořit z trojnásobně vnořených seznamů a NumPy ji „rozumně” vypíše:

In [5]:
cube = numpy.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]])
print(cube.shape)
cube
(2, 2, 2)
Out[5]:
array([[[1, 2],
    [3, 4]],

    [[5, 6],
    [7, 8]]])

Indexování

NumPy pole jde indexovat způsoby, které už známe, ať už ze samotného Pythonu nebo z Pandas:

In [6]:
array
Out[6]:
array([[1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]])
In [7]:
array[0]
Out[7]:
array([1, 2, 3])
In [8]:
array[0, 1]
Out[8]:
2
In [9]:
array[:, 2]
Out[9]:
array([3, 6, 9])
In [10]:
array[[2, 1, 1]]
Out[10]:
array([[7, 8, 9],
    [4, 5, 6],
    [4, 5, 6]])
In [11]:
array[(0, 1, 2), (1, 2, 0)] # Příslušné prvky: (0, 1), (1, 2), (2, 0)
Out[11]:
array([2, 6, 7])
In [12]:
array[array > 4]
Out[12]:
array([5, 6, 7, 8, 9])

Trochu specifické je indexování vícerozměrných polí. U nich se často využije „kompletní interval“ (:):

In [13]:
cube
Out[13]:
array([[[1, 2],
    [3, 4]],

    [[5, 6],
    [7, 8]]])
In [14]:
cube[0, :, :] # První „vrstva“ - to samé jako cube[0]
Out[14]:
array([[1, 2],
    [3, 4]])
In [15]:
cube[:, 0, :] # První řádky - to samé jako cube[:, 0]
Out[15]:
array([[1, 2],
    [5, 6]])
In [16]:
cube[:, :, 0] # První sloupce
Out[16]:
array([[1, 3],
    [5, 7]])

Má-li pole hodně rozměrů, je psaní spousty :, zdlouhavé a nepřehledné. Existuje proto speciální hodnota ... (Ellipsis), která doplní tolik „kompletních intervalů“ (:), aby souhlasil počet dimenzí:

In [17]:
cube[..., 0] # První sloupce – ekvivalent [:, :, 3]
Out[17]:
array([[1, 3],
    [5, 7]])

Základní operace

Jako u Pandas Dataframe, aritmetické a porovnávací operace se skalárními hodnotami (např. čísly) fungují po prvcích.

In [18]:
array - 1
Out[18]:
array([[0, 1, 2],
    [3, 4, 5],
    [6, 7, 8]])
In [19]:
array > 5
Out[19]:
array([[False, False, False],
    [False, False, True],
    [ True, True, True]], dtype=bool)

Operace s jinými poli pracují s odpovídajícími prvky. Sekvence (jako seznamy) jsou před operací převedeny na pole.

In [20]:
array + array
Out[20]:
array([[ 2, 4, 6],
    [ 8, 10, 12],
    [14, 16, 18]])
In [21]:
array * numpy.array([[0, 1, 0], [1, 0, 1], [0, 1, 0]])
Out[21]:
array([[0, 2, 0],
    [4, 0, 6],
    [0, 8, 0]])
In [22]:
array * [[0, 1, 0], [1, 0, 1], [0, 1, 0]]
Out[22]:
array([[0, 2, 0],
    [4, 0, 6],
    [0, 8, 0]])

Broadcasting a změny

Nemá-li sekvence, se kterou pracujeme, dost dimenzí, poslední dimenze se „rozšíří“, jako bychom pracovali v každém sloupci se skalární hodnotou. Tomuto „rozšiřování” se obecně říká broadcasting.

