Nauč se Python > Kurzy > MI-PYT > Obsah > Generátory a AsyncIO

Generátory a AsyncIO

Na část toto cvičení bude opět potřeba PyQt5. Můžete použít virtualenv z minula nebo PyQt5 nainstalovat znovu (viz lekce o PyQt). (Nejde-li to, nevadí – úplně nezbytné dnes PyQt nebude.)

Další knihovny pro dnešní den:

$ python -m pip install --upgrade pip
$ python -m pip install notebook aiohttp quamash

Případně pro Python 3.3 i:

$ python -m pip install asyncio

Dnes se podíváme na dvě témata, která spolu souvisí čím dál tím méně, ale stále je dobré je pochopit společně. Napřed si ukážeme generátory a poté si vysvětlíme asynchronní programování.

Generátory

Nejdříve si popíšeme, jak v Pythonu fungují generátory, tedy funkce s příkazem yield. Předpokládám, že většina z vás už nějaký jednoduchý generátor napsala, ale pojďme si je vysvětlit od úplného začátku: od toho, jak se v Pythonu iteruje.

Iterace

Když je v Pythonu potřeba iterovat přes nějakou kolekci, použije se iterační protokol, který pracuje se dvěma druhy objektů: s iterovatelnými objekty a s iterátory.

Iterovatelné objekty (iterables) se vyznačují tím, že je na ně možné zavolat funkci iter(), která vrátí příslušný iterátor:

>>> iter([1, 2, 3])
<list_iterator object at 0x...>

Na iterátor pak je možné opakovaně volat funkci next(), čímž dostáváme jednotlivé prvky iterace. Po vyčerpání iterátoru způsobuje next() výjimku StopIteration:

>>> it = iter([1, 2, 3])
>>> next(it)
1
>>> next(it)
2
>>> next(it)
3
>>> next(it)
Traceback (most recent call last):
 ...
StopIteration
>>> next(it)
Traceback (most recent call last):
 ...
StopIteration

Zároveň platí, že každý iterátor je iterovatelný: zavoláním iter() na iterátor dostaneme ten stejný iterátor (nikoli jeho kopii) zpět. Naopak to ale obecně neplatí: seznamy jsou iterovatelné, ale nejsou samy o sobě iterátory.

Iterátor je ve většině případů „malý“ objekt, který si „pamatuje“ jen původní iterovatelný objekt a aktuální pozici. Příklady jsou iterátor seznamů (iter([])), slovníků (iter({})), n-tic nebo množin, iterátor pro range a podobně.

Iterátory ale můžou být i „větší“: třeba otevřený soubor je iterátor, z něhož next() načítá jednotlivé řádky.

Generátory

Asi nejzajímavější druh iterátoru je tzv. generátor: funkce, která umí postupně dávat k dispozici hodnoty. Definuje se pomocí klíčového slova yield: každá funkce, která obsahuje yield, je generátorová funkce (angl. generator function).

def generate2():
  """generates 2 numbers"""
  print('A')
  yield 0
  print('B')
  yield 1
  print('C')

Zavoláním takové funkce dostáváme generátorový iterátor (angl. generator iterator):

>>> generate2()
<generator object generate2 at 0x...>

Voláním next() se pak stane zajímavá věc: funkce se provede až po první yield, tam se zastaví a hodnota yield-u se vrátí z next(). Při dalším volání se začne provádět zbytek funkce od místa, kde byla naposled zastavena.

>>> it = generate2()
>>> next(it)
A
0
>>> next(it)
B
1
>>> next(it)
C
Traceback (most recent call last):
 ...
StopIteration

Tahle vlastnost přerušit provádění funkce je velice užitečná nejen pro vytváření sekvencí, ale má celou řadu dalších užití. Existuje třeba dekorátor, který generátorovou funkci s jedním yield převede na context manager, tedy objekt použitelný s příkazem with:

import contextlib

@contextlib.contextmanager
def ctx_manager():
  print('Entering')
  yield 123
  print('Exiting')


with ctx_manager() as obj:
  print('Inside context, with', obj)

Vše před yield se provede při vstupu do kontextu, hodnota yield se předá dál a vše po yield se provede na konci. Můžeme si představit, že místo yield se „doplní“ obsah bloku with – funkce se tam na chvíli zastaví a může se tedy provádět něco jiného.

Vracení hodnot z generátorů

V rámci generátorové funkce můžeme použít i return, který funkci ukončí. Vrácená hodnota se však při normální iteraci (např. ve for) nepoužije. Objeví se pouze jako hodnota výjimky StopIteration, která signalizuje konec iterace:

def generator(a, b):
  """Yield two numbers and return their sum"""
  yield a
  yield b
  return a + b
>>> it = generator(2, 3)
>>> next(it)
2
>>> next(it)
3
>>> next(it)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
StopIteration: 5

Obousměrná komunikace

Oproti normálním iterátorům, které hodnoty jen poskytují, mají generátory metodu send(), kterou je možné posílat hodnoty do běžícího generátoru. Klíčové slovo yield totiž může fungovat jako výraz a tento výraz nabývá poslanou hodnotu (nebo None, byl-li použit normální next()).

def running_sum():
  total = 0
  while True:
    num = (yield total)
    if num:
      total += num

it = running_sum()
next(it) # pro první iteraci nelze použít send() -- nečekáme zatím na yield-u
it.send(2)
it.send(3)
assert next(it) == 5

Upřímě řečeno, metoda send() není příliš užitečná. (Když byste něco takového potřebovali, radši si napište třídu, která si bude stav uchovávat v atributech, a měňte ji třeba metodami. Bude to pravděpodobně přehlednější.) Existuje ale příbuzná metoda, která už je užitečnější: throw(). Ta do generátoru „vhodí“ výjimku. Z pohledu generátorové funkce to vypadá, jako by výjimka nastala na příkazu yield.

def report_exception():
  try:
    yield
  except BaseException as e:
    print('Death by', type(e).__name__)
  yield 123
>>> it = report_exception()
>>> next(it) # opět – v první iteraci nelze throw() použít
>>> value = it.throw(ValueError())
Death by ValueError
>>> value
123

Podobná věc se děje, když generátorový iterátor zanikne: Python do generátoru „vhodí“ výjimku GeneratorExit. Ta dědí z BaseException, ale ne Exception, takže klasické except Exception: ji nechytí (ale např. finally funguje jak má). Pokud generátor tuto výjimku chytá, měl by se co nejdřív ukončit. (Když to neudělá a provede další yield, Python ho ukončí „násilně“.)

>>> import gc
>>> it = report_exception()
>>> next(it)
>>> del it; gc.collect() # zbavíme se objektu "it"
Death by GeneratorExit
Exception ignored in: <generator object report_exception at 0x...>
RuntimeError: generator ignored GeneratorExit
0

Kombinace generátorů

Máme následující generátor:

def dance():
  yield 'putting hands forward'
  yield 'putting hands down'
  yield 'turning around'
  yield 'jumping'
  yield 'putting hands forward'
  yield 'putting hands down'

for action in dance():
  print(action)

Opakuje se v něm jistá sekvence, kterou bychom jako správní programátoři chtěli vyčlenit do samostatné funkce. Pomocí samotného yield to ale jde celkem těžko:

def dance_hands():
  yield 'putting hands forward'
  yield 'putting hands down'

def dance():
  for action in dance_hands():
    yield action
  yield 'turning around'
  yield 'jumping'
  for action in dance_hands():
    yield action

for action in dance():
  print(action)

Tohle počtu řádků příliš nepomohlo. Existuje lepší způsob – místo:

  for action in dance_hands():
    yield action

můžeme delegovat vytváření podsekvence na jiný generátor pomocí:

  yield from dance_hands()