In [23]:
array * [0, 1, 2]  # vynásobí 1. sloupec nulou, 2. jedničkou, 3. dvojkou
Out[23]:
array([[ 0, 2, 6],
    [ 0, 5, 12],
    [ 0, 8, 18]])

Podobné rozšiřování nastane, má-li některá dimenze velikost 1:

In [24]:
array * [[0], [1], [2]] # vynásobí 1. *řádek* nulou, atd.
Out[24]:
array([[ 0, 0, 0],
    [ 4, 5, 6],
    [14, 16, 18]])

Jednotlivé hodnoty v poli lze měnit:

In [25]:
array[0, 0] = 123
array
Out[25]:
array([[123,  2,  3],
    [ 4,  5,  6],
    [ 7,  8,  9]])

... a i na měnění se vztahuje broadcasting:

In [26]:
array[0] = 123
array
Out[26]:
array([[123, 123, 123],
    [ 4,  5,  6],
    [ 7,  8,  9]])
In [27]:
array[:] = 123
array
Out[27]:
array([[123, 123, 123],
    [123, 123, 123],
    [123, 123, 123]])
In [28]:
array[(1, 2, 0), (0, 2, 1)] = 0
array
Out[28]:
array([[123,  0, 123],
    [ 0, 123, 123],
    [123, 123,  0]])

Další způsob, jak pole měnit, je rozšířeným přiřazením.

In [29]:
array *= 2
array
Out[29]:
array([[246,  0, 246],
    [ 0, 246, 246],
    [246, 246,  0]])
In [30]:
array //= 2 # Jen /= na celá čísla nefunguje – musel by se změnit typ pole!
array
Out[30]:
array([[123,  0, 123],
    [ 0, 123, 123],
    [123, 123,  0]])

Tvoření matic, část 2

Časté druhy matic se dají vytvořit pomocí pomocných funkcí. Výsledky se dají použít přímo nebo naplnit vypočítanými daty:

In [31]:
numpy.zeros((4, 4))
Out[31]:
array([[ 0., 0., 0., 0.],
    [ 0., 0., 0., 0.],
    [ 0., 0., 0., 0.],
    [ 0., 0., 0., 0.]])
In [32]:
numpy.ones((4, 4))
Out[32]:
array([[ 1., 1., 1., 1.],
    [ 1., 1., 1., 1.],
    [ 1., 1., 1., 1.],
    [ 1., 1., 1., 1.]])
In [33]:
numpy.full((4, 4), 12.34)
Out[33]:
array([[ 12.34, 12.34, 12.34, 12.34],
    [ 12.34, 12.34, 12.34, 12.34],
    [ 12.34, 12.34, 12.34, 12.34],
    [ 12.34, 12.34, 12.34, 12.34]])
In [34]:
numpy.eye(4) # Jednotková matice (je čtvercová – n×n)
Out[34]:
array([[ 1., 0., 0., 0.],
    [ 0., 1., 0., 0.],
    [ 0., 0., 1., 0.],
    [ 0., 0., 0., 1.]])
In [35]:
numpy.diag([1, 2, 3, 4]) # Diagonální matice
Out[35]:
array([[1, 0, 0, 0],
    [0, 2, 0, 0],
    [0, 0, 3, 0],
    [0, 0, 0, 4]])
In [36]:
int_zeros = numpy.zeros((4, 4), dtype=int)
print(int_zeros.dtype)
int_zeros
int64
Out[36]:
array([[0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0]])

Pro zrychlení lze použít funkci, která neinicializuje paměť – dostaneme nějaké nepředvídatelné hodnoty (chování známé z C):

In [37]:
trash = numpy.empty((30, 30, 30))
trash.shape
Out[37]:
(30, 30, 30)

Další funkce tvoří jednorozměrné matice. Základní je arange, která bere stejné argumenty jako range v Pythonu:

In [38]:
numpy.arange(50) # Celočíselné – argumenty jako range() v Pythonu
Out[38]:
array([ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
    17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
    34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49])

Navíc umí pracovat s reálnými čísly (float):

In [39]:
numpy.arange(10.0)
Out[39]:
array([ 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.])