Příkaz yield from deleguje nejen hodnoty, které jdou z generátoru „ven“ pomocí yield, ale i ty, které jdou „dovnitř“ pomocí send() či throw(). A dokonce funguje jako výraz, jehož hodnota odpovídá tomu, co daný generátor vrátil:

def dance_hands():
  value = (yield 'putting hands forward')
  yield 'putting hands down'
  if value:
    yield 'putting {},- in pocket'.format(value)
    return value
  return 0

def dance():
  profit = 0
  profit += (yield from dance_hands())
  yield 'turning around'
  yield 'jumping'
  profit += (yield from dance_hands())
  if profit:
    yield 'spending {},- on sweets'.format(profit)

def performance():
  it = dance()
  print(next(it))
  print(it.send(100))
  for action in it: # pokračujeme v načaté iteraci – implicitní "iter(it)" vrací zase "it"
    print(action)
>>> performance()
putting hands forward
putting hands down
putting 100,- in pocket
turning around
jumping
putting hands forward
putting hands down
spending 100,- on sweets

AsyncIO

A teď něco úplně jiného: asynchronní programování.

Jak jsme si řekli v lekci o C API, Python má globální zámek, takže pythonní kód může běžet jen v jednom vlákně najednou. Taky jsme si řekli, že to většinou příliš nevadí: typický síťový nebo GUI program stráví hodně času čekáním na události (odpověď z internetu, kliknutí myší atp.) a u tohoto čekání není potřeba držet zámek zamčený.

Servery typicky při zpracovávání požadavku stráví většinu času síťovou komunikací. Proto se často spouští několik vláken nebo přímo procesů najednou, aby se mohl vytížit procesor. Při velkém množství vláken ale nastanou dva problémy. První je, že vláken nemůže být neomezeně mnoho. Každé vlákno potřebuje vlastní stack, tj. poměrně velkou část paměti; a počet vláken bývá omezen i jinak (na Linuxu je globální limit počtu procesů, do kterého se počítají i jednotlivá vlákna – viz cat /proc/sys/kernel/threads-max). Druhý problém je, že přepnutí z jednoho vlákna do druhého se může stát kdykoli. Ověřit si, že je na to program připravený, je poměrně složité a na zajištění správné funkčnosti je potřeba zamykání či jiné techniky, které bývají relativně pomalé, a tak se jim programátoři snaží vyhnout. A chyby vzniklé nesprávným ošetřením přepínání vláken bývají složité na odhalení a vyřešení.

Vlákna jsou příklad preemptivního multitaskingu, kdy operační systém rozhoduje, kdy přepne z jednoho vlákna do druhého, a tuto změnu si prakticky vynutí. Jednotlivá vlákna se s tím musí vyrovnat. Alternativou je kooperativní multitasking, kdy se jednotlivé úlohy umí samy vzdát procesorového času, když např. čekají na síťovou komunikaci. Programátor tak ví, že dokud takto nepředá kontrolu ostatním úlohám, žádná jiná úloha mu pod rukama nemůže měnit stav procesu. Na druhou stranu je ale potřeba dostatečně často kontrolu předávat, aby se všechny úlohy dostaly ke slovu. Tuto techniku tak nemůže používat operační systém, pod kterým můžou běžet i špatně napsané programy. Ale v rámci jednoho procesu se to dá s úspěchem využít.

Pojďme si to ukázat na příkladu. Místo síťové komunikace budeme pro názornost čekat, až uplyne nějaký čas: napíšeme si jednoduchou animaci. V reálném serveru bychom místo čekání, než uplyne určitý počet sekund, čekali na odpověď ze sítě, ale principy zůstávají stejné.

import random
import time


def print_blinky(blinky):
  print(blinky, end='\r')


class Blinky:
  def __init__(self):
    self._face = '(o.o)'

  def __str__(self):
    return self._face

  def set_face(self, new):
    self._face = new
    print_blinky(self)

  def run(self):
    while True:
      self.set_face('(-.-)')
      time.sleep(random.uniform(0.05, 0.1))
      self.set_face('(o.o)')
      time.sleep(random.uniform(0.5, 1))


Blinky().run()

Chceme-li spustit několik takových animací, můžeme to udělat ve vláknech:

import random
import time
import threading


def print_blinkies():
  for blinky in blinkies:
    print(blinky, end=' ')
  print(end='\r')


class Blinky:
  def __init__(self):
    self._face = '(o.o)'

  def __str__(self):
    return self._face

  def set_face(self, new):
    self._face = new
    print_blinkies()

  def run(self):
    while True:
      self.set_face('(-.-)')
      time.sleep(random.uniform(0.05, 0.1))
      self.set_face('(o.o)')
      time.sleep(random.uniform(0.5, 1))


blinkies = [Blinky() for i in range(10)]

for blinky in blinkies:
  threading.Thread(target=blinky.run).start()

Ale po docela jednoduchých změnách se může stát, že se jednotlivá vlákna začnou přepínat nevhodně a celý program se rozsype. Nám stačí malá změna ve funkci print_blinkies (podobná funkce by v reálném programu mohla být z externí knihovny, která při přechodu na novou verzi trošku změnila vnitřní implementaci):

def print_blinkies():
  for blinky in blinkies:
    time.sleep(0.001)
    print(blinky, end=' ')
  print(end='\r')

Tohle se samozřejmě dá řešit např. zámkem kolem volání print_blinkies. Problém ale není v tom tuto chybu opravit, ale přijít na to, že v programu je. Podobné chyby mají tendenci se projevovat jen zřídka. Koneckonců i původní program bez sleep byl napsaný špatně, jen se to většinou neprojevilo.

Jiný způsob, jak tohle vyřešit, je naimplementovat smyčku událostí. Kdykoli je potřeba pozastavit běh některé úlohy, tak zbytek úlohy naplánujeme na nějaký pozdější čas a mezitím spouštíme úlohy, které byly naplánovány na dříve.

import random
import time


def print_blinkies():
  for blinky in blinkies:
    print(blinky, end=' ')
  print(end='\r')


blinkies = []

class Blinky:
  def __init__(self):
    self.open_eyes()

  def __str__(self):
    return self._face

  def set_face(self, new):
    self._face = new
    print_blinkies()

  def close_eyes(self):
    self.set_face('(-.-)')
    schedule(random.uniform(0.05, 0.1), self.open_eyes)

  def open_eyes(self):
    self.set_face('(o.o)')
    schedule(random.expovariate(1/2), self.close_eyes)


# Scheduling via a list of [remaining time, function to run] pairs:

task_entries = []
def schedule(wait_time, task):
  """Schedule "task" to occur "wait_time" seconds from now"""
  task_entries.append([wait_time, task])

blinkies = [Blinky() for i in range(10)]


# Simple event loop
while task_entries:
  # Get the entry with the least remaining time
  task_entries.sort(key=lambda e: -e[0])
  wait_time, task = task_entries.pop()

  # Wait (this ignores the time needed to actually run code
  time.sleep(wait_time)

  # Decrease remaining time for all tasks by the time waited
  for entry in task_entries:
    entry[0] -= wait_time

  # Run the actual task
  task()

V tomto řešení nefigurují vlákna: každá funkce se provede celá najednou a ostatní úlohy běží pouze mezi jednotlivými funkcemi jedné úlohy. Mnohem lépe se tak ověřuje správnost programu.

Tohle řešení je ale docela těžkopádné. Chtěli jsme napsat cyklus, ale místo toho máme dvě funkce, co se „volají“ navzájem. Není z toho poznat, že jde o cyklus. A to je jen jednoduchý příklad – složitější logika by byla ještě nepřehlednější. (Programy pro knihovny jako Twisted nebo Node.js se tradičně píšou tímto způsobem. Jazyky jako JavaStript na to mají trochu pohodlnější syntaxi, přesto se pro extrémní případy této nepřehlednosti vžilo označení callback hell.)