Pozor ale na to, že reálná čísla jsou nepřesná! arange k začátku sekvence postupně přičítá „krok”, takže chyba narůstá celkem rychle:

In [40]:
numpy.arange(0.0, 50.0, 0.3)[-1]
Out[40]:
49.799999999999997

V krajních případech takto dokonce můžeme dostat pole jiné velikosti, než jsme zamýšleli. Proto arange používejte jen pro celá čísla; pro reálná je tu linspace, která bere začátek a konec intervalu, plus počet prvků:

In [41]:
numpy.linspace(0, 50, num=11) # vždy 11 prvků
Out[41]:
array([ 0.,  5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50.])

Reshape

Ačkoli indexování polí v NumPy je dost mocné, v paměti jsou jednotlivé hodnoty reprezentovány jako (metadata a) jednorozměrné pole, známé z jazyka C (ačkoli samotné rozmístění prvků může být jiné než po řádcích, jak jsme zvyklí u C).

Je jednoduché změnit tvar pole, nezmění-li se tím celkový počet prvků:

In [42]:
array = numpy.arange(12)
array
Out[42]:
array([ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11])
In [43]:
reshaped = array.reshape((3, 4))
reshaped
Out[43]:
array([[ 0, 1, 2, 3],
    [ 4, 5, 6, 7],
    [ 8, 9, 10, 11]])

Pozor na to, že reshape sice vrací nový objekt, ale je to jen nový pohled na existující data. Změny v pohledu se projeví i v původním poli:

In [44]:
reshaped[2, 2] = -99
reshaped
Out[44]:
array([[ 0,  1,  2,  3],
    [ 4,  5,  6,  7],
    [ 8,  9, -99, 11]])
In [45]:
array
Out[45]:
array([ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, -99, 11])

Podobně tvoří pohledy i jednoduché indexování:

In [46]:
a_slice = array[2:4]
a_slice[:] = -99, -99

array
Out[46]:
array([ 0,  1, -99, -99,  4,  5,  6,  7,  8,  9, -99, 11])

Potřebujete-li kopii dat, použijte metodu copy:

In [47]:
array.reshape((3, 4)).copy()
Out[47]:
array([[ 0,  1, -99, -99],
    [ 4,  5,  6,  7],
    [ 8,  9, -99, 11]])

Podobně jako reshape funguje transpozice, což je tak častá operace, že má jednopísmennou zkratku – atribut T. (Tohle hodně napomáhá tomu, že zápis maticových výpočtů v NumPy se podobá odpovídajícím matematickým vzorcům.)

In [48]:
reshaped.T
Out[48]:
array([[ 0,  4,  8],
    [ 1,  5,  9],
    [-99,  6, -99],
    [-99,  7, 11]])

Až budete NumPy zkoušet, doporučuji si u nových funkcí najít, zda tvoří nová pole, vracejí pohled nebo modifikují původní pole. U některých funkcí najdete pojmenovaný argument inplace, případně out, kterým se dá „naplnit“ jiné, existující pole.

Datové typy

Jak už bylo naznačeno, matice v NumPy mají určené datové typy. Ty jdou nastavit ve většině funkcí, které matice tvoří, argumentem dtype:

In [49]:
numpy.zeros(4, dtype=int)
Out[49]:
array([0, 0, 0, 0])
In [50]:
numpy.zeros(4, dtype=float)
Out[50]:
array([ 0., 0., 0., 0.])
In [51]:
numpy.zeros(4, dtype=bool)
Out[51]:
array([False, False, False, False], dtype=bool)

Nejobecnější typ je object (jehož použitím ale přicházíme o většinu výhod NumPy).