Naštěstí ale v Pythonu umíme napsat funkce, které lze „pozastavit“ – generátory! S drobnou změnou smyčky událostí lze náš program zapsat opět téměř procedurálně, ale s tím, že k přepínání úloh dochází jen na vyznačených místech: tam, kde použijeme yield.

import random
import time


def print_blinkies():
  for blinky in blinkies:
    print(blinky, end=' ')
  print(end='\r')


class Blinky:
  def __init__(self):
    self._face = '(o.o)'

  def __str__(self):
    return self._face

  def set_face(self, new):
    self._face = new
    print_blinkies()

  def run(self):
    while True:
      self.set_face('(-.-)')
      yield random.uniform(0.05, 0.1)
      self.set_face('(o.o)')
      yield random.expovariate(1/2)


# Scheduling via a list of [remaining time, generator] pairs:

blinkies = [Blinky() for i in range(10)]

task_entries = [[0, b.run()] for b in blinkies]


# Simple event loop
while task_entries:
  # Get the entry with the least remaining time
  task_entries.sort(key=lambda e: -e[0])
  wait_time, task = task_entries[-1]

  # Wait (this ignores the time needed to actually run code
  time.sleep(wait_time)

  # Decrease remaining time for all tasks by the time waited
  for entry in task_entries:
    entry[0] -= wait_time

  # Run the actual task
  new_time = next(task)
  task_entries[-1][0] = new_time

Na tomto principu je postavené moderní API, které se pro podobné úlohy používá. Než si ho ale ukážeme, pojďme se na chvíli podívat do historie.

Souběžnost v Pythonu

V Pythonu existovala a existuje řada knihoven, které nám umožňují „dělat více věcí zároveň“. Základ jsou threading, tedy podpora pro vlákna, a multiprocessing, tedy způsob jak spustit nový pythonní proces, ve kterém se provede určitá funkce (přičemž vstup a výstup se předává serializovaný přes pipes).

Další knihovna, kterou lze z PyPI nainstalovat, je greenlet. Ta nám dává k dispozici tzv. mikro-vlákna, která se mezi sebou přepínají v rámci jednoho procesu. Na rozdíl od systémových vláken nepotřebují tolik paměti navíc, ale stále jde o preemptivní strategii: k přepnutí může dojít kdykoli, je tedy potřeba zamykat a složitě hledat málo časté chyby.

Byly vyvinuty i knihovny pro kooperativní přepínání, založené na tzv. futures (které vysvětlíme vzápětí). Nejznámější jsou Twisted a Tornado. Obě jsou relativně staré (2002, resp. 2009), ale stále populární.

Ačkoli byly Twisted, Tornado a podobné knihovny užitečné, jejich problém byl v tom, že má každá jiné API. Vznikaly tak kolem nich ekosystémy vázané na konkrétní knihovnu: server napsaný pro Tornado se nedal použít pod Twisted a aplikace využívající Twisted nemohla využít knihovnu pro Tornado.

Jak to vyřešit?

Jeden standard

xkcd 927

Komiks xkcd, © Randall Munroe, CC-BY-NC

Podobně jako přístup k různým SQL databázím je v Pythonu standardizovaný (knihovny pro SQLite, Postgres, MySQL atd. všechny podporují API definované v PEP 249) nebo je standardizované API webových serverů (WSGI, PEP 3333), tak vzniklo standardizované API pro kooperativní multitasking. Toto API je definováno v PEP 3156 a jeho referenční implementace, asyncio, je od Pythonu 3.4 ve standardní knihovně. (Pro Python 3.3 se dá asyncio stáhnout z PyPI.) Interně je asyncio postavené na konceptu futures inspirovaných Tornado/Twisted, ale jeho „hlavní“ API je postavené na coroutines podobných generátorům.

Od Pythonu verze 3.5 používá asyncio místo normálních generátorů (yield from) speciální syntaxi, která „asynchronní funkce“ dovoluje kombinovat s příkazy for a with nebo i se samotným yield. Tuto syntaxi použijeme i tady; máte-li starší Python, podívejte se na potřebné změny uvedené níže.

Náš příklad s animací vypadá v asyncio takto:

import random
import time
import asyncio


def print_blinkies():
  for blinky in blinkies:
    print(blinky, end=' ')
  print(end='\r')


class Blinky:
  def __init__(self):
    self._face = '(o.o)'
    asyncio.ensure_future(self.run())

  def __str__(self):
    return self._face

  def set_face(self, new):
    self._face = new
    print_blinkies()

  async def run(self):
    while True:
      self.set_face('(-.-)')
      await asyncio.sleep(random.uniform(0.05, 0.1))
      self.set_face('(o.o)')
      await asyncio.sleep(random.expovariate(1/2))


blinkies = [Blinky() for i in range(10)]

loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_forever()
loop.close()

V Pythonu verze 3.4 a nižší neexistují klíčová slova async a await, takže je potřeba místo:

async def ...:
  await ...

psát:

@asyncio.coroutine
def ...:
  yield from ...

Starý způsob zatím funguje i v novějším Pythonu, a dokonce se objevuje i v dokumentaci.

Event Loop

Knihovna asyncio nám dává k dispozici smyčku událostí, která se, podobně jako app.exec v Qt, stará o plánování jednotlivých úloh. Každé vlákno může mít vlastní smyčku událostí, kterou získáme pomocí asyncio.get_event_loop a pak ji můžeme spustit dvěma způsoby:

Futures

Jak už bylo řečeno, knihovna asyncio je uvnitř založená na futures. Copak to je?

Future je objekt, který reprezentuje budoucí výsledek nějaké operace. Poté, co tato operace skončí, se výsledek dá zjistit pomocí metody result(); jestli je operace hotová se dá zjistit pomocí done(). Future se dá popsat jako „krabička“ na vrácenou hodnotu – než tam něco tu hodnotu dá, musíme počkat, a poté je hodnota stále k dispozici. Tohle čekání se dělá pomocí await (nebo loop.run_until_complete).

import asyncio


async def set_future(fut):
  """Sets the value of a Future, after a delay"""
  await asyncio.sleep(1)
  fut.set_result(123)


async def get_future(fut):
  """Receives the value of a Future, once it's ready"""
  await fut
  result = fut.result()
  return result


future = asyncio.Future()


# Schedule the "set_future" task (explained later)
asyncio.ensure_future(set_future(future))


# Run the "get_future" coroutine until complete
loop = asyncio.get_event_loop()
result = loop.run_until_complete(get_future(future))
loop.close()

print(result)

Do Future se dá vložit i výjimka: pokud proces, který by Future naplnil, selže, může výjimku uložit do Future místo výsledku a result() potom tuto výjimku způsobí v kódu, který by výsledek zpracovával.

Na Future se navíc dají navázat funkce, které se zavolají jakmile je výsledek k dispozici. Dá se tak implementovat callback styl programování, který jsme si popsali výše – takhle, pomocí futures & callbacks se před nástupem generátorů programovalo pro knihovny jako Twisted.

A ještě jedna věc: await (podobně jako yield) je výraz, jehož hodnota je výsledek dané Future. Kód výše tak můžeme zjednodušit:

async def get_future(fut):
  """Receives the value of a Future, once it's ready"""
  return (await fut)

Další vlastnost Future je ta, že se dá „zrušit“: pomocí Future.cancel() signalizujeme úloze, která má připravit výsledek, že už ten výsledek nepotřebujeme. Po zrušení bude result() způsobovat CancelledError.

Async funkce a Task

Jak jsme viděli v příkladu s animací, používání callback funkcí je těžkopádné. Future situaci trochu zlepšuje, ale ne o moc. V asyncio se Future používají hlavně proto, že je na ně jednoduché navázat existující knihovny. Aplikační kód je ale lepší psát pomocí async funkcí, tak jako v příkladu výše.