In [52]:
numpy.zeros(4, dtype=object)
Out[52]:
array([0, 0, 0, 0], dtype=object)

Kromě pythonních typů bere dtype i řetězcové specifikace typu:

In [53]:
numpy.zeros(4, dtype='int16')
Out[53]:
array([0, 0, 0, 0], dtype=int16)

Znáte-li modul array ze standardní knihovny, můžete jeho specifikaci použít i tady:

In [54]:
numpy.zeros(4, dtype='<I')
Out[54]:
array([0, 0, 0, 0], dtype=uint32)
In [55]:
numpy.zeros(4, dtype='<Q')
Out[55]:
array([0, 0, 0, 0], dtype=uint64)
In [56]:
numpy.zeros(4, dtype='f')
Out[56]:
array([ 0., 0., 0., 0.], dtype=float32)

Navíc dtype umí řetězcové a bytestring typy (které se vám můžou hodit v úloze). Tyto mají danou maximální velikost a nesmí obsahovat \0 (resp. znakem '\0' jsou ukončeny):

In [57]:
numpy.full(4, 'abcdef', dtype=('U', 10)) # Unicode
Out[57]:
array(['abcdef', 'abcdef', 'abcdef', 'abcdef'], 
   dtype='<U10')
In [58]:
numpy.full(4, 'abcdef', dtype=('a', 3)) # "aSCII"
Out[58]:
array([b'abc', b'abc', b'abc', b'abc'], 
   dtype='|S3')

Typy v NumPy můžou být poměrně složité; např. existují i složené datové typy (records). Ty nebudeme používat, ale je dobré o nich aspoň tušit:

In [59]:
record_type = numpy.dtype([('a', int), ('b', float), ('c', ('U', 3))])
numpy.array([(1, 2, 'abc')] * 4, record_type)
Out[59]:
array([(1, 2.0, 'abc'), (1, 2.0, 'abc'), (1, 2.0, 'abc'), (1, 2.0, 'abc')], 
   dtype=[('a', '<i8'), ('b', '<f8'), ('c', '<U3')])

Maticové násobení

Kromě základních aritmetických operací se u vícerozměrných polí často setkáme s maticovým násobením. Předpokládám, že jako bakaláři jste se s ním už setkali a tušíte co dělá – jestli ne, tuto sekci ignorujte.

V Pythonu 3.5 byl na výzvu vědecké komunity do jazyka přidán operátor @ (mATrix multiplication), který je vyhrazen pro maticové násobení. V samotném Pythonu ani ve standardní knihovně není typ, který ho podporuje, ale matice v NumPy tuto operaci samozřejmě umí.

In [60]:
array1 = numpy.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
array2 = numpy.array([[1, 0, 0], [0, 2, 0], [0, 0, 3]])
array1 @ array2
Out[60]:
array([[ 1, 4, 9],
    [ 4, 10, 18],
    [ 7, 16, 27]])

Alternativou je metoda nebo funkce dot. Ve sterších verzích Pythonu je potřeba používat ty.

In [61]:
from numpy import dot
dot(array1, array2)
Out[61]:
array([[ 1, 4, 9],
    [ 4, 10, 18],
    [ 7, 16, 27]])
In [62]:
array1.dot(array2)
Out[62]:
array([[ 1, 4, 9],
    [ 4, 10, 18],
    [ 7, 16, 27]])

Důvod přidání operátoru @ byl prostý – zjednodušení zápisu maticových operací. Jako příklad uvedený v návrhu je uveden tento vzorec pro testování hypotéz v lineárním regresním modelu:

$ S=(H\beta-r)^T(HVH^T)^{-1} (H\beta-r) $

V NumPy se dá přepsat jako:

from numpy import dot
from numpy.linalg import inv, solve

Pomocí funkce dot:

S = dot((dot(H, beta) - r).T,
    dot(inv(dot(dot(H, V), H.T)), dot(H, beta) - r))

Pomocí metoody dot:

S = (H.dot(beta) - r).T.dot(inv(H.dot(V).dot(H.T))).dot(H.dot(beta) - r)


Pomocí operátoru @:

S = (H @ beta - r).T @ inv(H @ V @ H.T) @ (H @ beta - r)

Poslední varianta nápadně připomíná původní vzorec; u prvních dvou se člověk snadno ztratí ve změti závorek.