Asynchronní funkce se dají kombinovat pomocí await podobně jako generátory pomocí yield from. Nevýhoda async funkcí spočívá v tom, že na každé zavolání async funkce lze použít jen jeden await: na rozdíl od Future se výsledek nikam neukládá; jen se po skončení jednou předá.

import asyncio

async def add(a, b):
  await asyncio.sleep(1)
  return a + b

async def demo():
  coroutine = add(2, 3)
  print('The result is:', (await coroutine))
  print('The result is:', (await coroutine)) # chyba!


loop = asyncio.get_event_loop()
result = loop.run_until_complete(demo())
loop.close()

Tenhle problém můžeme vyřešit tak, že asynchronní funkci „zabalíme“ do Future. Na to ma dokonce asyncio speciální funkci ensure_future, která:

async def demo():
  coroutine = asyncio.ensure_future(add(2, 3))
  print('The result is:', (await coroutine))
  print('The result is:', (await coroutine)) # OK!

Výsledek ensure_future je speciální druh Future zvaný Task. Ten má oproti normální Future několik vlastností navíc, ale v podstatě ho zmiňujieme jen proto, abyste věděli co Task znamená, až se vám objeví v chybové hlášce.

Fan-Out a Fan-In

S pomocí asynchronních funkcí můžeme nad našimi programy přemýšlet tak, jako by to byly „normální“ procedurálně zapsané algoritmy: máme jedno „vlákno“, které se provádí od začátku do konce, jen na některých místech (označených await) se provádění přeruší a zatímco náš kód čeká na výsledek nějaké operace, může se spustit jiný kus kódu. Funkce, na které je takto potřeba čekat, bývají v dokumentaci patřičně označeny. V síťovém programování je to většinou čtení ze socketů nebo inicializace či ukončení serveru.

Pomocí ensure_future a await můžeme ale dělat něco navíc: rozdělit běh našeho programu na víc úloh, které se budou vykonávat „souběžně“ – například autor scraperu chce stáhnout několik stránek najednou nebo server souběžně odpovídá na několik požadavků. Tomuto rozdělení se říká fan-out.

Opačná operace je fan-in, kdy několik úloh opět spojíme do jedné. Výše uvedený scraper může počkat, než jsou všechny stránky stažené – typicky pomocí jednoho await pro každý Task, po kterém může pokračovat zpracováním získaných dat.

Co se týče Webového serveru, může se zdát, že tady není potřeba explicitně počkat na výsledek každého úkolu. Ale není to tak – i tady je poměrně důležité na každou úlohu nastartovanou pomocí ensure_future „počkat“ pomocí await – už jen proto, abychom zachytili případnou výjimku. Neuděláme-li to, asyncio bude (minimálně v debug módu) vypisovat chybové hlášky.

Asynchronní cykly a kontexty

Až budete používat některé „asynchronní“ knihovny, setkáte se pravděpodobně se dvěma novými konstrukcemi: async for a async with.

Fungují jako jejich „ne-async“ varianty, jen na začátku a konci každé iterace (resp. na začátku a konci bloku) můžou přerušit vykonávání funkce – podobně jako await.

Typický příklad je u databází: začátek a konec transakce i získávání jednotlivých řádků pravděpodobně potřebují komunikaci po síti, takže hypotetická databázová knihovna by se mohla používat nějak takto:

async with database.transaction():
  await database.execute('UPDATE ...')
  async for row in (await database.execute('SELECT ...')):
    handle(row)

Komunikace

Ono io v asyncio naznačuje, že je tato knihovna dělaná především na vstup a výstup – konkrétně na komunikaci přes síť (případně s jinými procesy).

Ke komunikaci používá asyncio tři úrovně abstrakce: Transport, Protocol a Stream. V krátkosti si je tu popíšeme; detaily pak najdete v dokumentaci (je pro nás totiž mnohem důležitější abyste pochopili principy, než abyste uměli konkrétní API, které lze dohledat v dokumentaci).

Transporty a protokoly jsou postaveny na konceptech knihovny Twisted.