Booleovské hodnoty polí

Použijeme-li pole v příkazu if, NumPy nám vynadá. Standardní pythonní seznam je „pravdivý“ pokud obsahuje nějaké prvky, ale u pole, které má fixní velikost, je tahle informace téměř vždy zbytečná.

In [63]:
try:
  if numpy.eye(3):
    pass
except ValueError as e:
  print(e)
The truth value of an array with more than one element is ambiguous. Use a.any() or a.all()

Musíme říct přesně, co chceme.

In [64]:
if numpy.eye(3).any():
  print('Alespoň jeden prvek je nenulový')
if numpy.eye(3).all():
  print('Všechny prvky jsou nenulové')
if numpy.eye(3).size:
  print('Pole obsahuje nějaké prvky')
Alespoň jeden prvek je nenulový
Pole obsahuje nějaké prvky

Existují dvě výjimky: pole s právě jedním prvkem má pravdivostní hodnotu podle daného prvku a prázdné pole je „nepravdivé“:

In [65]:
print(numpy.ones((1, 1, 1, 1)))
if numpy.ones((1, 1, 1, 1)):
  print('Ano')
if numpy.zeros((1, 1, 1, 1)):
  print('Ne')
[[[[ 1.]]]]
Ano
In [66]:
if numpy.ones((0, 0)):
  print('Ano')

Další operace

NumPy obsahuje spoustu základních funkcí, které pracují s maticemi; mimo jiné většinu funkcií z pythonního modulu math. Oproti vestavěnému modulu umí funkce z NumPy pracovat s poli – tedy zvládají broadcasting.

In [67]:
array = numpy.linspace(0, numpy.pi, num=1000)
array[:10]
Out[67]:
array([ 0.    , 0.00314474, 0.00628947, 0.00943421, 0.01257895,
    0.01572369, 0.01886842, 0.02201316, 0.0251579 , 0.02830264])
In [68]:
sine = numpy.sin(array)
sine[:10]
Out[68]:
array([ 0.    , 0.00314473, 0.00628943, 0.00943407, 0.01257862,
    0.01572304, 0.0188673 , 0.02201138, 0.02515525, 0.02829886])

Další operace doporučuji hledat buď v Notebooku přes tab, v dokumentaci nebo obecně na Internetu (kde najdete i případné knihovny, které implementují operace, které v NumPy nejsou).

Příklady použití

Dost teorie. Tahle n-rozměrná pole se používají na spoustu zajímavých věcí. Podívejme se na některé příklady.

Matematika

Jak se používají matice, jistě znáte z matematiky a cílem tohoto kurzu není vás to naučit. Ukážu ale pár ochutnávek NumPy a Matplotlib, které (a jiné další) jistě dohledáte v příslušných dokumentacích.

In [69]:
from matplotlib import pyplot, style
style.use('ggplot')

%matplotlib inline
In [70]:
x = numpy.linspace(0, numpy.pi * 4)
y = numpy.sin(x)

pyplot.plot(x, y)
Out[70]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f5a4506cba8>]
In [71]:
s = numpy.linspace(-10, 10, num=100)
x, y = numpy.meshgrid(s, s)
z = x ** 2 + y ** 2

pyplot.imshow(z)
Out[71]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f5a450105c0>
In [72]:
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

fig = pyplot.figure()
axes = fig.gca(projection='3d')

surf = axes.plot_surface(x, y, z, cmap='coolwarm')

Obrázky

Typický barevný obrázek není nic než matice $m \times n \times 3$ čísel: $m \times n$ pixelů na šířku a výšku a 3 kanály pro červenou, zelenou a modrou barvu.

Knihovna pillow (nástupce knihovny PIL, který se stále importuje jako PIL) obsahuje nástroje na práci s obrázky, např. „nakresli čáru“ nebo „převeď na černobílý obrázek“ nebo „načti PNG“. Není postavena přímo na NumPy, ale umí obrázky převádět z a na NumPy pole, pokud máme NumPy nainstalované.

V knihovně scipy.ndimage existuje spousta nástrojů na analýzu obrazových dat jako 2D signálů, např. konvoluce nebo Sobelův filtr. Jako celé SciPy je postavená přímo na NumPy.

Nás bude na začátku zajímat funkce scipy.ndimage.imread, která pomocí Pillow/PIL načte obrázek jako 3D matici 8-bitových čísel. Já načtu obrázek hada, vy najděte na internetu jakýkoli barevný obrázek a načtěte si ten.

Použitý obrázek je stažený z Wikimedia Commons a je pod licencí CC-BY-SA 3.0. Autor je uživatel Mokele na anglické Wikipedii.

In [73]:
import scipy.ndimage
img = scipy.ndimage.imread('python.jpg', mode='RGB')
img
Out[73]:
array([[[172, 173, 165],
    [173, 174, 166],
    [173, 174, 168],
    ..., 
    [172, 171, 167],
    [173, 172, 168],
    [173, 172, 168]],

    [[175, 176, 168],
    [174, 175, 167],
    [172, 173, 167],
    ..., 
    [172, 171, 167],
    [173, 172, 168],
    [174, 173, 169]],

    [[176, 177, 169],
    [174, 175, 167],
    [171, 172, 166],
    ..., 
    [173, 172, 168],
    [173, 172, 168],
    [172, 171, 167]],

    ..., 
    [[209, 211, 206],
    [210, 212, 207],
    [211, 213, 208],
    ..., 
    [202, 203, 197],
    [200, 201, 195],
    [200, 201, 195]],

    [[208, 210, 205],
    [209, 211, 206],
    [209, 211, 206],
    ..., 
    [202, 203, 197],
    [202, 203, 197],
    [203, 204, 198]],

    [[207, 209, 204],
    [209, 211, 206],
    [210, 212, 207],
    ..., 
    [201, 202, 196],
    [201, 202, 196],
    [201, 202, 196]]], dtype=uint8)

Pomocí nám už známé knihovny matplotlib takovou matici můžeme zobrazit:

In [74]:
pyplot.imshow(img)
Out[74]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f5a71faa0f0>

Podívejme se teď na strukturu matice:

In [75]:
img.shape
Out[75]:
(887, 1037, 3)

První rozměr jsou řádky (y); můj obrázek je 887 pixelů vysoký. Druhý jsou sloupce (x); tento obrázek má na šířku 1037 px. Třetí rozměr jsou barevné kanály.

Pomocí indexování se můžeme na jednotlivé barevné kanály dostat: je to poslední index, takže řádky a sloupce nahradíme buď dvěma kompletními intervaly (:, :) nebo vynechávkou (...). Červený kanál tedy bude [..., 1], modrý [..., -1].

Zobrazení chceme černobílé; na to má matplotlib pojmenovaný argument cmap. Výchozí způsob obarvování je vhodný spíše pro grafy funkcí.

In [76]:
blue_channel = img[..., -1]
pyplot.imshow(blue_channel, cmap='gray')
Out[76]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f5a71f9ff98>

Zajímavé využití obrázku jako matice je steganografie: ukrytí informace v obrazových datech.

Načteme jiný obrázek stejné velikosti, tentokrát černobílý (s módem L). Informace v něm schováme do posledního bitu modrého kanálu.

In [77]:
secret = scipy.ndimage.imread('secret.png', mode='L')

img[..., -1] = (img[..., -1] & 0b11111110) + (secret.astype(bool))

Obrázek vypadá na první pohled stejně...

In [78]:
pyplot.imshow(img)
Out[78]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f5a71f0cba8>