Transport zajišťuje samotné posílání bajtů mezi počítači (transportní vrstvu), kdežto Protocol implementuje nějaký aplikační protokol. Transport většinou nepíšeme sami, použijeme existující. V asyncio jsou zabudované transporty pro TCP, UDP a SSL. Protocol je pak použit pro implementaci konkrétních protokolů jako HTTP, FTP a podobně. V dokumentaci najdete podrobnější popis včetně příkladů.

Kromě toho existuje i „Stream API“ založené na asynchronních funkcích. Většinou platí, že operace otevření, čtení, flush a zavření Streamu jsou asynchronní funkce (v dokumentaci označované jako coroutines), a je tedy nutné je použít s await; oproti tomu zápis asynchronní není – data se uloží do bufferu a pošlou se, až to bude možné.

Typicky ale místo čistého asyncio použijeme existující knihovnu. Tady je příklad z knihovny aiohttp, která implementuje server a klienta pro HTTP:

import asyncio
import aiohttp

async def main(url):
  # Use a a session
  session = aiohttp.ClientSession()
  async with session:

    # Get the response (acts somewhat like a file; needs to be closed)
    async with session.get(url) as response:

      # Fetch the whole text
      html = await response.text()
      print(html)

loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(main('http://python.cz'))
loop.close()

A další

Nakonec několik tipů, o kterých je dobré vědět.

V asyncio najdeme synchronizační mechanismy známé z vláknového programování, např. Lock a Semaphore – viz dokumentace.

Musíme-li použít blokující funkci, která např. komunikuje po síti bez await a která by tedy zablokovala i všechny ostatní úlohy, můžeme použít loop.run_in_executor(), a tím danou funkci zavolat ve vlákně nebo podprocesu, ale výsledek zpřístupnit pomocí asyncio.Future. Použití je opět popsáno v dokumentaci.

Občas vás při programování s asyncio zaskočí zrádná chyba. V takových případech je dobré zapnout debug režim pomocí proměnné prostředí PYTHONASYNCIODEBUG=1. V tomto režimu asyncio upozorňuje na časté chyby, do některých chybových výpisů přidává informaci o tom, kde aktuální Task vznikl, apod. Více informací je zase v dokumentaci.

AsyncIO a Qt

Jak bylo zmíněno na začátku, hlavní cíl asyncio je definovat společné rozhraní pro různé asynchronní knihovny, aby bylo možné např. kombinovat knihovny pro Tornado se smyčkou událostí v Twisted. Samotná knihovna asyncio je jen jedna z mnoha implementací tohoto rozhraní. Zajímavá je například knihovna uvloop, která je asi 2-4× rychlejší než asyncio (ale má závislosti, které se pro součást standardní knihovny nehodí).

Další zajímavá implementace je Quamash, která pod standardním asyncio API používá smyčku událostí z Qt. Umožňuje tak efektivně zpracovávat Qt události zároveň s asynchronními funkcemi známými z asyncio.

Event loop z quamash je potřeba na začátku programu naimportovat a nastavit jako hlavní smyčku událostí:

from quamash import QEventLoop

app = QtWidgets.QApplication([])
loop = QEventLoop(app)
asyncio.set_event_loop(loop)

a poté ji, místo Qt-ovského app.exec(), spustit:

loop.run_forever()

Jednotlivé asynchronní funkce se pak používají jako v čistém asyncio: pomocí asyncio.ensure_future, await, atd.

Ukázka:

import asyncio

from PyQt5 import QtGui, QtWidgets
from quamash import QEventLoop

app = QtWidgets.QApplication([])
loop = QEventLoop(app)
asyncio.set_event_loop(loop)

display = QtWidgets.QLCDNumber()
display.setWindowTitle('Stopwatch')

display.show()

async def update_time():
  value = 0
  while True:
    display.display(value)
    await asyncio.sleep(1)
    value += 1

asyncio.ensure_future(update_time())

loop.run_forever()